iservispreludi | Dovolenky

Dovolenky

Pojem Dovolenka je bližšie upravený v  zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení ako právo zamestnanca na čerpanie dlhšieho súvislého pracovného voľna za účelom regenerácie svojich duševných a fyzických síl. V inštitúte Dovolenka sa nebudeme zaoberať pracovnoprávnym režimom tohoto pojmu ale dovolenkou ako službou, ktorú využívajú fyzické osoby zakúpením u cestovných kancelárií. Dovolenku  môžu znepríjemniť práve zle poskytnuté služby zo strany cestovných kancelárií a cestovných agentúr. V danom prípade možno hovoriť o strate radosti z dovolenky, čo je novší európsky inštitút slúžiaci práve na ochranu práv cestujúcich. Právo na stratu radosti z dovolenky znamená právo objednávateľa na náhradu nemajetkovej ujmy v dôsledku neplnenia alebo nesprávneho plnenia služieb cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou. Slovenský zákonodarca plánuje zaviesť náhradu nemajetkovej ujmy pri vadne obstaranom zájazde do Občianskeho zákonníka.

V právnom inštitúte Dovolenka budeme spracúvať jednotlivé právne pododvetvia množiny právnych vzťahov osôb týkajúce sa práva cestujúceho a ubytovaného, reklamácie voči cestovným kanceláriám a lyžiarske a turistické kódexy správania.

Právo a Ekonomika
Servis

< Späť