iservispreludi | Majetok

Majetok

Pojem „Majetok“ ako neoddeliteľný predmet ochrany vlastníckeho práva je tradične spojený s čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „ Dodatkového protokolu“). Subsumoval ho tam Európsky súd pre ľudské práva, keď v jednom zo svojich rozhodnutí jednoznačne konštatoval že „ uznaním, že každý má právo pokojne užívať svoj majetok“, je garantovaný predmetným článkom, kde sa v podstate jedná o vlastnícke právo.

Podľa tohto článku pod pojem majetok zaraďujeme hmotný ( čiže hnuteľný a nehnuteľný), ale aj nehmotný majetok. Presnejšie povedané možno sem zaradiť len také hmotné i nehmotné právo, ktoré má ekonomický charakter, je aktuálne a existujúce a taktiež je presne identifikovateľné. Treba však dodať, že štrasburské orgány ochrany práva predmetný článok dovoľujú zásadne aplikovať len na súkromný majetok, ktorý je jeho limitujúcim faktorom.

Jedným z najdôležitejších faktorov, ktorými sa súdy musia pri svojom rozhodovaní v rámci článku 1 Dodatkového protokolu zaoberať je hľadanie spravodlivej rovnováhy medzi záujmami spoločnosti a záujmami jednotlivca, inak povedané, či bola docielená spravodlivá rovnováha medzi požiadavkami všeobecného záujmu a záujmami jednotlivca. To, ale nebráni právu štátov prijímať zákony, ktoré považujú za nevyhnutné, aby upravili užívanie majetku v súlade so všeobecným záujmom a zabezpečili platenie dani a iných poplatkov alebo pokút.

Pokiaľ sa jedná a o výklad pojmu „existujúci majetok“, kde súd zaraďuje tiež majetkové hodnoty, vrátane pohľadávok, s ním súd vo svojej judikatúre spája legitímnu nádej. O takúto nádej nejde v prípade neexistencie „majetkovej hodnoty“ , možno ju však identifikovať aj v prípade keď nebola založená majetkovým záujmom, súvisela však so spôsobom, akým by bol nárok vyhodnotený ako „majetková hodnota“ podľa vnútroštátneho práva.

Právo a Ekonomika
Servis

< Späť