iservispreludi | Dieťa

Dieťa

Vízia ochrany práv dieťaťa má svoju podporu aj v článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, podľa ktorého: „Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie. Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať s výnimkou prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom alebo zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo na ochranu práv a slobôd iných.“

Deti majú nárok na zvláštnu starostlivosť a pomoc ale podľa Všeobecnej deklarácii ľudských práv Spojené národy v presvedčení prehlásili, že okrem toho musí dieťa vyrastať v rodinnom prostredí, v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia, jednoducho povedané má to byť práve rodinný život, ktorý má dieťaťu poskytnúť komplexnú a plnohodnotnú výchovu do života. Štrasburské orgány do dnešného dňa nevytvorili presné definíciu pojmu „rodinný život“, a preto je nutné pripomenúť, že rodinný život rodičov a detí nemusí začínať manželstvom a končiť rozvodom, a taktiež že nie je možné robiť rozdiel medzi rodinou „legitímnou“ a „ prirodzenou“ , čo znamená, že rodinu môže vytvárať aj slobodná matka so svojím dieťaťom. 

V právnom inštitúte Dieťa budeme spracúvať najmä tieto právne pododvetvia množiny právnych vzťahov osôb týkajúce sa:

  • práv dieťaťa (najmä právo dieťaťa byť vypočuté) a povinností dieťaťa, 
  • určovania materstva a otcovstva,
  • výchovy a výživy dieťaťa,
  • náhradných foriem rodičovstva, adopcií,
  • nezákonného odobratia detí do sociálnych zariadení, 
  • umiestnenia detí do polepšovní,  
  • medzinárodných únosov detí,
  • šikanovania detí v školskom prostredí ako aj vzťahu učiteľa - žiaka.   
Právne predpisy všeobecne: 

Dôvodové správy (10)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (5)
§ Dieťa/Ľudské práva: Povinné očkovanie detí v Slovenskej republike a následky odmietnutia očkovania
Vytvorené: 4. 11. 2016
Autor:g_Henrieta Pregova
Zobraz celý text

V tomto článku sa zaoberáme právnou úpravou očkovania detí v Slovenskej republike, ako aj dôsledkami odmietnutia zaočkovania dieťaťa povinnými vakcínami.

§ Partnerské vzťahy/Dieťa: Náhradné materstvo - podmienky v Slovenskej republike
Vytvorené: 3. 11. 2016
Autor:g_Henrieta Pregova
Zobraz celý text

V tomto článku sa zaoberáme právnou úpravou problematiky náhradného (surogačného) materstva v Slovenskej republike.

§ Dieťa/Partnerské vzťahy: Únos dieťaťa jedným z rodičov
Vytvorené:13. 10. 2016
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

V tomto článku sa zaoberáme právnymi možnosťami, ktoré má k dispozícii rodič, ak bez jeho súhlasu došlo k odsťahovaniu dieťaťa druhým rodičom, a to buď v rámci Slovenskej republiky alebo do zahraničia.

§ Partnerské vzťahy/Dieťa: K zmene priezvisku dieťaťa aj napriek nesúhlasu jedného z rodičov
Vytvorené: 3. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V praxi bývalých partnerov majúcich spolu dieťa je bežná situácia, keď jeden z partnerov trvá aj napriek nesúhlasu druhého rodiča – bývalého partnera na zmene priezviska spoločného dieťaťa. Zmyslom tohto odborného článku je bližšie zodpovedať na otázku, za akých hmotnoprávnych predpokladov môže dôjsť k nahradeniu nesúhlasu jedeného z partnerov rozhodnutím súdu, t.j. k udeleniu súhlasu súdu na podanie žiadosti na zmenu priezviska dieťaťa.

§ Dieťa: Nález ÚSSR k povinnej účastí detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie
Vytvorené:27. 01. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zámerom tohto článku je poukázať na tie časti nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 24/2014-90, v rámci ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky poskytol výklad k  štvrtej referendovej otázke, predmetom ktorej bolo posúdenie, či zúženie predmetu vzdelávania len na základe právneho úkonu rodiča alebo dieťaťa môže zasahovať do podstaty a zmyslu základného práva na vzdelanie. Zjednodušené povedané, predmetom štvrtej referendovej otázky je posúdenie, či rodič môže zabrániť vyučovaniu svojho dieťaťa v oblasti sexuálneho vzdelávania a eutanázie v rámci školského vzdelávacieho programu. 

