iservispreludi | Partnerské vzťahy

Partnerské vzťahy

Registrované partnerstvo je inštitút spolužitia osôb, ktoré tvoria pár, a ktoré zaregistrovali tento zväzok na príslušnom orgáne podľa príslušných zákonov. Táto forma partnerstva neexistuje vo všetkých štátoch EÚ. V niektorých krajinách, ale nie vo všetkých, majú registrované partnerstvá ekvivalentné postavenie ako manželstvo, čo znamená že partneri v týchto krajinách budú mať rovnaké pobytové práva ako manželia.

V právnom inštitúte partnerské vzťahy budeme rozoberať tiež množinu právnych vzťahov týkajúcich sa spolužitia muža a ženy ako partnerov bez toho aby bolo medzi nimi uzatvorené manželstvo a rozdiely, ktoré vyplývajú zo spolužitia partnerov ako manželov, a partnerov bez uzatvorenia manželstva.


Dôvodové správy (8)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (9)
Manželstvo/ Partnerské vzťahy: Úpravy pracovného času pre rodičov s deťmi
Vytvorené:17. 10. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Pracovné právo zohľadňuje aj špecifické potreby zamestnancov spočívajúce v ich zdravotnom alebo sociálnom statuse, kedy im prislúchajú osobitné nároky zo Zákonníka práce. Takouto osobitnou kategóriou zamestnanca je tehotná žena a zamestnanec, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov. V článku sa bližšie zameriame na podmienky, ktoré musia byť splnené, aby takému zamestnancovi vznikol nárok na skrátenie pracovného času.

Manželstvo/Partnerské vzťahy: Trestné dopady vyhrážania sa
Vytvorené:12. 03. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Tento odborný článok poukazuje na následky vyhrážania sa medzi manželmi/partnermi, ktoré môže byť rôznej intenzity, a zároveň uvádza sankcie, ktoré na základe zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona, môžu byť za takéto vyhrážanie sa uložené. 
§ Práva detí/Partnerské vzťahy: Určenie materstva a otcovstva
Vytvorené:21. 03. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Prinášame Vám odborný článok ohľadom určovania materstva a otcovstva k dieťaťu.

§ Partnerské vzťahy/Dieťa: Náhradné materstvo - podmienky v Slovenskej republike
Vytvorené: 3. 11. 2016
Autor:g_Henrieta Pregova
Zobraz celý text

V tomto článku sa zaoberáme právnou úpravou problematiky náhradného (surogačného) materstva v Slovenskej republike.

§ Dieťa/Partnerské vzťahy: Únos dieťaťa jedným z rodičov
Vytvorené:13. 10. 2016
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

V tomto článku sa zaoberáme právnymi možnosťami, ktoré má k dispozícii rodič, ak bez jeho súhlasu došlo k odsťahovaniu dieťaťa druhým rodičom, a to buď v rámci Slovenskej republiky alebo do zahraničia.

Osobný bankrot: Osobný bankrot časť III.
Vytvorené:10. 12. 2015
Autor:Mgr. Ivana Šivecová
Zobraz celý text
Pokračovanie odborného článku na tému Osobný bankrot.
Osobný bankrot: Osobný bankrot časť II.
Vytvorené:10. 12. 2015
Autor:Mgr. Ivana Šivecová
Zobraz celý text

V tomto odbornom článku nadviažeme na úvodný proces osobného bankrotu a budeme sa ďalej venovať jednotlivým etapám, ktoré nasledujú ďalej počas osobného bankrotu.

