iservispreludi | Servis,Aktuality
backpredošlá | 12345678910 | ďalšiaforward

Osobné údaje : Správa o stave ochrany osobných údajov v SR 2019

iservispreludi > Servis,Aktuality
Štvrtok, 19. 09. 2019

Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej ako „Úrad“) vykonal v období od 25. mája 2018 do 24. mája 2019 kontrolu zameranú na spracúvanie osobných údajov. V nasledujúcom článku prinášame výsledky kontrolných zistení Úradu, spolu so zhrnutím skutkového stavu jednotlivých prípadov. 


Čítajte viac...

Legislatíva/ Sociálne služby/ Dieťa: Vytvorenie národného preventívneho mechanizmu

iservispreludi > Servis,Aktuality
Streda, 31. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 176/2015 Z. z o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím v platnom znení (ďalej len „návrh zákona“). Slovenská republika, ako zmluvná strana Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (ďalej len „Dohovor“), je povinná prijať zákonodarne, správne, súdne a iné opatrenia na predchádzanie zlému zaobchádzaniu. 


Čítajte viac...

Legislatíva/ Pacient, lekár: Právo na kvalitnú, bezpečnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť

iservispreludi > Servis,Aktuality
Streda, 31. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh ústavného zákona o nároku na kvalitu, bezpečnosť, miestnu a časovú dostupnosť zdravotnej starostlivosti ako iniciatívny materiál (ďalej len „návrh zákona“). Cieľom navrhovaného zákona je zadefinovať základné nároky pre občana zo zdravotného poistenia vyplývajúce z čl. 40 Ústavy SR v spojení s čl. 51 ústavy (v medziach zákonov) a v spojení s čl. 13 ods. 4 ústavy (primeranosť, nevyhnutnosť, proporcionalita obmedzení atď.). 


Čítajte viac...

Ochrana osobnosti/Legislatíva: Identifikátor osoby

iservispreludi > Servis,Aktuality
Piatok, 15. 03. 2019

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanom zákone o základných identifikátoroch fyzickej osoby. Cieľom návrhu zákona je zavedenie základných identifikátorov fyzickej osoby, ktoré zabezpečujú jej jednoznačnosť v informačných systémoch a nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora - rodného čísla.


Čítajte viac...

Legislatíva/Občan: Legalizácia domácich páleníc

iservispreludi > Servis,Aktuality
Utorok, 28. 08. 2018

Od 1. 9. 2018 je účinný zákon č. 177/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. Novela legalizuje výrobu destilátov domácimi výrobcami. 


Čítajte viac...

Legislatíva/ Doprava: Úprava podmienok pri prevádzkovaní taxislužby

iservispreludi > Servis,Aktuality
Streda, 27. 06. 2018

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ako iniciatívny materiál.


Čítajte viac...

Legislatíva/Poľovníctvo a lesy: Úprava hospodárenia s lesmi

iservispreludi > Servis,Aktuality
Streda, 27. 06. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predložilo Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  Navrhovaná zákonná úprava reaguje na problémy aplikačnej praxe a jej cieľom je upraviť podmienky pre cieľavedomú starostlivosť o lesy založenú na systéme administratívneho a odborného riadenia s ohľadom na plnenie ekosystémových služieb pre verejnosť.


Čítajte viac...

Legislatíva/ Chovateľstvo a veterinárstvo: Utýranie zvieraťa

iservispreludi > Servis,Aktuality
Streda, 13. 06. 2018

Národná rada dňa 25. 5. 2018 schválila novelu zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len „novela“).


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 | ďalšiaforward