iservispreludi | Kyberkriminalita

Kyberkriminalita

Počítačová kriminalita je nelegálne, nemorálne a neoprávnené konanie, ktoré zahŕňa zneužitie údajov získaných prostredníctvom výpočtovej techniky alebo ich zmenu.

Unikátny zdroj informácií sprostredkúvame aj prostredníctvom zásadných súdnych rozhodnutí slovenských a európskych súdov. 

Dôvodové správy (6)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (3)
E-komunikácia/Sociálne siete: Recenzia vs. Hate speech
Vytvorené:12. 11. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

V odbornom článku sa venujeme problematike vyjadrenia vlastného názoru formou recenzie na internete a jej následnému možnému postihu zo strany recenzovanej osoby. 

§ Kyberkriminalita: Úvod do počítačovej kriminality
Vytvorené:19. 11. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V obsahu tohto odborného článku chceme priniesť krátky pohľad na problematiku počítačovej kriminality, ktorej sa budeme v ďalších odborných článkov venovať podrobnejšie a komplexnejšie.


§ Sociálne siete/Kyberkriminalita: Páchanie trestnej činnosti na sociálnych sieťach
Vytvorené:11. 11. 2015
Autor:Mgr. Martin Gajdoš
Zobraz celý text
V tomto odbornom článku sa venujeme páchaniu rôznorodej trestnej činnosti prostredníctvom sociálnych sietí.
Odborné stanoviská (2)
§ E-komunikácia/Kyberkriminalita: Metodické usmernenie č. 1/2013 k pojmu osobné údaje
Vytvorené:24. 11. 2015
Autor:Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Zobraz celý text

Metodické usmernenia sú vydané v zmysle § 46 ods. 1 písm. m) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Účelom tohto metodického usmernenia je výklad pojmu osobné údaje.

§ Kyberšikana: Dospievajúci vo virtuálnom priestore - 1. časť
Vytvorené: 7. 04. 2015
Autor:Zodpovedne.sk
Zobraz celý text

Internet sa v ostatných rokoch stal prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou života nielen dospelých, ale takisto aj detí a mládeže. Virtuálny svet funguje ako nové sociálne prostredie, kde mladí „žijú“ - hľadajú informácie, vzdelávajú sa, utvárajú svoju identi tu, komunikujú s ostatnými, nadväzujú vzťahy, využívajú príležitosti , ale stretávajú sa aj s rizikami. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie sa od roku 2008 snaží sledovať, ako sa problemati ka internetu odráža v živote detí a dospievajúcich a ako sa menia trendy v tejto oblasti . Tiež nás zaujíma, ako túto oblasť vnímajú deti a dospievajúci, s čím sa stretávajú, ako refl ektujú ti eto témy, ako vnímajú ohrozenia v tejto oblasti . Pri výskume je naším partnerom občianske združenie eSlovensko, ktoré realizuje projekt Zodpovedne.sk. Projekt je súčasťou programu Európskej únie Safer Internet Plus. Jeho hlavnou myšlienkou projektu je šíriť medzi deťmi a dospievajúcimi osvetu o používaní internetu a mobilu, o rizikách virtuálneho priestoru a možnosti ach ohrozenia, poskytovať poradenstvo a pomoc.

Príklady z praxe (2)
§ Kyberkriminalita/Sociálne siete: Kyberšikana na sociálnej sieti
Vytvorené: 9. 12. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Prostredníctvom sociálnej siete ma oslovil muž, s ktorým som určitú dobu komunikovala. Neskôr sme sa nezhodli a začal mať voči mojej osobe agresívne narážky, a tak som ho na sociálnej sieti zablokovala. Domnievam sa, že tento muž si vytvára nové profily, prostredníctvom ktorých ma oslovuje a zasiela mi v nich nadávky a urážlivé slová. Intenzita takéhoto konania sa začala zvyšovať a teraz sa mi vyhráža ublížení na zdraví. Domnievam, že sa stále jedná o tú istú osobu. Je takéto konanie trestné?

