iservispreludi | Spotrebiteľ

Spotrebiteľ

Spotrebiteľské právo a s tým spojená ochrana spotrebiteľa je veľmi výrazne sa rozvíjajúcou oblasťou práva, ktorá je nevyhnutná pre zvýšenie životnej úrovne a kvality života občanov, pričom v súčasnosti ju môžeme v slovenskej legislatíve a súdnej praxi označiť ako pomerne viditeľnú. Spotrebiteľskou zmluvou je v zmysle Občianskeho zákonníka každá zmluva, bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára objednávateľ so spotrebiteľom, pričom spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ide teda o ne-podnikateľa). Účastníkmi týchto vzťahov môžu byť napríklad domácnosti, podniky, poprípade štát. 

Rozdielnosť účastníkov spočíva v rozličnej miere informácií nielen o poskytovaných službách či tovaroch, ale aj v nevedomosti o svojich právach, ako aj povinnostiach dodávateľov. Spotrebiteľ ako slabšia zmluvná strana (zo sociálneho a ekonomického hľadiska), ktorá je v nerovnocennom postavení, by mala byť chránená pred finančnými inštitúciami, keďže medzi nimi existuje finančná, avšak predovšetkým informačná nerovnosť, ktorá môže viesť k nečestným praktikám smerujúcim voči spotrebiteľovi. K jej zmierneniu prispievajú pravidlá ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu, ktoré upravuje zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.  

V právnom inštitúte ochrana spotrebiteľa budeme spracúvať jednotlivé právne pododvetvia množiny právnych vzťahov osôb týkajúcich sa najmä práva spotrebiteľov, spotrebiteľská zmluva, spotrebiteľ, dodávateľ, neprijateľné obchodné podmienky, rozhodcovská zmluva a rozhodcovské konanie.

Právo a Ekonomika
Servis

< Späť