iservispreludi | TASL: Stanovisko SOI k vykonaným kontrolám prevádzkovateľov e-shopov

TASL: Stanovisko SOI k vykonaným kontrolám prevádzkovateľov e-shopov

Tlačová agentúra pre ľudí a rodiny požiadala Slovenskú obchodnú inšpekciu (ďalej len „SOI“) o stanovisko k vykonaným kontrolám prevádzkovateľov e-shopov.

Zaujímali nás odpovede na nasledovné otázky:

1. Akých nezákonných praktík a postupov sa najčastejšie dopúšťali prevádzkovatelia e-shopov?

Išlo o tieto najčastejšie porušenia zákona:

- porušenie zákazu ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu,

- nezabezpečenie prekladu cudzojazyčných návodov do štátneho jazyka,

- porušenie zákazu používania nekalých obchodných praktík,

- marenie výkonu kontroly,

- porušenie zákazu používať neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách,

- porušenie práva spotrebiteľa na ochranu jeho ekonomických záujmov,

- uvádzanie nepravdivých a nepresných údajov o vlastnostiach výrobku na internetovej stránke predávajúceho,

- chýbajúce informácie – chýbal údaj o obchodnom mene, daňové identifikačné číslo, označenie registra, ktorý ho zapísal, názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha,

- porušenie povinnosti vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku,

- porušenie povinnosti vybaviť reklamáciu spotrebiteľa v zákonom stanovenej 30-dňovej lehote od jej uplatnenia; zamietnutie reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov bez odborného posúdenia; porušenie povinnosti uviesť v doklade o vybavení reklamácie, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie, ak bola reklamácia uplatnená po 12 mesiacov od kúpy zamietnutá ,

- porušenie povinnosti vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal v zákonom stanovenej lehote v prípade odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku,

- porušenie zákazu šírenia reklamy elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy,

- porušenie povinnosti pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom:

• informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií spotrebiteľov;

• informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; kontrolovaná osoba neposkytla spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy;

• informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty;

• informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy;

• poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu;

• informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; uviesť na webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

2. Využívajú spotrebitelia možnosť nahlasovať podnety voči nezákonným postupom e-shopov alebo SOI zisťuje porušenia predpisov primárne na základe vlastnej kontrolnej činnosti?

Úvodom pre informáciu:

SOI v minulom roku vykonala 639 kontrol v e-shopov. Kontroly boli vykonané:

- na základe podnetov od spotrebiteľov, 

- v rámci centrálne riadených akcií a 

- na základe kontrolných akcií , ktoré boli vykonané z vlastnej iniciatívy inšpektorátov, ktorých máme 8 v krajských mestách.

SOI v prvom rade prešetruje podnety spotrebiteľov. A pokiaľ je takýchto podnetov veľa, v tom prípade pristúpi k zabezpečeniu kontrolnej akcie v rámci trhu celoslovensky.

Tak to bolo aj koncom minulého roka - v mesiacoch november – december 2016 bola vykonaná celoslovenská kontrolná akcia, ktorej cieľom bolo preveriť dodržiavania povinností, stanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho zo strany prevádzkovateľov e-shopov (napr. plnenie informačných povinností, praktické uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu či súlad všeobecných obchodných podmienok s právnymi predpismi). Výsledky kontrolnej akcie budú zverejnené v mesiaci február 2017.

3. Je podľa názoru SOI platná právna úprava ochrany spotrebiteľov v on-line prostredí dostatočná? Je potrebné zaviesť ďalšie opatrenia?

Virtuálne prostredie internetu je priestorom pre „podvodníkov“, preto pred rozhodnutím, objednať si tovar alebo službu na internete - formou zmluvy na diaľku, má každý spotrebiteľ možnosť, na základe nespočetného množstva informácií uverejnených na internete. 

V danom segmente sú spotrebitelia nepozorní. 

- Neoveria si adresu a sídlo predajcu (POZOR: prenajímateľ domény s koncovkou „.sk“, môže byť aj zo zahraničia); 

- Neprečítajú si všeobecné obchodné podmienky predajcu; 

- Dôsledne nezvážia platbu vopred, pri neoverenom predajcovi; 

- Nevyhľadajú si referencie o predajcovi a jeho serióznosti, napríklad z diskusného fóra, 

- Neprečítajú si názory a skúsenosti iných spotrebiteľov na konkrétneho predajcu. 

Zhromaždením a vyhodnotením uvedených informácií, môže spotrebiteľ s veľkou pravdepodobnosťou rozlíšiť rizikových – nečestných predajcov od predajcov, ktorí si zaslúžia dôveru. 

Nedostatočnú pozornosť, ktorú spotrebiteľ venuje overeniu si predávajúceho, žiadne legislatívne opatrenia nahradiť nemôžu.

Osobitným prípadom je kúpa prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré sa vyznačujú vysokou mierou anonymity. Spotrebiteľ, ktorý podľahne lákavej ponuke, nie je často schopný identifikovať predávajúceho čo v prípade dodania nevyhovujúceho tovaru podstatne sťažuje uplatnenie jeho spotrebiteľských práv.

Domnievame sa, že súčasná právna úprava sa javí ako dostatočná. Je však na spotrebiteľovi, aby dokázal rozlíšiť medzi jednotlivými ponukami a v prípade, ak predávajúci nie je identifikovaný dostatočným spôsobom, nákup neuskutočniť.

Stanovisko nám poskytla Danuša Krkošová, tlačová hovorkyňa SOI, dňa 03. februára 2017.


Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 06.02.2017


< Späť