iservispreludi | Kyberkriminalita,Aktuálne informácie

E-komunikácia/Sociálne siete: Recenzia vs. Hate speech

iservispreludi > Kyberkriminalita,Aktuálne informácie
Nedeľa, 12. 11. 2017

V odbornom článku sa venujeme problematike vyjadrenia vlastného názoru formou recenzie na internete a jej následnému možnému postihu zo strany recenzovanej osoby. 


Čítajte viac...

Kyberkriminalita: Vyhotovovanie kópií audiovizuálnych a zvukových diel z internetu

iservispreludi > Kyberkriminalita,Aktuálne informácie
Pondelok, 21. 03. 2016

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme právnej úprave ochrany autorských práv v prípade vyhotovovania kópii autorských diel ich sťahovaním z internetu a možným trestnoprávnym postihom za takéto konanie.Čítajte viac...

Kyberkriminalita/Sociálne siete: Kyberšikana na sociálnej sieti

iservispreludi > Kyberkriminalita,Aktuálne informácie
Streda, 09. 12. 2015

Prostredníctvom sociálnej siete ma oslovil muž, s ktorým som určitú dobu komunikovala. Neskôr sme sa nezhodli a začal mať voči mojej osobe agresívne narážky, a tak som ho na sociálnej sieti zablokovala. Domnievam sa, že tento muž si vytvára nové profily, prostredníctvom ktorých ma oslovuje a zasiela mi v nich nadávky a urážlivé slová. Intenzita takéhoto konania sa začala zvyšovať a teraz sa mi vyhráža ublížení na zdraví. Domnievam, že sa stále jedná o tú istú osobu. Je takéto konanie trestné?

 


Čítajte viac...

Kyberkriminalita/E-Komunikácia: Ako sa brániť proti nevyžiadanej pošte „SPAMU“?

iservispreludi > Kyberkriminalita,Aktuálne informácie
Štvrtok, 03. 12. 2015

Denne dostávam do mojej mailovej schránky veľké množstvo nevyžiadanej pošty. Ako sa možno efektívne brániť proti nevyžiadanej pošte „SPAMU“?


Čítajte viac...

E-komunikácia/Kyberkriminalita: Metodické usmernenie č. 1/2013 k pojmu osobné údaje

iservispreludi > Kyberkriminalita,Aktuálne informácie
Utorok, 24. 11. 2015

Metodické usmernenia sú vydané v zmysle § 46 ods. 1 písm. m) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Účelom tohto metodického usmernenia je výklad pojmu osobné údaje.


Čítajte viac...

Kyberkriminalita: Úvod do počítačovej kriminality

iservispreludi > Kyberkriminalita,Aktuálne informácie
Štvrtok, 19. 11. 2015

V obsahu tohto odborného článku chceme priniesť krátky pohľad na problematiku počítačovej kriminality, ktorej sa budeme v ďalších odborných článkov venovať podrobnejšie a komplexnejšie.Čítajte viac...

Sociálne siete/Kyberkriminalita: Páchanie trestnej činnosti na sociálnych sieťach

iservispreludi > Kyberkriminalita,Aktuálne informácie
Streda, 11. 11. 2015
V tomto odbornom článku sa venujeme páchaniu rôznorodej trestnej činnosti prostredníctvom sociálnych sietí.
Čítajte viac...

Kyberšikana: Dospievajúci vo virtuálnom priestore - 1. časť

iservispreludi > Kyberkriminalita,Aktuálne informácie
Utorok, 07. 04. 2015

Internet sa v ostatných rokoch stal prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou života nielen dospelých, ale takisto aj detí a mládeže. Virtuálny svet funguje ako nové sociálne prostredie, kde mladí „žijú“ - hľadajú informácie, vzdelávajú sa, utvárajú svoju identi tu, komunikujú s ostatnými, nadväzujú vzťahy, využívajú príležitosti , ale stretávajú sa aj s rizikami. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie sa od roku 2008 snaží sledovať, ako sa problemati ka internetu odráža v živote detí a dospievajúcich a ako sa menia trendy v tejto oblasti . Tiež nás zaujíma, ako túto oblasť vnímajú deti a dospievajúci, s čím sa stretávajú, ako refl ektujú ti eto témy, ako vnímajú ohrozenia v tejto oblasti . Pri výskume je naším partnerom občianske združenie eSlovensko, ktoré realizuje projekt Zodpovedne.sk. Projekt je súčasťou programu Európskej únie Safer Internet Plus. Jeho hlavnou myšlienkou projektu je šíriť medzi deťmi a dospievajúcimi osvetu o používaní internetu a mobilu, o rizikách virtuálneho priestoru a možnosti ach ohrozenia, poskytovať poradenstvo a pomoc.


Čítajte viac...