§ Partnerské vzťahy: Manželský zväzok verzus partnerský vzťah
Vytvorené: 6. 12. 2015
Autor:Mgr. Ivana Šivecová
Zobraz celý text
V tomto odbornom článku sa budeme zaoberať rozdielmi, medzi spolužitím partnerov a manželským spolužitím. Priblížime niektoré oblasti, v ktorých dochádza k najväčším rozdielom.
Partnerské vzťahy/Dieťa: K zmene priezvisku dieťaťa aj napriek nesúhlasu jedného z rodičov
Vytvorené: 3. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V praxi bývalých partnerov majúcich spolu dieťa je bežná situácia, keď jeden z partnerov trvá aj napriek nesúhlasu druhého rodiča – bývalého partnera na zmene priezviska spoločného dieťaťa. Zmyslom tohto odborného článku je bližšie zodpovedať na otázku, za akých hmotnoprávnych predpokladov môže dôjsť k nahradeniu nesúhlasu jedeného z partnerov rozhodnutím súdu, t.j. k udeleniu súhlasu súdu na podanie žiadosti na zmenu priezviska dieťaťa.

Odborné stanoviská (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Príklady z praxe (7)
Dedenie/Manželstvo: Darovanie medzi manželmi a dedenie daru
Vytvorené:20. 11. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Chcem priateľovi darovať polovicu môjho bytu. Je lepšie tak urobiť pred sobášom alebo až po sobáši? Čo by bolo s touto polovicou bytu v prípade dedenia ak má priateľ dvoch synov z predchádzajúceho manželstva? 

Práva detí/Manželstvo: Zápis zmeny priezviska dieťaťa po rozvode rodičov
Vytvorené:11. 11. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Ako mám vybaviť zmenu priezviska detí po rozvode ak chcem, aby používali priezvisko matky?

§ Dieťa/Partnerské vzťahy: Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z materskej školy
Vytvorené:26. 10. 2016
Autor:g_Henrieta Pregova
Zobraz celý text

Rodičia majú striedavú starostlivosť o dieťa určenú súdom. Kto iný môže brávať dieťa zo škôlky, keď rodič nemôže a čím sa musí preukázať?

§ Partnerské vzťahy/Práva detí: Určenie otcovstva dieťaťa nezosobášených rodičov
Vytvorené:15. 02. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je povinnosťou rodičov, ktorí nie sú manželia urobiť ešte pred pôrodom vyhlásenie otca o uznaní otcovstva?

§ Pacient – lekár/Partnerské vzťahy: Nahliadnutie partnera do zdravotnej dokumentácie
Vytvorené: 5. 12. 2015
Autor:Mgr. Ivana Šivecová
Zobraz celý text

Moja priateľke prišlo doma zle, odpadla a previezli ju do nemocnice. Po tom, čo som sa dostal do nemocnice mi bolo oznámené, že moja priateľka zomrela. Lekár ma však nechcel oboznámiť s príčinami smrti, pretože sme neboli manželia a teda nie som žiaden príbuzný. Mám právo nahliadnuť do jej zdravotnej dokumentácie?

Dedenie/Partnerské vzťahy: K dedeniu po zosnulom partnerovi
Vytvorené:14. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môžem v prípade smrti svojho partnera dediť rovnako ako manželka?

Partnerské vzťahy: Spoločné osvojenie dieťaťa partnermi
Vytvorené:13. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Je možné, aby si muž a žena ako partneri spoločne osvojili dieťa?
Súdne rozhodnutia (10)
Ústavný súd SR z 01.10.1998 - Určenie otcovstva cudzieho štátneho občana
Vytvorené: 6. 09. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Okresnému súdu bol podaný návrh na určenie otcovstva voči odporcovi (mužovi, ktorého označila sťažovateľka ako otca dieťaťa) a „o úhradu osobných potrieb“. Okresný súd bol následne podľa sťažnosti v danej veci nečinný do 5. januára 2005, keď bola vec pridelená ďalšiemu zákonnému sudcovi. Okresný súd vydal uznesenie o ustanovení opatrovníka maloletému dieťaťu a vyzval odporcu, aby sa k predmetnej veci vyjadril. Ďalším uznesením ustanovil prekladateľa v danej veci.

Okresný súd v súvislosti, že mu sťažovateľka vytýka, že nepostupoval v zmysle ustanovenia § 73 OSP a nevypočul muža označeného za otca maloletého dieťaťa, poukazuje na jej výpoveď, ktorá svedčila o negatívnom postoji označeného muža k maloletému dieťaťu a o jeho nezáujme o dieťaťa. Vzhľadom na uvedené nebolo v záujme maloletého dieťaťa vypočúvať označeného muža k otázke, či uznáva svoje otcovstvo, a to s prihliadnutím na hospodárnosť, účelnosť a dobu trvania vykonania tohto dôkazu v cudzine.