Odborné stanoviská (4)
§ Dieťa/Odborné stanovisko: Právo dieťaťa byť vypočuté
Vytvorené: 7. 12. 2015
Autor:Výbor OSN pre práva dieťaťa
Zobraz celý text
Právo všetkých detí na vypočutie a na to, aby jeho názory boli náležite zvážené predstavuje jednu zo základných hodnôt Dohovoru. Výbor pre práva dieťaťa (ďalej len „Výbor“) identifikoval článok 12 ako jeden zo štyroch hlavných všeobecných princípov Dohovoru, pričom ostatné princípy zahŕňajú právo na nediskrimináciu, právo na život a rozvoj, a primárne zohľadnenie najlepšieho záujmu dieťaťa, čo zdôrazňuje fakt, že tento Článok nezakladá len právo ako také, no mal by sa brať do úvahy aj pri výklade a implementácii všetkých ostatných práv. 
§ Dieťa/Odborné stanovisko: Právo dieťaťa na ochranu pred všetkými formami násilia
Vytvorené: 7. 12. 2015
Autor:Výbor OSN pre práva dieťaťa
Zobraz celý text

Výbor pre práva dieťaťa vydáva tento všeobecný komentár k článku 19 Dohovoru o právach dieťaťa kvôli alarmujúcemu rozsahu a intenzite násilia páchaného na deťoch. Treba masívne posilniť a rozšíriť opatrenia na ukončenie násilia, pretože len takto sa podarí naozaj zastaviť tieto praktiky ohrozujúce rozvoj detí a rozvinúť potenciál nenásilného riešenia konfliktov v spoločnostiach. 


§ Dieťa/Odborné stanovisko: Právo dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho alebo jej najlepšieho záujmu
Vytvorené: 7. 12. 2015
Autor:Výbor OSN pre práva dieťaťa
Zobraz celý text

Výbor pre práva dieťaťa (ďalej len „Výbor“) označil článok 3 ods.1 za jednu zo štyroch základných zásad Dohovoru o právach dieťaťa (ďalej len „Dohovor“) pre interpretáciu vykonávania všetkých práv dieťaťa a aplikuje ju ako dynamickú koncepciu, ktorá si vyžaduje posúdenie primerané konkrétnemu kontextu. Článok 3 odsek 1 Dohovoru zaručuje dieťaťu právo na posúdenie jeho alebo jej najlepších záujmov a ich prvoradé zohľadnenie pri akýchkoľvek krokoch alebo rozhodnutiach, ktoré sa ho týkajú, tak vo verejnej, ako aj v súkromnej sfére. Toto právo vyjadruje jednu zo základných hodnôt Dohovoru.


§ Dieťa/Odborné stanovisko: Právo dieťaťa na dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravotného stavu
Vytvorené: 7. 12. 2015
Autor:Výbor OSN pre práva dieťaťa
Zobraz celý text

Predkladaný všeobecný komentár kladie dôraz na prístup k zdraviu detí z pohľadu práv dieťaťa, podľa ktorých všetky deti majú právo dostať príležitosť na zachovanie života, vyrastať a rozvíjať sa v medziach svojho telesného, emocionálneho a sociálneho blaha tak, aby každé dieťa mohlo v plnej miere realizovať svoj potenciál.


Príklady z praxe (14)
Príspevok zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa
Vytvorené:14. 11. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Od 1.1.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 319/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“).

Cieľom prijatej novely je dosiahnuť viacero pozitívnych výsledkov v oblasti športu a podporiť rozvoj športu na Slovensku.

Novela rozširuje Zákonník práce o nové ustanovenie, a to § 152b, ktorým sa zavádza nový inštitút – príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Dieťa/ Manželstvo:Prijatie dieťaťa do školy na žiadosť jedného rodiča
Vytvorené:11. 12. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Môže materská škola prijať dieťa na základe žiadosti, ktorú podá len jeden z rodičov? 

Práva detí/Manželstvo: Zápis zmeny priezviska dieťaťa po rozvode rodičov
Vytvorené:11. 11. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Ako mám vybaviť zmenu priezviska detí po rozvode ak chcem, aby používali priezvisko matky?

Dieťa/ Práva detí: Ženské priezvisko bez koncovky „-ová“
Vytvorené:31. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Plánujeme dať dieťaťu meno, ktoré nie je v slovenskom kalendári, a zároveň priezvisko, ktoré nebude mať koncovku „ová“. Je matrika povinná nám zapísať meno a priezvisko podľa nášho želania?

