iservispreludi | Štát

Štát

Štát možno podľa medzinárodného práva definovať ako združenie osôb žijúcich na vymedzenej časti zemského povrchu, právne organizovaných, personifikovaných a združených tak, aby sa im mohlo vládnuť. Právny inštitút štát, ktorý spracovávame je primárne upravený v článku 8 a v článku 14 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Článok 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd upravuje právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Chápanie práva na súkromie vychádza z dvoch primárnych povinností štátu a to: na jednej strane je štát povinný zdržať sa akýchkoľvek zásahov do sféry súkromného a rodinného života a na strane druhej má povinnosť prijať také prostriedky ochrany, aby k neoprávneným zásahom do práv stanoveným čl. 8 Európskeho dohovoru nedochádzalo. Jednou z najdôležitejších úloh štátu je predovšetkým zabezpečiť rovnováhu medzi jednotlivcom a štátom a to tak, aby bola primeraná, prijateľná a spravodlivá.

Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v článku 14 upravuje zákaz diskriminácie, ktorej sa štát môže dopustiť v prípade rozdielneho zaobchádzania osôb nachádzajúcich sa v podobnej respektíve rovnakej situácii. Pojem diskriminácia sa prevažne vysvetľuje v spojení s určitým spôsobom zaobchádzania s osobami alebo skupinami osôb zo strany štátu, poprípade štátnych orgánov. Je nutné podotknúť, že okrem článku 14 Európskeho dohovoru je diskriminácia upravená taktiež v Protokole č. 12, ktorý rozširuje súdnu ochranu práv zakotvených vo vnútroštátnom práve. 

V právnom inštitúte štát budeme spracúvať právne vzťahy osôb týkajúce sa najmä porušenia spôsobeného nečinnosťou štátnych orgánov, nezákonného zásahu do kancelárskych a obchodných priestorov, zabezpečenia rovnosti prístupu k efektívnym prostriedkom ochrany, zákazu prístupu k povolaniu na základe sexuálnej orientácie, výkonu sterilizácie bez informovaného súhlasu, porušeniu práva na slobodné voľby a taktiež žiadosti osoby o povolenie adopcie sprevádzané diskriminačným zaobchádzaním z dôvodu sexuálnej orientácie. 

Právo a Ekonomika
Servis

< Späť