Súdny dvor Európskej únie z 05.10.2010 - Opatrovnícke právo otca
Vytvorené:11. 09. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

J. McB podal na High Court (Írsko) návrh, prostredníctvom ktorého sa jednak domáhal, aby tento súd rozhodol alebo vydal doklad o tom, že premiestnenie jeho troch detí, ktoré sa uskutočnilo 25. júla 2009, bolo neoprávnené v zmysle článku 3 Haagskeho dohovoru z roku 1980, a jednak, aby mu bolo priznané opatrovnícke právo. Rozsudkom High Court rozhodol o zamietnutí prvej z požiadaviek z dôvodu, že otec nemal žiadne opatrovnícke právo k deťom v čase ich premiestnenia, takže toto premiestnenie nebolo v zmysle Haagskeho dohovoru z roku 1980 alebo nariadenia č. 2201/2003 neoprávnené. Otec podal proti tomuto rozhodnutiu odvolanie na vnútroštátny súd. Tento súd vo svojom návrhu na začatie prejudiciálneho konania uviedol, že otec nemal k svojim deťom k 25. júlu 2009 žiadne opatrovnícke právo v zmysle ustanovení Haagskeho dohovoru z roku 1980. Vnútroštátny súd však uvádza, že definícia pojmu „opatrovnícke právo“ na účely návrhov na nariadenie návratu detí z jedného členského štátu do druhého na základe Haagskeho dohovoru z roku 1980 je v súčasnosti obsiahnutá v článku 2 bode 9 uvedeného nariadenia. Vnútroštátny súd zastáva názor, že z ustanovení nariadenia č. 2201/2003 a ani z článku 7 charty nevyplýva, že biologický otec dieťaťa by nevyhnutne mal mať k tomuto dieťaťu opatrovnícke právo na účely rozhodovania o neoprávnenom alebo oprávnenom premiestnení dieťaťa, pokiaľ neexistuje súdne rozhodnutie, ktoré by mu toto právo priznávalo.

Krajský súd v Žiline z 07.10.2014 - Trestné konanie Týranie blízkej osoby a zverenej osoby
Vytvorené:29. 01. 2015
Autor:Mgr. Matej Klamo
Zobraz celý text

Napadnutým rozsudkom bola obžalovaná uznaná za vinú zo spáchania zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a), b), ods. 2 písm. a) Tr. zák. pre skutok, že: od presne nezistenej doby po 1. júli 2010 v mieste svojho trvalého bydliska v rodinnom dome maloletého ktorý jej bol rozsudkom Okresného súdu Martin počnúc dňom 1.7.2010 zverený do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti, opakovane a často trestala tak, že ho bila remeňom, zväzovala mu ruky a nohy, neskôr mu ich lepila za chrbtom, nahého ho nechávala spávať na zemi zatvárala ho do igelitového vreca na odpadky, opakovane ho sprchovávala studenou vodou, nepúšťala ho mimo priestorov vyššie uvedeného rodinného domu, nenavštevovala s ním pediatrickú ani inú odbornú ambulanciu aj napriek tomu, že si to jeho zdravotný stav vyžadoval,pričom naposledy 14.9.2011 v čase okolo 11.30 hod. maloletého vyzliekla donaha a vo vani ho osprchovala horúcou vodou, čím mu spôsobila rozsiahle popáleniny hrudníka, brucha, oblasti prednej a zadnej časti trupu, genitálií, oboch stehien I. až III. stupňa, ktoré zasiahli 42 % tela a následne mu nezabezpečila včasnú lekársku odbornú pomoc, liečila ho nesprávnym postupom, v dôsledku čoho maloletý na následky rozvinutia popáleninového šoku zomrel.

