iservispreludi | Legislatívne návrhy

Vážení používatelia,

v tejto časti prinášame správy k dôležitým zmenám v legislatíve, týkajúce sa povinností a práv, najmä fyzických osôb.

backpredošlá | 12345678910 | ďalšiaforward

Legislatíva/Majetok : Zastavenie starých exekúcií pre nemajetnosť povinného

iservispreludi > Legislatívne návrhy
Piatok, 07. 06. 2019

S cieľom zabezpečiť rýchlejšiu a funkčnejšiu vymožiteľnosť právom chránených nárokov v exekučnom konaní a súčasne pomôcť občanom, ktorí sa najmä v dôsledku exekúcií ocitli v dlhovej pasci, Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo návrh zákona o ukončení niektorých exekúcií (ďalej len „návrh zákona“). Medzirezortné pripomienkové konanie bolo ukončené 12. 11. 2018 a v súčasnosti prebieha jeho vyhodnotenie. 


Čítajte viac...

Potravinárstvo/Legislatíva: Nová úprava neprimeraných podmienok v obchode s potravinami

iservispreludi > Legislatívne návrhy
Piatok, 26. 04. 2019
V legislatívnej správe prinášame informácie o novom zákone č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami v platnom znení (ďalej len „Zákon“), ktorý v plnom rozsahu nahradí doterajšiu úpravu týkajúcu sa neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú práve potraviny (zákon č. 362/2012 Z. z.).

Čítajte viac...

Legislatíva/Pacient-lekár: Zmeny v zdravotnej starostlivosti

iservispreludi > Legislatívne návrhy
Utorok, 23. 04. 2019
V legislatívnom procese sa nachádzajú návrhy zákonov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom týchto návrhov je skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V legislatívnej správe prinášame informácie o pripravovaných zákonných zmenách a ich vplyvu na pacienta.

Čítajte viac...

Ochrana osobnosti/Legislatíva: Identifikátor osoby

iservispreludi > Legislatívne návrhy
Piatok, 15. 03. 2019

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanom zákone o základných identifikátoroch fyzickej osoby. Cieľom návrhu zákona je zavedenie základných identifikátorov fyzickej osoby, ktoré zabezpečujú jej jednoznačnosť v informačných systémoch a nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora - rodného čísla.


Čítajte viac...

Legislatíva/Občan: Legalizácia domácich páleníc

iservispreludi > Legislatívne návrhy
Utorok, 28. 08. 2018

Od 1. 9. 2018 je účinný zákon č. 177/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. Novela legalizuje výrobu destilátov domácimi výrobcami. 


Čítajte viac...

Legislatíva/ Doprava: Úprava podmienok pri prevádzkovaní taxislužby

iservispreludi > Legislatívne návrhy
Streda, 27. 06. 2018

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ako iniciatívny materiál.


Čítajte viac...

Legislatíva/Poľovníctvo a lesy: Úprava hospodárenia s lesmi

iservispreludi > Legislatívne návrhy
Streda, 27. 06. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predložilo Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  Navrhovaná zákonná úprava reaguje na problémy aplikačnej praxe a jej cieľom je upraviť podmienky pre cieľavedomú starostlivosť o lesy založenú na systéme administratívneho a odborného riadenia s ohľadom na plnenie ekosystémových služieb pre verejnosť.


Čítajte viac...

Legislatíva/ Chovateľstvo a veterinárstvo: Utýranie zvieraťa

iservispreludi > Legislatívne návrhy
Streda, 13. 06. 2018

Národná rada dňa 25. 5. 2018 schválila novelu zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len „novela“).


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 | ďalšiaforward