 

§ Kyberkriminalita/E-Komunikácia: Ako sa brániť proti nevyžiadanej pošte „SPAMU“?
Vytvorené: 3. 12. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Denne dostávam do mojej mailovej schránky veľké množstvo nevyžiadanej pošty. Ako sa možno efektívne brániť proti nevyžiadanej pošte „SPAMU“?

Súdne rozhodnutia (3)
§ Všeobecné súdy z 30.11.-1 - Prenikanie do cudzích počítačov a počítačových systémov inou než štandardnou cestou
Vytvorené:22. 07. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR Bratislava dňa 19.08.2009 pod sp. zn. VII/1 Gv 31/06 podal na Okresný súd Bratislava V obžalobu na obvinených Xxxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxx Xxxxxxx pre prečin porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 ods. 1 písm. c) Trestného zákona formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr. zák. a prečin poškodzovania zneužitia záznamu na nosiči informácii podľa § 247 ods. 1 písm. c) Tr. zák. a § 247 ods. 2 písm. a), písm. b) Trestného zákona formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr. zák. na skutkovom základe uvedenom v obžalobe.

§ Najvyšší súd SR z 13.10.2010 - Nekalá súťaž - Registrácia obsahujúca vo svojom názve registrovanú medzinárodnú známku
Vytvorené:18. 11. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Navrhovateľ sa domáhal nariadenia predbežného opatrenia, a to uloženia odporcovi zdržať sa akéhokoľvek užívania označenia V.®, zdržať sa používania internetovej domény druhého poradia www.v..sk a zdržať sa dispozície s internetovou doménou druhého poradia www.v..sk, konkrétne zdržať sa jej prevodu, prenájmu a zástavy. V konaní bolo zrejmé, že navrhovateľ je majiteľom medzinárodných ochranných známok č. 568949 V. pre triedu 4, č. 7676766 V. pre triedu 25, č. 681690 pre triedu 25. Tiež bolo v konaní osvedčené, že odporca je majiteľom internetovej domény s doménovým menom v..sk. Súd v rozhodnutí ďalej uviedol, že odporca nie je v žiadnom zmluvou založenom právnom vzťahu s navrhovateľom (nemá teda súhlas navrhovateľa na používanie jeho ochranných známok akýmkoľvek spôsobom) ako majiteľom ochranných známok, preto predstavuje správanie sa odporcu také konanie, ktoré je v rozpore s § 24 a § 25 zákona o ochranných známkach. Návrh na predbežné opatrenie bol zamietnutý, pokiaľ ide žiadaný zákaz dispozície s doménou. V tomto smere navrhovateľ nijako neosvedčil svoje obavy o prevod domény odporcom na inú osobu. 

§ Súdny dvor Európskej únie z 10.04.2014 - Sťahovanie kópií audiovizuálnych a zvukových diel z internetu
Vytvorené:19. 03. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou ACI Adam BV a niekoľkými ďalšími podnikmi (ďalej len „ACI Adam a i.“) na jednej strane a Stichting de Thuiskopie (ďalej len „Thuiskopie“) a Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding (ďalej len „SONT“), dvoma nadáciami, pričom prvá je poverená výberom a rozdelením poplatku účtovaného výrobcom alebo dovozcom nosičov určených na rozmnožovanie literárnych, vedeckých alebo umeleckých diel na súkromné použitie (ďalej len „poplatok za rozmnoženinu na súkromné použitie“) a druhá je poverená stanovením výšky tohto poplatku, na druhej strane, týkajúceho sa skutočnosti, že SONT pri stanovení výšky uvedeného poplatku zohľadňuje ujmu vyplývajúcu z rozmnoženín vyhotovených z nelegálneho zdroja.

 

Vzory dokumentov (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Register pojmov (17)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť