iservispreludi | Cirkev a ľudia

Cirkev a ľudia

Jedným zo základných ľudských práv a slobôd je sloboda náboženského vyznania garantovaná v čl. 24 Ústavy Slovenskej republiky. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru, prípadne byť bez náboženského vyznania. Jednotlivec môže prejavovať svoje náboženské vyznanie alebo presvedčenie buď sám alebo spoločne s inými či už verejne alebo súkromne, bohoslužbou, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov alebo zachovávaním obradov. Sloboda náboženského presvedčenia má absolútny charakter v tom smere, že nikoho nemožno nútiť, aby prijal, zmenil alebo sa vzdal svojho náboženského vyznania alebo viery.

V právnom inštitúte cirkev a ľudia budeme spracúvať jednotlivé právne pododvetvia množiny právnych vzťahov osôb týkajúce sa registrovaných cirkví a náboženských spoločností, právneho postavenia kňazov, členstva, vystúpenia z cirkvi, výhrady svedomia, ochrany spovedného tajomstva, anulovania cirkevného sobáša, náboženského presvedčenia rodičov vs. najlepší záujem dieťaťa.


Právo a Ekonomika
Servis

< Späť