iservispreludi | Aktuálne informácie,Spotrebiteľ

Spotrebiteľ: Postavenie a úlohy SOI v systéme ochrany práv spotrebiteľa

iservispreludi > Aktuálne informácie,Spotrebiteľ
Streda, 17. 04. 2019

Zmyslom tohto odborného článku je zmapovať bližšie postavenie a úlohy Slovenskej obchodnej inšpekcie v systéme ochrany práv spotrebiteľa, vrátane povahy rozhodnutí ukladaných touto inštitúciou.


Čítajte viac...

Spotrebiteľ: Informačné povinnosti predávajúceho vo vzťahu k reklamáciám

iservispreludi > Aktuálne informácie,Spotrebiteľ
Pondelok, 15. 04. 2019

Čítajte viac...

Spotrebiteľ: Právny status spotrebiteľa

iservispreludi > Aktuálne informácie,Spotrebiteľ
Pondelok, 27. 07. 2015

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na právny status spotrebiteľa, t.j. kedy sa osoba považuje v zmluvnom vzťahu s dodávateľom za spotrebiteľa.


Čítajte viac...

Stanovisko NBS k použitiu Občianskeho zákonníka v spotrebiteľských obchodných vzťahoch

iservispreludi > Aktuálne informácie,Spotrebiteľ
Štvrtok, 04. 06. 2015

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, na základe ustanovenia § 1 ods. 3 písm. a) bodu 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto stanovisko, ktorého má poskytnúť dodávateľom finančných služieb vysvetlenie k uplatňovaniu ustanovenia § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení účinnom od 1. apríla 2015, v znení zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


Čítajte viac...