iservispreludi | Rybárstvo a vody

Rybárstvo a vody

Nosnými právnymi predpismi upravujúcimi problematiku danej oblasti sú zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v platnom znení (ďalej len „Zákon o rybárstve“) a zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení (ďalej len „Zákon o vodách“). Zákon o rybárstve upravuje podmienky ochrany, chovu a lovu rýb a ostatných vodných organizmov tak, aby priamo alebo prostredníctvom ekologických väzieb nedochádzalo k narušeniu vodných ekosystémov a k ohrozeniu genofondu rýb. Zároveň upravuje aj práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri využívaní vôd, ochranu, chov a lov rýb, pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku rybárstva, ako aj zodpovednosť za porušenie povinností podľa Zákona o rybárstve.

S právnym inštitútom rybárstva je úzko spätá problematika vodného práva. V Zákone o vodách sú zachované právne inštitúty, ktoré majú na Slovensku dlhodobú tradíciu a súvisia s nakladaním s vodami, všeobecným používaním vôd, povolením na osobitné používanie vôd, vydávaním súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd a vyjadrení k zámeru stavieb z hľadiska ochrany vodných pomerov a ďalšie.


< Späť