iservispreludi | Sociálne siete

Sociálne siete

So sociálnymi sieťami úzko súvisí právo byť zabudnutý, ktoré judikoval Európsky súd pre ľudské práva v roku 2014 ako výklad k sporu medzi španielskym občanom a spoločnosťou Google. V tomto ponímaní, ide o právo jednotlivca žiadať o blokovanie alebo vymazanie výsledkov sociálnych sietí a internetového vyhľadávača, ktoré odkazujú na jeho osobné údaje.

Unikátny zdroj informácií sprostredkúvame aj prostredníctvom zásadných súdnych rozhodnutí slovenských a európskych súdov.

Dôvodové správy (3)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (5)
E-komunikácia/Sociálne siete: Recenzia vs. Hate speech
Vytvorené:12. 11. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

V odbornom článku sa venujeme problematike vyjadrenia vlastného názoru formou recenzie na internete a jej následnému možnému postihu zo strany recenzovanej osoby. 

§ Sociálne siete/Kyberkriminalita: Páchanie trestnej činnosti na sociálnych sieťach
Vytvorené:11. 11. 2015
Autor:Mgr. Martin Gajdoš
Zobraz celý text
V tomto odbornom článku sa venujeme páchaniu rôznorodej trestnej činnosti prostredníctvom sociálnych sietí.
§ Sociálne siete: Riziká sociálnych sietí
Vytvorené:11. 11. 2015
Autor:Mgr. Martin Gajdoš
Zobraz celý text
V obsahu tohto odborného článku prinášame pohľad na používanie sociálnych sietí okrem nesporných pozitív prináša so sebou aj určité významné riziká. Cieľom tohto textu je upozorniť na tieto riziká, bližšie ich rozobrať a uviesť možnosti, ako im predchádzať a brániť sa.
§ Sociálne siete: Nahlásenie nevhodného obsahu
Vytvorené:10. 11. 2015
Autor:Mgr. Martin Gajdoš
Zobraz celý text
V obsahu tohto odborného článku sa venujeme problematike súvisiacej s nevhodným obsahom, pred ktorým chceme chrániť seba, alebo iných, najmä deti a mladistvých. V tomto článku sa bližšie pozrieme na jeden zo spôsobov, ako sa pred nevhodným obsahom chrániť resp. ako proti nemu bojovať, a to prostredníctvom inštitútu nahlasovania nevhodného obsahu na sociálnych sieťach.
Sociálne siete: Čo sú sociálne siete
Vytvorené:23. 09. 2015
Autor:Mgr. Martin Gajdoš
Zobraz celý text

Cieľom tohto článku je definovať pojem „sociálna sieť“ a ponúknuť základný rozbor tohto fenoménu modernej doby.

Odborné stanoviská (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Príklady z praxe (2)
§ Sociálne siete: Vytvorenie falošného konta osoby s nevhodným obsahom
Vytvorené:20. 09. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Ako sa brániť v situácii, keď cudzia osoba zriadi na sociálnej sieti konto s mojím menom a zverejňuje urážlivý, resp. nevhodný obsah?

§ Kyberkriminalita/Sociálne siete: Kyberšikana na sociálnej sieti
Vytvorené: 9. 12. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Prostredníctvom sociálnej siete ma oslovil muž, s ktorým som určitú dobu komunikovala. Neskôr sme sa nezhodli a začal mať voči mojej osobe agresívne narážky, a tak som ho na sociálnej sieti zablokovala. Domnievam sa, že tento muž si vytvára nové profily, prostredníctvom ktorých ma oslovuje a zasiela mi v nich nadávky a urážlivé slová. Intenzita takéhoto konania sa začala zvyšovať a teraz sa mi vyhráža ublížení na zdraví. Domnievam, že sa stále jedná o tú istú osobu. Je takéto konanie trestné?

 

Súdne rozhodnutia (7)
Súdny dvor Európskej únie z 16.02.2012 - K spracovaniu informácií uložených na internetovej platforme sociálnej siete
Vytvorené:22. 10. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi spoločnosťou Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) a spoločnosťou Netlog NV prevádzkujúcou internetovú platformu sociálnej siete z dôvodu odmietnutia druhej uvedenej spoločnosti zaviesť systém filtrovania informácií uložených na svojej platforme s cieľom zabrániť výmene súborov porušujúcich autorské práva.

