iservispreludi | Poštové služby

Poštové služby

Právne zakotvenie poštových služieb je v zákone č. 324/2011 Z.z. o poštových službách v platnom znení, pričom ich možno vymedziť ako služby poskytované na účely dodania poštovej zásielky, a to vybranie a distribúcia poštovej zásielky.

Poštové služby zabezpečujú poštové podniky, ktoré sa na účely tohto zákona rozumejú podnikatelia poskytujúci jednu alebo viacero poštových služieb alebo poštový platobný styk.

K poskytovaniu poštových služieb dochádza na základe poštovej zmluvy, prostredníctvom ktorej sa poštový podnik zaväzujú odosielateľovi dodať vybranú poštovú zásielku alebo poukázanú platbu adresátovi spôsobom podľa poštových podmienok, ak v poštovej zmluve nie je určený iný rozsah alebo spôsob poskytnutia poštových služieb a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť poštovému podniku poštovú sadzbu podľa tarify, ak nie je v poštovej zmluve individuálne dojednaná iná suma odmeny.

Podstatnými náležitosťami poštovej zmluvy sú druh poštovej služby alebo určenie, že ide o poštový platobný styk, a poštová sadzba. Práva a povinnosti zmluvných strán poštovej zmluvy upravuje hore uvedený zákon, pričom poštová zmluva môže obsahovať aj širšiu úpravu práv a povinností zmluvných strán. Poštová zmluva môže obsahovať aj dojednania vo vzťahu k iným činnostiam, ktoré poštový podnik poskytuje užívateľovi poštových služieb v priamej súvislosti s poskytovaním poštových služieb, najmä ak ide o činnosti súvisiace s vyberaním poštovej zásielky a vytvorením poštovej zásielky. 


< Späť