iservispreludi | Ochrana osobnosti

Ochrana osobnosti

Predmetom právnej úpravy ochrany osobnostných práv je osobnosť človeka. Osobnosť človeka je individuálna a predstavuje predovšetkým súhrn špecifických osobných psychických vlastností konkrétneho ľudského jedinca.

Právo na ochranu osobnosti upravuje Občiansky zákonník ako jednotné právo, ktorého úlohou je v rámci občianskoprávnej oblasti zabezpečiť rešpektovanie osobnosti fyzickej osoby a jej všestranný slobodný rozvoj.

V právnom inštitúte Ochrana osobnosti budeme spracúvať jednotlivé právne pododvetvia množiny právnych vzťahov osôb týkajúce sa práva na ochranu súkromia, práva na ochranu písomností osobnej povahy, podobizní, obrazových snímkov a obrazových a zvukových záznamov fyzickej osoby ako aj prejavov osobnej povahy pred vyhotovením alebo použitím bez súhlasu tejto osoby.

Právo a Ekonomika
Servis

< Späť