Dieťa: Zodpovednosť za odovzdanie detí zo školského klubu
Vytvorené:23. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Čo v prípade ak je družina zamknutá a deti družinárka pustí len na zavolanie cez hlasový prijímač bez kontroly osoby, ktorá dieťa vyzdvihuje? Kto môže vybrať dieťa zo školského klubu a kto za deti zodpovedá, aby ich nevydali inej osobe? 

Dieťa: Príkaz ostrihať dieťa vs. rozpor so zásadou rovnakého zaobchádzania
Vytvorené:13. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Môže riaditeľka materskej školy rozkázať, aby sme dali ostrihať syna, pretože chlapci nemajú mať dlhé vlasy? Vyhráža sa, že ho pre to vyhodí zo škôlky. Ako sa máme proti takémuto správaniu brániť?

Dieťa: Náhle prerušenie prevádzky materskej školy
Vytvorené:27. 07. 2017
Autor:Lenka Michalovicova
Zobraz celý text
Kedy je riaditeľ materskej škôlky oprávnený zavrieť škôlku? Môže si určiť podmienky ako napr. ak klesne počet detí pod stanovenú hranicu? Môže zavrieť škôlku zo dňa na deň alebo musí dopredu informovať rodičov? Ide o materskú školu, ktorej zriaďovateľ nie je zriaďovateľom nijakej inej materskej školy.
§ Dieťa: Občianstvo dieťaťa Slováka narodeného v cudzine
Vytvorené: 7. 07. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Dcéra sa vydala za občana Anglicka a čakajú dieťa. Rodiť bude vo Švajčiarsku. Chceli by, aby ich dieťa malo slovenské občianstvo. Ako postupovať pri jeho vybavovaní? Trvalý pobyt má dcéra na Slovensku.

§ Dedenie / Dieťa: Nemanželské dieťa a družka ako dedičia
Vytvorené: 7. 04. 2017
Autor:g_Henrieta Pregova
Zobraz celý text

Mám druha, s ktorým žijem už desať rokov v spoločnej domácnosti. Zosobášení nie sme. Máme spolu sedemročnú dcéru. Druh však má ďalšie dve maloleté deti zo svojho predchádzajúceho manželstva, ktoré bolo rozvedené. V prípade, že by druh zomrel, bude po ňom dediť jeho bývalá manželka? Alebo môžem po ňom dediť ja? Majú jeho deti z predchádzajúceho manželstva v dedení prednosť pred našou spoločnou dcérou? Druh nespísal žiadny závet.

§ Šport/Dieťa: Účasť žiaka oslobodeného z telesnej výchovy na lyžiarskom výcviku
Vytvorené:30. 01. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Ako máme riešiť situáciu, keď sa rodič dožaduje, aby jeho sa jeho dieťa (žiak oslobodený od predmetu telesná výchova) zúčastnilo na lyžiarskom kurze, ktorý poriada škola. Kto bude zodpovedný za prípadný úraz žiaka?

§ Šport/Dieťa: Zodpovednosť za deti na lyžiarskom svahu
Vytvorené:30. 01. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Škola organizuje lyžiarsky výcvik, na ktorý si objednáva aj inštruktora. Kto je v takomto prípade zodpovedný za deti na svahu?

§ Dieťa/Partnerské vzťahy: Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z materskej školy
Vytvorené:26. 10. 2016
Autor:g_Henrieta Pregova
Zobraz celý text

Rodičia majú striedavú starostlivosť o dieťa určenú súdom. Kto iný môže brávať dieťa zo škôlky, keď rodič nemôže a čím sa musí preukázať?

Dedenie/Práva detí: Nadobudnutie dedičstva maloletým
Vytvorené:21. 10. 2016
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Aké sú povinnosti rodičov dieťaťa, keď dom zdedí ich malé dieťa? Musia vyplácať ostatných dedičov a pravidelne platiť daň z dedičstva?

§ Dieťa: Doklad totožnosti dieťaťa pri ceste do zahraničia
Vytvorené:17. 08. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Musí mať 6-mesačné dieťa pri ceste do zahraničia cestovný pas, resp. doklad totožnosti?

