iservispreludi | Pacient - Lekár

Pacient - Lekár

V živote každého človeka sa vyskytne situácia, kedy je odkázaný na poskytnutie zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotného personálu. Ústava Slovenskej republiky v čl. 40 zaručuje každému právo na ochranu zdravia a právo na zdravotnú starostlivosť. Zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytuje poskytovateľ a zdravotnícki pracovníci za podmienok ustanovených zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti je služba vo všeobecnom hospodárskom záujme. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje vo vzťahu k chorobe určenej zdravotníckym pracovníkom. Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.

V právnom inštitúte Pacient - lekár budeme spracúvať jednotlivé právne pododvetvia množiny právnych vzťahov osôb týkajúce sa práv pacientov, zodpovednosť lekárov za lekárske postupy, vzťah zdravotná poisťovňa - poistenec, jednotlivých spôsobov ukončenia života (interupcia, eutanázia, sterilizácia) a právnych následkov súvisiacich so zmenou pohlavia.

Právo a Ekonomika
Servis

< Späť