iservispreludi | Exekúcie

Exekúcie

Právna úprava exekúcie je vymedzená v zákone č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v platnom znení. 

Exekúcia je zákonom odobrený zásah do majetkovej alebo osobnej integrity povinnej osoby (dlžníka). Exekúciu vykonáva exekútor, ktorý je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov.

V právnom inštitúte Exekúcia budeme spracúvať jednotlivé právne pododvetvia množiny právnych vzťahov osôb týkajúce sa spôsobov exekúcie, exekučných titulov, priebehu exekúcie, právneho postavenia exekútora a daňovej exekúcie.

Právo a Ekonomika
Servis

< Späť