Súdne rozhodnutia (22)
§ Európsky súd pre ľudské práva z 26.02.2002 - Odobratie dieťaťa z osobnej starostlivosti
Vytvorené: 3. 03. 2015
Autor:Bc. Monika Širilová
Zobraz celý text

Žalobcovia a ich dve dcéry bývali od svojho narodenia s pána Kutznera rodičmi a jeho slobodným bratom na starej farme. Pán Kutzner pracuje na hydinovej farme. Pani Kutznerová zvykla pracovať v továrni, ale odkedy stratila svoju prácu ostala doma starať sa o deti and robiť domáce práce. Žalobcovia navštevovali špeciálnu školu s poruchami učenia. Vzhľadom na ich fyzickú a predovšetkým mentálnu zaostalosť, dievčatá podstúpili niekoľko lekárskych vyšetrení. Na radu jedného z lekárov a žiadosť žalobcov, dostali vzdelávaciu pomoc a podporu vo veľmi včasnom veku dievčat. Tak od roku 1994 Corinna, staršia dcéra dostala vzdelávaciu pomoc, kým konkrétne od roku 1995 do roku 1996, obidve dievčatá navštevovali špeciálnu materskú škôlku. Medzi októbrom 1995 a májom 1996, pani Klose, sociálna pracovníčka, navštevovala rodinu žalobcov doma, oficiálne mala rodinu navštevovať 10 hodín týždenne. Žalobcovia sa vyjadrili, že sociálna pracovníčka, ale strávila týždenne v rodine iba tri hodiny, do ktorého treba brať do úvahy aj čas jej cesty. Vzťah medzi žalobcami a sociálnou pracovníčkou sa rýchlo zhoršil, čo malo za následok, napísanie veľmi negatívnej správy o pomeroch v rodine. Správa pani Klose na úrad sociálnych vecí a rodiny, v ktorých skutočne zdôraznila negatívne body ako: nízku intelektuálnu stránku žalobcov alebo konfliktné vzťahy v rodine . Správa úradu podala 13.septembra 1996 žiadosť na súd, ktorý vydal uznesenie o odňatí detí zo starostlivosti rodičov. 

§ Najvyšší súd SR z 06.10.2015 - Ochrana maloletých poslucháčov pred vulgárnymi slovami v piesňach odvysielaných v rádiu
Vytvorené: 8. 12. 2015
Autor:Mgr. Ivana Šivecová
Zobraz celý text

Navrhovateľka sa včas podaným opravným prostriedkom, doručeným Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky dňa 16. apríla 2015 domáhala postupom podľa ustanovení § 250l a nasl. Občianského súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne č. RP/8/2015 zo dňa 24. februára 2015. Odporkyňa, ako orgán príslušný podľa §4 ods. 1 až 3 a §5 ods. 1 písm g/, h/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení účinnom ku dňu vydania napadnutého rozhodnutia správneho orgánu (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), rozhodnutím č. RP/8/2015 zo dňa 24. februára 2015 vydaným v správnom konaní 792/SKO/2014, uložila navrhovateľke za porušenie povinnosti uvedenej v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že dňa 28.08.2014 o cca 12:00 hod odvysielala na programovej službe Europa 2 program Maxximum muziky, v rámci ktorého odvysielala o cca 12:07 hod pieseň s názvom Thrift Shop, ktorá obsahovala kritérium nevhodnosti a neprípustnosti pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov podľa § 2 ods. 1 písm. a) Jednotného systému označovania - vulgárny jazyk, čím nezabezpečila časové zaradenie tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 1 Jednotného systému označovania sankciu - pokutu 500,- €, ktorá bola určená podľa § 67 ods. 5 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z.z.

§ Súdny dvor Európskej únie z 19.11.2015 - Právomoc súdov rozhodnúť o opatrovníckom práve k dieťaťu
Vytvorené:22. 03. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je potrebné zdôrazniť, že predmetná vec sa týka šesťročného dieťaťa, ktoré je odlúčené od svojho otca už viac ako rok, a že podľa vnútroštátneho súdu tento otec nemá možnosť sa s týmto dieťaťom stretávať. 

Svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 23 písm. a) nariadenia č. 2201/2003 vykladať v tom zmysle, že za takých okolností, o aké ide vo veci samej, toto ustanovenie umožňuje, aby súd členského štátu, ktorý sa považuje za súd s právomocou rozhodnúť o opatrovníckom práve k dieťaťu, odmietol uznať rozsudok súdu iného členského štátu, ktorý rozhodol o opatrovníckom práve k tomuto dieťaťu.

