iservispreludi | Dieťa

Dieťa

Podľa Dohovoru o právach dieťaťa, je za dieťa považovaná každá ľudská bytosť mladšia ako 18 rokov. Súdy sú povinné pri svojom rozhodovaní akceptovať doterajšiu doktrínu, ktorá prisudzuje osobitný význam zvrchovanému záujmu dieťaťa, ktorý podľa svojej povahy a závažnosti môže prevážiť nad záujmom rodiča, keďže sú to hlavne deti, ktoré si svoje práva dokážu uplatňovať ťažšie. Treba však zdôrazniť, že súd toto svoje rozhodovanie neabsolutizoval, čo v praxi znamená, že rozhodnutie vnútroštátnych súdov nemôže vychádzať iba z výpovede dieťaťa, ktoré môže byť ovplyvnené názormi rodiča.

Ochranu práv dieťaťa primárne garantuje Dohovor o právach dieťaťa a spolu s opčnými protokolmi obsahuje komplexný súbor právne záväzných medzinárodných noriem pre presadzovanie a ochranu práv. Zároveň je postavený na štyroch základných princípoch, ktorými sú: nediskriminácia, najlepší záujem dieťaťa, právo na život, prežitie a rozvoj a právo na rešpektovanie názorov dieťaťa. 

Právo a Ekonomika
Servis

< Späť