Súdny dvor Európskej únie z 13.05.2014 - K právu na zabudnutie a výmazu neaktuálnych, nepravdivých a znevažujúcich osobných údajov jednotlivcov.
Vytvorené:22. 10. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťami Google Spain SL a Google Inc. na jednej strane a Agencia Española de Protección de Datos (agentúra na ochranu údajov,) a pánom Costejom Gonzálezom na strane druhej v súvislosti s rozhodnutím tejto agentúry, ktorým sa vyhovelo sťažnosti podanej pánom Costejom Gonzálezom proti týmto dvom spoločnostiam a ktorým sa spoločnosti Google Inc. nariadilo prijať nevyhnutné opatrenia na stiahnutie osobných údajov týkajúcich sa pána Costeju Gonzáleza z jej indexu a zabrániť prístupu k týmto údajom do budúcnosti.

Ústavný súd ČR z 30.11.2014 - K povahe sociálnej siete Facebook pri odhaľovaní trestnej činnosti
Vytvorené: 8. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Stěžovatel má za to, že postupem policejního orgánu ve formě nezákonné a neoprávněné kontroly komunikace dvou uživatelů sítě Facebook a následně vydáním rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty a dále postupem Obvodního soudu pro Prahu 9, který se nevypořádal se stížnostními důvody stěžovatele, byla porušena základní práva stěžovatele a svobody zaručené ústavním pořádkem České republiky. Konkrétně stěžovatel namítá porušení čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listiny"), čl. 4 odst. 4, čl. 7 odst. 1, čl. 10 odst. 2 Listiny a čl. 13 Listiny

Súdny dvor Európskej únie z 16.02.2012 - K zavedeniu systému filtrovania informácií uložených na internetovej platforme sociálnej siete s cieľom zabrániť sprístupneniu súborov porušujúcich autorské práva
Vytvorené:17. 02. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text
Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi spoločnosťou Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) (ďalej len „SABAM“) a spoločnosťou Netlog NV (ďalej len „Netlog“) prevádzkujúcou internetovú platformu sociálnej siete z dôvodu odmietnutia druhej uvedenej spoločnosti zaviesť systém filtrovania informácií uložených na svojej platforme s cieľom zabrániť výmene súborov porušujúcich autorské práva.
Ústavný súd SR z 18.02.2015 - Povaha sociálnej siete Facebook vo vzťahu k volebnému moratóriu
Vytvorené: 2. 04. 2015
Autor:Bc. Monika Širilová
Zobraz celý text

Podľa sťažovateľky k porušeniu zákona o voľbách došlo aj zverejnením „nepravdivých a osočujúcich“ informácií o sťažovateľke v čase volebného moratória prostredníctvom „sociálnej siete facebook.com užívateľom tejto siete pani a na facebook stránke investigatívnej spravodajskej siete. 

Európsky súd pre ľudské práva z 16.06.2015 - K zodpovednosti prevádzkovateľa internetového portálu za diskusiu pod článkom
Vytvorené:19. 06. 2015
Autor:Mgr. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Sťažujúca sa spoločnosť Delfi AS, je jedným z najväčších prevádzkovateľov internetového spravodajského portálu v Estónsku. V januári 2006 na svojej internetovej stránke publikovala článok o lodnej spoločnosti a jej rozhodnutí zmeniť trasy niektorých trajektov na ostrovy. Lodná spoločnosť dala za týmto účelom rozbiť trasu medzi jednotlivými ostrovmi ľadoborcom, čím spôsobila posunutie otvorenia ciest po pevnom ľade – rýchlejšieho a lacnejšieho spojenia s ostrovmi než trajektom - o niekoľko týždňov. Pod článkom mali čitatelia možnosť zobrazenia komentárov iných návštevníkov stránky. Niektoré komentáre obsahovali hanlivé a výhražné texty voči lodnej spoločnosti a jej vlastníkovi. Na žiadosť majiteľa lodnej spoločnosti, Delfi AS komentáre odstránila, avšak až šesť týždňov po ich zverejnení. Lodná spoločnosť Delfi AS následne zažalovala a dosiahla vydanie rozsudku, v zmysle ktorého bola Delfi AS zodpovedná za urážlivé komentáre a musela zaplatiť 320 eur ako náhradu škody. Delfi AS považovala rozsudok estónskeho súdu za zásah do slobody prejavu, a preto sa obrátila so sťažnosťou na európsky súd.


Súdny dvor Európskej únie z 06.10.2015 - K zásade bezpečného prístavu (safe harbour) - Ochrana fyzickej osoby pri spracovaní a prenose osobných údajov na stránke Facebook
Vytvorené:19. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi pánom Schremsom a Data Protection Commissioner (komisár pre ochranu údajov) vo veci jeho odmietnutia vyšetriť sťažnosť podanú pánom Schremsom z dôvodu, že Facebook Ireland Ltd zasiela do Spojených štátov osobné údaje svojich používateľov a uchováva ich na serveroch umiestnených v tejto krajine.

Vzory dokumentov (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Register pojmov (11)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť