iservispreludi | TS: Envirorezort pripravuje novelu zákona o odpadoch

TS: Envirorezort pripravuje novelu zákona o odpadoch

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v najbližších dňoch predloží do legislatívneho procesu aplikačnú novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela zákona“), kde ju budú môcť pripomienkovať ostatné ministerstvá, inštitúcie či samosprávy.

Cieľom novely zákona má byť sprehľadniť systém odpadov, znížiť administratívu pre malých podnikateľov a zaviesť sankcie pre tých, ktorí konajú v rozpore s platnými zákonmi. Do praxe sa má zaviesť princíp „znečisťovateľ platí.“

Nový odpadový systém sa má nastaviť tak, aby sa oplatilo separovať, recyklovať a tvoriť minimum odpadu a zároveň docieliť minimálnu záťaž obyvateľov, obce a podnikateľov. Zmeny odbremenia približne 2500 menších podnikateľov a živnostníkov. Osoby, ktoré na trh uvedú do 100 kilogramov obalov či neobalov, nebudú musieť po novom uzatvárať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV), postačí len jednorazová registrácia na ministerstve, vedenie evidencie, či skutočne vyprodukovali deklarované množstvo odpadu a tieto údaje aj ročne ohlasovať.

Ministerstvo zavedie dozorný orgán v organizácii, kde bude zastúpený štát a samotní výrobcovia a zavedú sa aj sankcie pre OZV v prípade, že pre obce, ktoré poctivo separujú, nezabezpečia zberné nádoby na triedený zber.

Na Slovensku sa vyprodukujú takmer 2 mil. ton komunálnych odpadov a až vyše dve tretiny z tohto množstva skončia na skládkach odpadov. Slovensko má pritom povinnosť do roku 2020 triediť a recyklovať 50 percent všetkých komunálnych odpadov. Aj z toho dôvodu prechádza odpadová legislatíva od roku 2016 veľkými zmenami. Zákon o odpadoch navyše zaviedol systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, kedy sa o všetok vytriedený odpad postarajú výrobcovia. Samosprávy takýto odpad stojí nula eur a zostávajú im len náklady na zmesový a biologicky rozložiteľný odpad.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 12.05.2017

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, www.minzp.sk


< Späť