 

§ Krajský súd Banská Bystrica z 30.06.2016 - K výkonu rozhodnutia o úprave styku s maloletými deťmi
Vytvorené: 6. 02. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Okresný súd rozhodol, že povinná nezabezpečuje realizáciu rozhodnutia o úprave styku oprávneného s maloletými deťmi tak, ako jej to ukladá právoplatné súdne rozhodnutie. Neprihliadol na tvrdenie povinnej, že maloleté deti styk s oprávneným odmietajú, pretože je povinnosťou povinnej ako matky maloleté deti na styk s oprávneným riadne pripraviť a to aj po psychickej stránke. Proti uzneseniu podala povinná odvolanie, v ktorom uviedla, že styk oprávneného s maloletými deťmi sa nezrealizoval z dôvodu, že maloleté deti sa nechceli s oprávneným stretnúť z dôvodu strachu z jeho nepredvídateľného správania.

§ Krajský súd Trnava z 30.06.2016 - K spotrebnému charakteru výživného a k podielu výživného na čistom príjme povinného rodiča
Vytvorené: 6. 02. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Konanie na odvolacom súde vo veci preskúmavania zákonnosti rozsudku, ktorým súd prvého stupňa schválil rodičovskú dohodu, ktorou sa maloletý zveril do osobnej starostlivosti matky, a otcovi uložil povinnosť platiť výživné.

Ústavný súd ČR z 04.11.2015 - K právu maloletého vyjadriť svoj názor v konaní o zmene priezviska
Vytvorené:27. 02. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Podle náhledu Ústavního soudu je pro posouzení předmětné ústavní stížnosti rozhodné především to, zda při rozhodování o návrhu na změnu příjmení nezletilého došlo ze strany krajského soudu k zachování práv nezletilého plynoucích z čl. 12 Úmluvy o právech dítěte. 

§ Krajský súd v Žiline z 13.09.2016 - K otázke započítania bonusov za dochádzku a príspevku pri narodení dieťaťa do príjmu rodiča rozhodného pre určenie vyživovacej povinnosti
Vytvorené:10. 04. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Otec maloletej podal odvolanie voči rozsudku prvostupňového súdu, ktorý zamietol návrh otca na zníženie výšky výživného. Odvolanie odôvodnil tým, že od poslednej úpravy výživného došlo na jeho strane k podstatnej zmene pomerov, pribudli mu vyživovacie povinnosti k ďalším dvom maloletým deťom, pričom k nárastu jeho príjmu nedošlo. Na strane matky zároveň malo dôjsť k nárastu príjmu.

§ Krajský súd Trenčín z 30.06.2015 - Určovanie výšky vyživovacej povinnosti v súvislosti s majetkovými a zárobkovými schopnosťami povinného
Vytvorené:24. 04. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Súd prvého stupňa zmenil rozsudok okresného súdu a navrhovateľovi znížil výživné na odporkyňu. Navrhovateľ dôvodil, že na jeho strane došlo k podstatnej zmene pomerov, keď s ním zamestnávateľ z dôvodu jeho platobnej neschopnosti rozviazal pracovný pomer a odvtedy je navrhovateľ nezamestnaný a je bez príjmu. Odporkyňa s návrhom na zníženie vyživovacej povinnosti nesúhlasila a žiadala zvýšenie vyživovacej povinnosti.

§ Krajský súd v Trnave z 03.05.2017 - Právo dieťaťa na pokojné a harmonické rodinné prostredie
Vytvorené: 4. 06. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Okresný súd dočasne zveril maloleté deti do osobnej starostlivosti matky. Otec v návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia uviedol, že do odchodu matky zo spoločnej domácnosti mal s maloletými deťmi pekný vzťah a od uvedeného dátumu mu matka neumožňuje stretávať sa s nimi. 

§ Krajský súd v Trnave z 26.04.2017 - Nie sú rozhodujúce záujmy, potreby a ciele rodičov, ale záujem maloletých detí
Vytvorené: 4. 06. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Otec žiadal zveriť maloleté deti do striedavej osobnej starostlivosti, s čím matka nesúhlasila. Súd vykonal znalecké dokazovanie zo záveru ktorého vyplýva, že v záujme maloletých detí nie je ich zverenie do striedavej osobnej starostlivosti.

