iservispreludi | Muž a žena

Muž a žena

Muž a žena majú pri uzatváraní manželstva rovnoprávne postavenie, ktoré musí byť dodržiavané počas jeho trvania a taktiež po jeho rozvode, pričom táto rovnosť sa týka tak vzájomných vzťahov, ako aj vzťahov ku svojím deťom. Právo uzatvoriť manželstvo a založiť si rodinu sú pre ľudí mimoriadne dôležité a odopretie týchto práv by znamenalo odsúdiť človeka do samoty a opustenosti.

Práva spojené s manželstvom zahrňujú právo na uzatvorenie manželstva, právo na založenie si rodiny a právo na rovnoprávnosť manželov a spolu s partnerstvom sú primárne zakotvené v článku 8 Európskeho dohovoru, ale dotýkajú sa taktiež článku 12 a článku 5 Dodatkového protokolu č.7 Európskeho dohovoru. Najväčší význam tu spočíva práve v odlišovaní práv spojených s manželstvom od ostatných práv spoluvytvárajúcich právo na rodinný život je v charaktere tohto práva. V prípade práva na uzatvorenie manželstva a práva na založenie rodiny ide o práva na ochranu určitých jednorazových aktov.

Právo a Ekonomika
Servis

< Späť