iservispreludi | Kyberkriminalita

Kyberkriminalita

Kyberkriminalita je novodobým druhom závažnej trestnej činnosti v oblasti počítačových technológií. Od klasickej kriminality sa odlišuje v mnohých smeroch. Termínom počítačová kriminalita sa označuje trestná činnosť páchaná pomocou počítača alebo trestná činnosť spáchaná na počítačoch. Pojem počítačová kriminalita je možné definovať ako trestný čin, ktorý je namierený proti integrite, dostupnosti alebo utajeniu počítačových systémov.  

V právnom inštitúte Kyberkriminalita budeme spracúvať jednotlivé právne pododvetvia množiny právnych vzťahov osôb týkajúce sa všetkých prejavov kyberkriminality. 

Právo a Ekonomika
Servis

< Späť