§ Krajský súd v Bratislave z 25.04.2017 - Konflikt rodičov nemôže byť na ujmu maloletého dieťaťa
Vytvorené:19. 06. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Okresný súd oprávnil starých rodičov stretávať sa s maloletým každý nepárny kalendárny týždeň za prítomnosti matky maloletého.

§ Krajský súd v Trnave z 03.05.2017 - Výška výživného je ovplyvňovaná faktormi na strane oprávneného aj na strane povinného
Vytvorené:19. 06. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Rozsudkom napadnutým odvolaním súd prvej inštancie zvýšil výživné matky na maloletého a zvýšil výživné otca na medzičasom plnoletého.

Krajský súd Trnava z 06.05.2014 - Rešpektovanie záujmu maloletého dieťaťa na vyrastaní v spoločnom výchovnom prostredí z pohľadu vhodnosti úpravy výkonu rodičovských práv a povinností
Vytvorené: 7. 08. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Okresný súd rozviedol manželstvo rodičov maloletého, pričom zveril maloletého na čas po rozvode do osobnej starostlivosti otca. Matka maloletého nesúhlasila a žiadala o zverenie maloletého do striedavej starostlivosti dvojtýždňových intervaloch. Vo veci sa vyjadril aj maloletý tak, že nesúhlasí so striedavou starostlivosťou, pokiaľ by nemohol ostať v dome so súrodencami. Súd dospel na základe dokazovania k záveru, že maloletý je citovo naviazaný na otca a narušenie kontinuity citovej väzby s otcom môže ohroziť primeranosť jeho celkového vývinu. Taktiež znalkyňa zvýraznila, že samotný maloletý nesúhlasil so striedavou starostlivosťou a chcel ostať v dome, pričom jeho rozhodnutie treba rešpektovať. 

Najvyšší súd SR z 16.04.2014 - Odmietnutie povinného očkovania ako priestupok na úseku verejného zdravotníctva
Vytvorené:21. 08. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Zákonní zástupcovia maloletého boli uznaní vinnými zo spáchania priestupku na úseku verejného zdravotníctva tým, že odmietli podrobiť svoju dcéru povinnému očkovaniu proti tuberkulóze, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovému zápalu pečene typu B, hemofilovým invazívnym nákazám a pneumokokovým invazívnym ochoreniam, na základe čoho im bola udelená pokuta. 

Najvyšší súd SR z 22.06.2016 - Zapretie otcovstva vs. najlepší záujem dieťaťa
Vytvorené:23. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Navrhovateľ sa domáhal určenia otcovstva k maloletému a zároveň žiadal o úpravu rodičovských práv a povinností k maloletému. Maloletý však v tom čase mal zapísaného otca na základe súhlasného vyhlásenia rodičov na matričnom úrade. Navrhovateľ však označil uvedené súhlasné vyhlásenie za účelové, obchádzajúce zákon a priečiace sa dobrým mravom, dôsledkom čoho mu bolo znemožnené určenie otcovstva. Uplatnenie niektorej domnienky otcovstva vylučuje použitie iných domnienok, preto je potrebné najskôr úspešne zaprieť existujúcu domnienku otcovstva. 

Ústavný súd SR z 03.07.2013 - K predpokladom na prevzatie osoby do ústavnej starostlivosti
Vytvorené: 6. 11. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Sťažovateľka bola prevzatá bez jej súhlasu do ústavu zdravotníckej starostlivosti- Psychiatrickej nemocnice. Okresný súd vyslovil, že k prevzatiu sťažovateľky do ústavu došlo zo zákonných dôvodov. Sťažovateľka má za to, že nebol naplnený žiadny zákonný predpoklad na takéto konanie a teda na postup nútenej hospitalizácie bez súhlasu. Uviedla, že do ústavu prišla dobrovoľne v sprievode svojej matky aj bez odporúčania ambulantného psychiatra. Súd ani na jej žiadosť nevykonal znalecké dokazovanie, ktoré by potvrdilo psychickú poruchu, na základe ktorej by mala byť sťažovateľka umiestnená v ústave. 
Ústavný súd ČR z 27.01.2015 - Povinné očkovanie predstavuje záujem štátu na ochrane verejného zdravia
Vytvorené:27. 11. 2017
Autor:Bc. Štefánia Čubáková
Zobraz celý text

Sťažovateľmi v tejto veci boli manželia, ktorí namietali porušenie ich základných práv na nedotknuteľnosť osoby, súkromia a ochranu zdravia tým, že sa od nich vyžadovala súčinnosť pri očkovaní ich dcéry. Zároveň namietli aj absenciu právnej úpravy náhrady škody za ujmu na zdraví, ktorá by im mohla v súvislosti s povinným očkovaním vzniknúť.

