iservispreludi | iServispreludi
Charitatívna reklama

Aktuality z práva

Legislatíva/Pacient-lekár: Zmeny v zdravotnej starostlivosti

23.04.2019

V legislatívnom procese sa nachádzajú návrhy zákonov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o…

Čítajte viac...

Štát/Občan: Povinnosť odôvodňovania rozhodnutí o pobyte…

14.03.2019

Definíciu pojmu cudzinec upravuje ustanovenie §2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení…

Čítajte viac...

Dedenie: Vydedenie vs. darovanie majetku za života

13.12.2018

Aký podiel bude mať vnučka na byte po poručiteľovi starom otcovi, ak jej starý otec mal dvoch synov (jej otca a…

Čítajte viac...

Chovateľstvo: Predaj z dvora a registračná pokladnica

01.10.2018

Otázka: Musíme mať elektronickú registračnú pokladnicu ak predávame len svoje…

Čítajte viac...

Doprava: Súčasné plynutie sankcií zákazu vedenia motorového…

01.10.2018

Ak bol vodičovi uložený zákaz viesť motorové vozidlo správnym orgánom na 2 roky ako sankcia za priestupok a následne…

Čítajte viac...

Aktuality z ekonomiky

Majetok: Bližšie k zavedeniu dane z poistenia

08.02.2019

V odbornom článku je podrobne rozobraná novozavedená daň z poistenia a jej možný dopad na výšku poistného.

Čítajte viac...

Občan: Zmeškanie kontroly zo Sociálnej poisťovne

04.12.2017

Počas mojej práceneschopnosti som zmeškal kontrolu zo sociálnej poisťovne. Plynú z toho pre mňa negatívne dôsledky? Je…

Čítajte viac...

Cirkev a ľudia: Zdravotné poistenie rehoľnej sestry z krajiny…

24.11.2017

Má rehoľná sestra pochádzajúca z krajiny mimo Európskej únie nárok na úhradu verejného zdravotného poistenia pokiaľ má…

Čítajte viac...

Dovolenky: Čo s pokutou za rýchlosť z iného štátu EU

22.09.2017

Prišiel mi list o prekročení rýchlosti z Maďarska. List je čiastočne písaný v maďarčine, čiastočne v slovenčine a…

Čítajte viac...

Dedenie: Nárok na dôchodkovú dávku vyplatenú zo Sociálnej…

28.08.2017

Po smrti matky na jej účet chodil dôchodok. Sme ako dedičia povinní oznámiť sociálnej poisťovni smrť matky? Máme nárok…

Čítajte viac...

Servisné aktuality

Ochrana osobnosti/Legislatíva: Identifikátor osoby

15.03.2019

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanom zákone o základných identifikátoroch fyzickej…

Čítajte viac...

Legislatíva/Občan: Legalizácia domácich páleníc

28.08.2018

Od 1. 9. 2018 je účinný zákon č. 177/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní…

Čítajte viac...

Legislatíva/ Doprava: Úprava podmienok pri prevádzkovaní…

27.06.2018

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.…

Čítajte viac...

Legislatíva/Poľovníctvo a lesy: Úprava hospodárenia s lesmi

27.06.2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predložilo Národnej rade Slovenskej republiky…

Čítajte viac...

Legislatíva/ Chovateľstvo a veterinárstvo: Utýranie zvieraťa

13.06.2018

Národná rada dňa 25. 5. 2018 schválila novelu zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra

TS: Výzva na podporu lesného hospodárstva (06.11.2017)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  dňa 31. 10. 2017 vyhlásilo avizovanú výzvu na podporu v lesnom hospodárstve. Výzva je určená pre obhospodarovateľov lesov na plnenie verejnoprospešných a mimoprodukčných funkcií lesov, ktorí hospodária na celkovej výmere 5 ha a viac a boli zaradení do programu starostlivosti o lesy. 

Čítajte viac...

TS: Ministerstvo začalo s výmenou elektronických podpisov (06.11.2017)

Držitelia občianskych preukazov s elektronickým podpisom majú od 31. 10. 2017 možnosť požiadať o zmenu certifikátov pre elektronický podpis. Elektronický certifikát je možné vymeniť na ktoromkoľvek oddelení dokladov bez ohľadu na miesto aktuálneho pobytu. 

Čítajte viac...

TS: Slovenským poľnohospodárom budú vyplatené preddavky (30.10.2017)

Pôdohospodárska platobná agentúra vyplatí preddavky na priame podpory vo výške 18,4 milióna €. Preddavky budú vyplatené v maximálnej miere 50 % až 3 645 žiadateľom v oblasti živočíšnej výroby. 

Čítajte viac...

TS: Od 1. novembra začína platiť fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie (23.10.2017)

Na základe schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) po 1. 11. 2017 začína platiť tzv. fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie. 

Čítajte viac...

TS: Dôležité zmeny v zdravotníctve (16.10.2017)

Národná rada Slovenskej republiky schválila na svojej 21. schôdzi dňa 10. 10. 2017 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona“).

Čítajte viac...