iservispreludi | Poľovníctvo a lesy

Poľovníctvo a lesy

Právna úprava poľovníctva je upravená v zákone č.  274/2009 Z.z. o poľovníctve v platnom znení. Súčasne platný zákon o poľovníctve nadväzuje na tradíciu poľovníckeho zákonodarstva, keď poľovníctvo vymedzuje ako osobitný druh činnosti človeka voči prírode a zveri v nej. Podľa tohto zákona je poľovníctvo súčasťou tvorby, ochrany a využívania životného prostredia, nesmie však narúšať racionálne obhospodarovania lesa a poľnohospodárskej pôdy. Poľovníctvo je tak svojim charakterom zamerané na zachovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. 

S právnym inštitútom poľovníctva je úzko spojená problematika lesného hospodárstva, ako jedno z odvetví národného hospodárstva, ktorého hlavným cieľom je plánovité a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov Slovenska a ich rozvoj. 


< Späť