iservispreludi | TS: Slovenským poľnohospodárom budú vyplatené preddavky

TS: Slovenským poľnohospodárom budú vyplatené preddavky

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) vyplatí preddavky na priame podpory vo výške 18,4 milióna €. Preddavky budú vyplatené v maximálnej miere 50 % až 3 645 žiadateľom v oblasti živočíšnej výroby.

PPA uskutočnila administratívne kontroly a kontroly plnenia kritérií oprávnenosti žiadateľov, ktorí si v podporných schémach podali žiadosti o dotáciu. Po vyhodnotení žiadostí PPA podporí 3 645 farmárov, ktorí dostanú finančné prostriedky na:

  • chov bahnic, jariek a kôz
  • výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka
  • kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.

Európska legislatíva dovoľuje vyplácať priame platby najskôr 1. decembra kalendárneho roku.

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, dňa 30. 10. 2017


< Späť