iservispreludi | Osobný bankrot

Osobný bankrot

V živote každého človeka sa môže vyskytnúť situácia, keď v dôsledku nepriaznivej finančnej situácii nie je schopný splácať svoju pôžičku, úver alebo iný dlh. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii pamätá aj na takéto prípady a ponúka fyzickým osobám právny inštitút osobný bankrot, na základe ktorého budú schopní sa zbaviť svojich dlhov.

Osobný bankrot je zákonným riešením nepriaznivej finančnej situácie, ktoré je umožnené všetkým fyzickým osobám v prípade, že splnia zákonom stanovené podmienky. Zákon o konkurze a reštrukturalizácií nepozná tento inštitút pod názvom osobný bankrot ale oddlženie. Právna úprava oddlženia je vymedzená v ustanoveniach § 166 – 171 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

V právnom inštitúte Osobný bankrot budeme spracúvať jednotlivé právne pododvetvia množiny právnych vzťahov osôb týkajúce sa celkového procesu oddlženia ako aj uspokojovania veriteľov.

Právo a Ekonomika
Servis

< Späť