iservispreludi | Vlastnícke vzťahy

Vlastnícke vzťahy

Vlastnícke práva sú základom každého spoločenského usporiadania. Právo vlastniť veci má každý z nás, či už ide o hnuteľné alebo nehnuteľné veci bez obmedzenia a aj napriek tomu, mnohí ľudia majú nedostatočné znalosti o právach a povinnostiach vyplývajúcich z tohto práva.

Vlastníctvo ako najdôležitejšie a základné vecné právo je upravené v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Toto právo je realizáciou jedného zo základných ľudských práv zabezpečených a chránených Ústavou SR.

Obsahom tohto práva je právo vlastniť majetok alebo inak povedané „neobmedzené panstvo nad vecou“. Vlastnícke právo pôsobí voči všetkým, čo znamená že ostatní jedinci sú povinný zdržať sa konania, ktoré by rušilo vlastníka pri výkone jeho vlastníckeho práva. Na druhej strane vlastnícke právo je obmedzené jednak tým, že vlastník veci nesmie narušiť pokojné využívanie vlastníckeho práva inému ale taktiež výkonom takéhoto práva musí rešpektovať nielen záujmy iných, ale aj verejný záujem.

V právnom inštitúte Násilie v rodine budeme spracúvať jednotlivé právne pododvetia množiny právnych vzťahov osôb týkajúce sa nadobúdania vlastníctva, vydržania, bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Právo a Ekonomika
Servis

< Späť