iservispreludi | Energetika

Energetika

Nová právna úprava energetické sektora je zameraná najmä na podporu liberalizácie trhu s elektrinou a plynom, na zlepšenie práv spotrebiteľov, posilnenie právomoci a nezávislosti regulačných orgánov, na podporu solidarity regiónov a regionálnej spolupráce. 

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení výrazne posilňuje práva odberateľa elektriny a odberateľa plynu. Napríklad ustanovuje možnosť zmeniť dodávateľa elektrickej energie a plynu, právo odberateľov na relevantné údaje o spotrebe elektriny a plynu, právo na informácie o spotrebiteľských právach uvedené na faktúrach a webových sídlach energetických podnikov a ďalšie.


< Späť