iservispreludi | Register partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora

Vzhľadom k tomu, že od 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorý zavádza do právneho poriadku Register partnerov verejného sektora, pripravili sme pre fyzické a právnické osoby, ktoré ako partneri verejného sektora prijímajú verejné zdroje a vstupujú so štátom do právnych vzťahov kompletné služby spojené s registráciou do Registra partnerov verejného sektora.

Táto služba je určená pre fyzické a právnické osoby, o ktorých tak ustanovuje Zákon o registri partnerov verejného sektora, pretože základnou povinnosťou partnera verejného sektora je povinnosť byť zapísaný v registri, a to počas trvania právneho vzťahu, z ktorého mu plynú verejné zdroje. Nesplnenie tejto povinnosti znamená zamedzenie prístupu k verejným zdrojom.

Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách. Na rozdiel od doterajšej úpravy prekračuje Zákon o registri partnerov verejného sektora rámec verejného obstarávania a pokrýva nakladanie so širším spektrom verejných zdrojov, a nie len s tými vo verejnom obstarávaní. Register partnerov verejného sektora nahrádza doterajší register konečných užívateľov výhod, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Fyzické a právnické osoby, ktoré sú v súčasnosti registrované v Registri konečných užívateľov výhod sa považujú za partnerov verejného sektora (zároveň prijímajú verejné zdroje vrátane majetku nad určený zákonný limit). Tieto osoby sú povinné do 31. júla 2017 zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod.

Zákon zavádza štandardné registračné konanie, ktorým treba rozumieť:

  • konanie o zápise údajov do registra,
  • konanie zmene zapísaných údajov,
  • konanie výmaze údajov zapísaných do registra.

Registráciu bude vykonávať Okresný súd Žilina. Registračné konanie sa koncipuje ako výlučne elektronické konanie, na ktoré sa vzťahuje úprava elektronickej podoby výkonu verejnej moci. Vykonávať podanie do registra partnerov verejného sektora môže len oprávnená osoba (advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca). Podania do registra nemôže vykonávať partner verejného sektora. Partner verejného sektora si na tento účel musí zabezpečiť oprávnenú osobu.

Odmena za činnosť podľa Zákona o registri partnerov je zmluvnou odmenou. Medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou musí existovať špecifický zmluvný vzťah, v ktorom sa oprávnená osoba zaviaže plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Tento právny vzťah nie je koncipovaný ako vzťah medzi advokátom a klientom, ale na dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora sa primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zmluve o kontrolnej činnosti (§ 591 až 600), keďže v tomto prípade má ísť o nestranný výkon činnosti oprávnenej osoby, ktorá nepodlieha pokynom klienta (mandanta). Táto zmluva je povinnou prílohou návrhu na zápis.

Registráciu a kompletné služby spojené s registráciou do registra partnerov verejného sektora zabezpečuje advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. ako oprávnená osoba.

V prípade záujmu nás kontaktujte

tel. č.  02 38 18 18 18 / sekretariat@gplegal.eu


< Späť