Ústavný súd už skôr vo svojich nálezoch konštatoval, že povinné očkovanie proti infekčným ochoreniam je opatrením v demokratickej spoločnosti potrebným na ochranu bezpečnosti, zdravia a práv a slobôd druhých. 

Krajský súd Banská Bystrica z 27.01.2015 - Záujem na náprave maloletého prevažuje nad potrebou zachovať súrodenecké väzby
Vytvorené:15. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Rodičia maloletých detí sa nachádzali vo výkone trestu odňatia slobody, pričom sa o nich starala stará matka. Nakoľko ani ona výchovu maloletých nezvládala, súd rozhodol o nariadení ústavnej starostlivosti. Mladší zo súrodencov bol umiestnený do detského domova no starší, nakoľko bolo jeho správanie nezvládnuteľné, bol umiestnený do reedukačného centra. Matka maloletých s týmto rozhodnutím nesúhlasila, pričom argumentovala tým, že rozhodnutím súdu budú bezdôvodne pretrhnuté súrodenecké väzby maloletých.
Krajský súd v Trenčíne z 01.03.2018 - Posudzovanie zdravotného stavu dieťaťa ako jeden z predpokladov zvýšenia vyživovacej povinnosti otca
Vytvorené:23. 04. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Predmetom konania bolo zvýšenie výživného na maloletú, ktorej nároky oproti poslednému rozsudku postupom času rástli. Súd voči maloletej priznal nárok na zvýšenie výživného, pričom hlavným z ukazovateľov bola choroba maloletej a s ňou spojené pravidelné kontroly na detskej onkológií. 
Okresný súd Košice II z 19.04.2012 - K účelu inštitútu predosvojiteľskej starostlivosti.
Vytvorené:27. 06. 2018
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Súd rozhodoval o žiadosti navrhovateľov vo veci zverenia maloletého dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti.

Krajský súd v Bratislave z 24.06.2015 - K otázke poskytnutia opatrovateľskej služby vo vzťahu k maloletej osobe
Vytvorené: 1. 10. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom konania bolo posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na základe žiadosti podanej zákonnou zástupkyňou. V prejednávanej veci odporca (obec) založil svoje rozhodnutie na závere, že § 41 zákona o sociálnych službách sa nevzťahuje na maloleté osoby, resp. že opatrovateľskú službu maloletej osobe nemožno poskytnúť

Najvyšší súd SR z 19.01.2019 - Výška výživného určená z potenciálneho príjmu
Vytvorené:19. 08. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Okresný súd rozsudkom rozviedol manželstvo účastníkov a na čas po rozvode zveril ich dcéru do osobnej starostlivosti matky, otca zaviazal prispievať na výživu dcéry mesačne sumou 120 € vždy do 15. dňa v mesiaci dopredu. Súd na odôvodnenie výroku o výživnom uviedol, že otec má živnostenské oprávnenie od roku 1992. Súd prvej inštancie mal preukázané vyhrážanie a útoky otca na matku a dcéru spojené s ich zranením; za prečin nedovoleného vyhrážania bol odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere 18 mesiacov. Pri stanovení výšky výživného vychádzal súd prvej inštancie z odôvodnených potrieb dcéry účastníkov konania, na strane rodičov zohľadnil ich majetkové pomery a výšku ich príjmov. V prípade otca uplatnil tzv. princíp potencionality príjmov. S prihliadnutím na dĺžku výkonu jeho podnikateľských činností, zdravotný stav a pracovné skúsenosti dospel k záveru, že otec mal možnosť zabezpečovať si príjem minimálne tak, ako vyplýva z dostupných porovnateľných štatistických údajov. Z hľadiska posúdenia jeho možností a schopností nepovažoval za významné, že otec bol opakovane vo väzbe a v čase rozhodujúcom pre určenie výživného vo výkone trestu odňatia slobody. 

Vzory dokumentov (1)
§ Žiadosť o návrat dieťaťa z cudziny
Vytvorené:24. 11. 2015
Autor:Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Stiahni súbor
Žiadosť o návrat dieťaťa z cudziny
Register pojmov (1)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť