iservispreludi | Sociálne služby

Sociálne služby

Zákon o sociálnych službách zaručuje fyzickej osobe právo:

  • výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania,
  • výberu poskytovateľa sociálnej služby,
  • na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti a
  • na zabezpečenie dostupnosti informácií v jej zrozumiteľnej forme o druhu, mieste, cieľoch a spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu a o cieľovej skupine, ktorej je poskytovaná.
Právne predpisy:


Dôvodové správy (6)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (7)
Sociálne služby: Poskytnutie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa
Vytvorené:17. 10. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

V odbornom článku sa bližšie zameriame na postup, ktorý musí občan absolvovať, ak má záujem o poskytnutie niektorého druhu sociálnej služby neverejným poskytovateľom. 

Sociálne služby: Nemajetnosť klienta a doplatok za domov sociálnych služieb
Vytvorené: 1. 10. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

V našej spoločnosti je stále veľká skupiny ľudí, ktorí sú sociálne slabší a nedokážu sami uspokojovať svoje sociálne potreby. Ako postupovať, ak takáto osoba nemá dostatočný príjem na úhradu za sociálnu službu prinášame v článku. 

§ Občan/Sociálne služby: Podmienky pre získanie preukazu ZŤP pre dieťa alebo dospelú osobu
Vytvorené: 9. 09. 2015
Autor:Mgr. Ivana Gumanová
Zobraz celý text
Zmyslom tohto odborného článku je priblížiť spôsob získania preukazu ZŤP pre osoby a deti s ťažkým zdravotným postihnutím. 
§ Sociálne služby: Poskytovanie sociálnych služieb obcou ľuďom bez domova
Vytvorené: 7. 08. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
V tomto odbornom článku sa zaoberáme otázkou, do akej miery je obec alebo mesto povinné postarať sa o občana bez domova (bezdomovca), ktorý má trvalý pobyt v obci/meste a poskytnúť mu sociálnu službu. V obsahu sa ďalej venujeme problematike, či má obec povinnosť sa o bezdomovca postarať, ak má veľmi malý príjem (napr. dôchodok) alebo žiadny príjem, nemá žiadnych príbuzných a ani žiadny majetok, ktorý bude v dedičskom konaní.
Sociálne služby: Postup v prípade záujmu o poskytovanie sociálnej služby
Vytvorené:29. 01. 2015
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
Fyzická osoba má za podmienok, ktoré ustanovuje zákon o sociálnych službách, právo vybrať si sociálnu službu a formu jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby. Tiež má právo na zabezpečenie dostupnosti informácií v zrozumiteľnej forme o druhu, mieste, cieľoch a spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu a o cieľovej skupine, ktorej je poskytovaná.
Sociálne služby: Úhrada zdravotných výkonov v zariadeniach sociálnych služieb zo zdravotného poistenia
Vytvorené: 7. 07. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

V tomto odbornom článku Vám prinášame informácie o novele zákona o sociálnych službách.

Sociálne služby: Vymedzenie sociálnych služieb od 1. januára 2014
Vytvorené:28. 04. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Novela zákona o sociálnych službách sa dotkla aj vymedzenia sociálnych služieb.

Odborné stanoviská (2)
Sociálne služby: Národne priority rozvoja sociálnych služieb
Vytvorené:19. 11. 2015
Autor:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Zobraz celý text

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 predstavujú nástroj štátnej politiky na smerovanie a prezentovanie východiskových systémových záujmov, úloh a podporných opatrení vlády Slovenskej republiky v oblasti sociálnych služieb sú vypracované v súlade s pôsobnosťou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky pri poskytovaní sociálnych služieb ustanovenou § 79 ods. 1 písm. a) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike (2011). Národné priority reagujú na aktuálne výzvy sociálnej pomoci občanom, ku ktorým patrí predovšetkým rozvoj rôznorodých služieb starostlivosti na komunitnej úrovni, vrátane potreby modernizácie sociálnych služieb. Potvrdzuje sa nimi zároveň hlavné poslanie sociálnych služieb, ktorým je podpora začleňovania ľudí do spoločnosti, sociálna súdržnosť, smerovanie k službám poskytovaným na komunitnej úrovni a rozvinutie ich potenciálu v oblasti zamestnanosti a zamestnateľnosti. Sociálne služby sa tak stávajú neoddeliteľnou súčasťou plnenia cieľov Stratégie Európa 2020. 

Sociálne služby: Deinštitucionalizácia sociálnych služieb
Vytvorené: 3. 06. 2015
Autor:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Zobraz celý text

Zámerom deinštitucionalizácie je vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov odkázaných na pomoc spoločnosti v prirodzenom sociálnom prostredí komunity. Docieli sa to prostredníctvom komplexu kvalitných alternatívnych služieb vo verejnom záujme, ktoré im umožnia slobodný a nezávislý spôsob života s podporou komunity, odborníkov, členov rodiny a dobrovoľníkov. Dôležité bude aj rozširovanie alternatívnych možností uspokojovania potrieb detí, ktoré boli odňaté zo starostlivosti rodičov.

Slovenská republika sa pripojila k celosvetovému trendu systematického odstraňovania dôsledkov modelu inštitucionálnej izolácie a segregácie ľudí vyžadujúcich dlhodobú pomoc a starostlivosť v špecializovaných zariadeniach koncom roka 2011. Takáto zmena modelu je jedným z cieľov súčasnej politiky Európskej únie v oblasti sociálnej inklúzie a zdravotného postihnutia a je súčasťou záväzkov Slovenskej republiky v medzinárodnej ľudsko-právnej agende.Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválilo 14. decembra 2011 Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2012 – 2015.

Príklady z praxe (8)
§ Doprava / Sociálne služby: Oslobodenie zdravotne ťažko postihnutej osoby od povinnosti úhrady diaľničnej známky
Vytvorené: 8. 02. 2017
Autor:g_Henrieta Pregova
Zobraz celý text

Som občan s preukazom ťažko zdravotne postihnutej osoby. V roku 2016 som bol oslobodený od platenia diaľničnej známky. Je potrebné toto oslobodenie žiadať od Národnej diaľničnej spoločnosti každý rok alebo platí pokiaľ platí preukaz ZŤP?

§ Sociálne služby/Práva detí: Narodenie trojičiek a zabezpečenie sociálnej pomoci obcou
Vytvorené: 7. 08. 2015
Autor:Mgr. Ivana Gumanová
Zobraz celý text
Akou formou môže obec zabezpečiť opatrovateľskú službu alebo inú pomoc rodine, ktorej sa o pár mesiacov narodia trojičky ?
Sociálne služby: Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu
Vytvorené:27. 07. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Občan podal na obecný úrad žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. K žiadosti priložil rozhodnutie Sociálnej poisťovne o starobnom dôchodku a lekársky nález. Občan je sebestačný, nemá vážne zdravotné problémy, sťažuje sa len na zlé vzťahy s družkou, u ktorej býva. Chceli by sme preto poprosiť o radu ako postupovať?
Sociálne služby: Koncesionarske poplatky domácej opatrovateľskej služby a agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Vytvorené:16. 06. 2015
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Otázka:

Sú poskytovatelia domácej opatrovateľskej služby a agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti povinné platiť tzv. koncesionárske poplatky?

Sociálne zabezpečenie: Vrátenie peňažného príspevku na úpravu bytu
Vytvorené:25. 05. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Pred tromi rokmi mi bol priznaný peňažný príspevok na prerobenie bezbariérovej kúpeľne. Momentálne sa však dlhodobo zdržiavam u dcéry vzdialenej 50 km od môjho domu. Vzniká mi povinnosť vrátiť poskytnutý finančný príspevok? A ak áno, akým spôsobom?
Sociálne služby: Postup žiadateľa v prípade záujmu o pobyt v zariadení pre seniorov
Vytvorené:24. 02. 2015
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Mám záujem o pobyt v zariadení pre seniorov. Ako mám postupovať pri vybavovaní žiadosti?

Sociálne služby: Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v prípade, ak nie je plne hradená zdravotnou poisťovňou
Vytvorené:22. 12. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Ako máme poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť, ak nie je plne hradená zdravotnou poisťovňou?

Sociálne služby: Poskytovanie dávky a príspevku v hmotnej núdzi klientom zariadení sociálnych služieb
Vytvorené:16. 12. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Majú klienti nocľahární, útulkov a domovov na pol ceste nárok na dávku v hmotnej núdzi a na príspevok k dávke v hmotnej núdzi?

Súdne rozhodnutia (11)
Súdny dvor Európskej únie z 12.07.2012 - Vecné dávky za domácu starostlivosť vylúčené v prípade pobytu v inom členskom štáte
Vytvorené:11. 09. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

V dôsledku sťažnosti, ktorú proti nemeckým správnym orgánom podal v roku 2006 manželský pár nemeckých štátnych príslušníkov, ktorý sa dva mesiace zdržiaval v Španielsku, a ktorá sa týkala náhrady nákladov za dávky na starostlivosť a za nájom im poskytnutých zdravotníckych pomôcok, sa pozornosť Komisie upriamila na skutočnosť, že ak má poistenec, ktorý je osobou odkázanou na starostlivosť, prechodný pobyt v inom členskom štáte než v Spolkovej republike Nemecko, § 36, 37 a 40 SGB XI stanovujú výrazne nižšie dávky než tie, ktoré sú stanovené v prípade poskytovania starostlivosti v Spolkovej republike Nemecko, čo je v rozpore s článkom 56 ZFEÚ. Komisia teda požiadala nemecké orgány, aby jej poskytli vysvetlenie k spornej vnútroštátnej právnej úprave, a v tejto súvislosti zaslala Spolkovej republike Nemecko výzvu.

Keďže Komisia nebola spokojná s odpoveďami poskytnutými Spolkovou republikou Nemecko, zaslala tomuto členskému štátu odôvodnené stanovisko, v ktorom ho vyzvala na prijatie opatrení potrebných na to, aby sa uvedenému stanovisku vyhovelo v lehote dvoch mesiacov od jeho doručenia. Keďže Spolková republika Nemecko vo svojej odpovedi trvala na svojom stanovisku, Komisia podala túto žalobu. Komisia po tom, čo sa prostredníctvom dupliky Spolkovej republiky Nemecko oboznámila so zmenami a s doplneniami § 34 SGB XI na základe zákona z 22. júna 2011, informovala 2. decembra 2011 Súdny dvor, že čiastočne berie späť svoju žalobu, a to v časti, v ktorej konštatovala, že Spolková republika Nemecko si nesplnila svoje povinnosti vyplývajúce z článku 56 ZFEÚ tým, že príspevok na starostlivosť podľa § 34 ods. 1 bodu 1 SGB XI priznáva v prípade prechodného pobytu osoby odkázanej na starostlivosť v inom členskom štáte než v Spolkovej republike Nemecko iba na obdobie maximálne šiestich týždňov.

Ústavný súd SR z 18.05.2010 - Ústavné limity obmedzenia základného práva na podnikanie a uskutočňovanie inej zárobkovej činnosti. K podstate a zmyslu podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti vo sfére sociálnych služieb.
Vytvorené:11. 09. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Skupina poslancov namieta nesúlad ustanovení čl. I § 8 ods. 2 písm. d) v časti „ak obec nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až c)“ a čl. I § 8 ods. 3 písm. d) v časti „ak vyšší územný celok nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až c)“ zákona o sociálnych službách (ďalej aj „namietané ustanovenia zákona o sociálnych službách“) s príslušnými ustanoveniami ústavy a Európskej sociálnej charty.

Najvyšší súd SR z 24.04.2013 - Nemožnosť podať odvolanie proti posudku o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnych služieb
Vytvorené:11. 09. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením podľa § 250p OSP odmietol odvolanie, ktoré navrhovateľka podala proti posudku posudkového orgánu odporkyne. Súd prvého stupňa rozhodol tak s odôvodnením, že posudok o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnych služieb je len podkladom pre rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 92 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Posudok nie je rozhodnutím, a preto nepodlieha súdnemu prieskumu podľa tretej hlavy piatej časti OSP.

Najvyšší súd SR z 29.03.2012 - Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Vytvorené:11. 09. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Zo spisového materiálu vyplýva, že navrhovateľovi, ktorý je od roku 2000 poberateľom invalidného dôchodku, je sociálna služba v domove sociálnych služieb poskytovaná už od 11. decembra 2003 do 25. júla 2007 v Domove sociálnych služieb Horné Obdokovce a od 26. júla 2007 v ZSS „NITRAVA“ v Nitre. Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – domov sociálnych služieb pre navrhovateľa začal Nitriansky samosprávny kraj dňa 14. septembra 2010 z vlastného podnetu v súlade s § 106 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z. Na základe lekárskeho posudku zo 14. septembra 2010 a sociálneho posudku z toho istého dňa bol navrhovateľ uznaný za osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby s tým, že stupeň jeho odkázanosti na pomoc fyzickej osoby je VI. Podkladom pre zaradenie navrhovateľa do stupňa odkázanosti bol aj lekársky posudok vypracovaný posudkovým lekárom dňa 14. septembra 2010, podľa záveru ktorého celkový počet bodov dosiahnutých navrhovateľom je 0 s rozsahom odkázanosti viac ako 12 hodín denne so zaradením do VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Najvyšší súd SR z 24.11.2010 - Podmienkou odkázanosti na sociálnu službu nie je pocit osamelosti
Vytvorené:11. 09. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Z obsahu spisov vrátane administratívneho spisu odporcu vyplýva, že navrhovateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov žiadosťou z dôvodu, že sa cíti osamelý. Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku bol odporcom vypracovaný posudok o odkázanosti navrhovateľa na sociálnu službu, podľa ktorého navrhovateľ vzhľadom na svoj zdravotný stav nie je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a nevyžaduje dohľad. Je poberateľom starobného dôchodku a je finančne nezávislý. Je rozvedený, má dvoch synov, po predaji bytu prespáva u známych a kamarátov. Posudzujúci lekár určil odkázanosť navrhovateľa na pomoc inej fyzickej osoby na účely poskytnutia sociálnej služby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách stupňom I. s tým, že navrhovateľ nie je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby, netrpí žiadnymi vážnymi ochoreniami, ktoré by odkázanosť podmieňovali a neurčil termín opätovného posúdenia zdravotného stavu. Navrhovateľ bol s obsahom posudkov oboznámený a ani v preskúmavacom konaní ich zistenia a závery nespochybňoval.

§ Najvyšší súd SR z 16.03.2016 - Premlčanie poistného
Vytvorené:10. 05. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Podstatou súdneho odvolania proti rozsudku krajského súdu ako aj žaloby, ktorou sa žalobca domáha preskúmania rozhodnutia žalovanej, je právna otázka, či platná právna úprava týkajúca sa premlčania spochybnených plnení vzniknutých na základe zák. č. 461/2003 Z. z. v oblasti sociálneho poistenia, bola riadne žalovanou aplikovaná aj na sociálne nedávkové konania. Práve tento právny rámec aj vymedzuje potrebné medze skutkového zistenia.

Najvyšší súd SR z 26.04.2016 - Zjednotenie výkladu v otázke povinností správnych orgánov v konaní o peňažnom príspevku na osobnú asistenciu a peňažnom príspevku na opatrovanie
Vytvorené:27. 06. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ministerstvo v návrhu na zaujatie zjednocujúceho stanoviska poukázalo na to, že ak správny orgán dospeje k záveru, že posudzovaná osoba naďalej nespĺňa podmienky na poskytovanie príspevku na osobnú asistenciu, nie je oprávnený ex offo rozhodnúť o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie, aj keď je tento navrhnutý v komplexnom posudku, lebo konanie o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie začína výlučne na návrh, pričom jeho priznanie je možnosťou, nie povinnosťou (§ 40 ods. 1 a § 43 ods. 1). 

§ Ústavný súd SR z 27.05.2015 - Porušenie práva na pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok
Vytvorené:18. 07. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ústavnému súdu bol doručený návrh 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o súlade ustanovení § 10 ods. 3 až 11 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1 a 2 a čl. 39 ods. 2 ústavy.

Navrhovatelia vo svojom návrhu poukázali na skutočnosť, že právo poberať dávku v hmotnej núdzi, ktorej výška je 61,60 € pre jednotlivca, je ohraničené z pohľadu navrhovateľov protiústavným znením § 10 ods. 3 zákona o hmotnej núdzi, ktorého cieľom je podmieniť poberanie dávky v hmotnej núdzi pre každého plnoletého člena domácnosti existenciou právneho vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti v rozsahu najmenej 32 hodín mesačne alebo účasťou na vykonávaní a) menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec; b) dobrovoľníckej činnosti, alebo; c) prác na predchádzanie mimoriadnej situácii, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie, v rozsahu 32 hodín mesačne, a to takým spôsobom, že dávka v hmotnej núdzi sa zníži o sumu 61,60 € za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý sa nezúčastňuje na uvedených prácach.

Podľa navrhovateľov právnym následkom odmietnutia ponúknutej práce podľa § 10 ods. 3 zákona o hmotnej núdzi bude, že jednotlivec ako samostatne posudzovaná osoba nebude mať v prevažnej väčšine nárok na žiadne peňažné prostriedky zo systému dávok v hmotnej núdzi, pričom v prípade posudzovania viacerých osôb na účely poskytnutia dávky v hmotnej núdzi budú dotknutí aj členovia domácnosti. Podľa názoru navrhovateľov z napadnutých ustanovení zákona o hmotnej núdzi vyplýva, že obec je tým subjektom, ktorý rozhoduje o ponúknutí práce v rozsahu 32 hodín mesačne poberateľovi dávky v hmotnej núdzi. Zákon o hmotnej núdzi neustanovuje povinnosť obce ponúknuť prácu všetkým poberateľom dávky v hmotnej núdzi a neustanovuje žiadne kritériá, na základe ktorých by mala obec rozhodovať o tom, komu prácu ponúkne a komu nie. Z toho navrhovatelia vyvodili, že napadnutý zákon vytvoril priestor pre úplnú svojvôľu, komu práca bude ponúknutá a komu nie. Dôsledkom napadnutej právnej úpravy je podľa navrhovateľov priama diskriminácia na základe iného postavenia, pretože obec má vytvorené zákonné predpoklady, aby nerovnako zaobchádzala s rovnako postavenými osobami – poberateľmi dávky v hmotnej núdzi.  Nerovnaké zaobchádzanie sa podľa navrhovateľov prejaví v tom, že jeden poberateľ dávky v hmotnej núdzi si bude musieť základnú dávku v hmotnej núdzi odpracovať vo forme prác podľa § 10 ods. 3 zákona o hmotnej núdzi a iný poberateľ dávky v hmotnej núdzi si tú istú základnú dávku v hmotnej núdzi uvedeným spôsobom nebude musieť odpracovať. Neexistuje pritom žiadne rozlišovacie kritérium, na základe ktorého by bolo možné objektívne stanoviť, kto bude mať povinnosť si základnú dávku v hmotnej núdzi odpracovať a kto nie. Ide teda zjavne o svojvoľné a nerovnaké zaobchádzanie s rovnako postavenými osobami na základe ich iného postavenia. 

§ Najvyšší súd SR z 25.05.2016 - Podmienky pre priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
Vytvorené:18. 07. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Predmetom konania bolo posúdenie zákonnosti rozhodnutia žalovaného o nepriznaní peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, a to zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla. 

Najvyšší súd SR z 11.12.2017 - Generálny pardon pre dlžníka Sociálnej poisťovne
Vytvorené: 9. 04. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Žalobkyňa, ako samostatne zárobkovo činná osoba, nesplnila svoju povinnosť a za obdobie júl 2004 až december 2008 riadne neuhradila poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné na invalidné poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity. Dlhy žalobkyne voči Sociálnej poisťovni boli neskôr uhradené, no napriek tomu od nej Sociálne poisťovňa žiadala uhradiť penále vo výške 2062,65 EUR za omeškanie s uvedenými platbami.

Najvyšší súd SR z 28.02.2018 - K právu na primerané hmotné zabezpečenie v starobe
Vytvorené: 9. 07. 2018
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd SR rozhodoval vo veci výšky výsluhového dôchodku a starobného dôchodku.

Vzory dokumentov (1)
Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok
Vytvorené:13. 01. 2015
Autor:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Stiahni súbor
Nárok na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom. Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu občana.
Register pojmov (53)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť