iservispreludi | Manželstvo

Manželstvo

Celoživotné spolužitie muža a ženy je model, na ktorom je založená ľudská spoločnosť. Prináša bezpečie, prijatie a zmysluplné medziľudské vzťahy. Rozdielnosť muža a ženy, ich odlišné povahy, vlastnosti, či kultúrne a rodinné pozadie sú obrovským prínosom, pretože sa môžu dopĺňať a podporovať jeden druhého v jeho slabších stránkach.

Rozhodnutie pre manželstvo je jedným z najväčších rozhodnutí v živote – je to slobodné, dobrovoľné a pritom záväzné rozhodnutie pre spolužitie, založené na právnom vzťahu, postavené na zásade rovnoprávnosti. Manželstvo muža a ženy je svojou podstatou usporiadané pre dobro manželov, pre počatie a výchovu potomstva a pre naplnenie lásky v podobe jedinečného otcovstva a materstva. Iba zväzok muža a ženy tvorí podstatu manželstva.

Manželstvo ako báza inštitúcie rodiny je založené na zmluve, v ktorej nik iný, iba muž a žena medzi sebou uzavrú spoločenstvo na celý život. V slovenskom právnom poriadku je chápané ako dobrovoľný a rovnoprávny zväzok muža a ženy, ktorého účelom je zabezpečenie riadnej výchovy detí. V Slovenskej republike je možné uzavrieť manželstvo cirkevnou alebo civilnou formou, ktoré sú rovnoprávne.

V právnom inštitúte Manželstvo budeme spracúvať jednotlivé právne pododvetia množiny právnych vzťahov osôb týkajúce sa rozvodu manželstva, zániku manželstva, vzťahmi medzi manželmi.

Právo a Ekonomika
Naposledy pridané - Aktuálne informácie

< Späť