Za spáchanie tohto trestného činu jej súd prvého stupňa uložil postupom podľa § 208 ods. 2 Tr. zák., s použitím § 36 písm. j) Tr. zák., § 38 ods. 2, ods. 3 Tr. zák. trest odňatia slobody vo výmere 9 rokov. Podľa § 48 ods. 2 písm. a) Tr. zák. obžalovanú na výkon trestu odňatia slobody zaradil do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. 

Najvyšší súd SR z 22.07.2009 - Pojem blízka osoba
Vytvorené:23. 09. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Okresný súd Bratislava II uznesením zamietol návrh navrhovateľky na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým žiadala zakázať odporcovi vstup do bytu nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej, vedenej na Okresnom súde Bratislava II, v konaní ktorom sa navrhovateľka domáhala zrušenia užívacieho práva odporcu k predmetnému bytu. Mal za to, že neboli naplnené obligatórne dôvody pre nariadenie predbežného opatrenia v zmysle § 76 ods. 1 písm. g/ O.s.p., pretože navrhovateľka ako bývalá manželka nie je osobou blízkou podľa § 116 Občianskeho zákonníka a nie je ju možné považovať ani za osobu v starostlivosti odporcu. Jej ochrana bude zabezpečená v trestnom konaní, keďže navrhovateľka na odporcu podala trestné oznámenie pre trestný čin násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi a týrania blízkej a zverenej osoby.

Najvyšší súd SR z 19.12.2012 - K manželstvu osôb rovnakého pohlavia v podmienkach SR
Vytvorené: 6. 05. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Krajský súd napadnutým rozsudkom zamietol žalobcu žalobcov v prvom a druhom rade proti rozhodnutiu žalovaného, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcov a potvrdil rozhodnutie, ktorým podľa § 1 ods. 1, § 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších prepisov, § 4 ods. 1 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov  nebolo vyhovené žiadosti žalobcov v prvom a druhom rade o uzavretie manželstva.

Európsky súd pre ľudské práva z 19.02.2013 - Nemožnosť adopcie nevlastného dieťaťa pre páry osôb rovnakého pohlavia
Vytvorené:23. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Prípad sa týkal sťažnosti dvoch žien, ktoré žijú v stabilnom homosexuálnom vzťahu, a odmietnutia udeliť jednej z partneriek právo adoptovať si syna druhej partnerky bez prerušenia matkiných právnych väzieb s dieťaťom (adopcia nevlastného dieťaťa).

Najvyšší súd ČR z 19.09.1985 - K pojmu osamelá osoba v konaní o osvojenie dieťaťa
Vytvorené:23. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Navrhovatelka se domáhala, aby bylo vysloveno nezrušitelné osvojení nezletileté, dcery a neurčeného otce. K odůvodnění svého návrhu uvedla, že žije ve spořádaném manželství, z něhož se děti nenarodily, a že nezletilá žije v její rodině od kdy ji převzala z kojeneckého ústavu. Pečuje o ní spolu se svým manželem, který s osvojením souhlasí a rovněž by se chtěl stát osvojitelem tohoto dítěte, avšak má za to, že osvojení u něho brání větší věkový rozdíl mezi ním a dítětem.

Európsky súd pre ľudské práva z 22.01.2008 - K zamietnutiu žiadosti o povolenie adopcie z dôvodu odlišnej sexuálnej orientácie
Vytvorené:23. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Sťažovateľka tvrdila, že po celý čas konania o jej žiadosti o povolenie adopcie trpela diskriminačným zaobchádzaním založeným na jej sexuálnej orientácii, ktoré zasiahlo do jej práva na rešpektovanie súkromného života.

§ Krajský súd Trenčín z 12.10.2016 - Podmienkou pre postavenie blízkych osôb je trvajúce manželstvo
Vytvorené:13. 03. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Vo veci určenia neplatnosti darovacej zmluvy je predmetom sporu rozhodnutie, či sa osoba, ktorá v čase uzatvorenia tejto zmluvy už nebola manželom, považuje za osobu blízku v zmysle Občianskeho zákonníka.

Krajský súd v Bratislave z 13.06.2017 - Nebezpečné prenasledovanie bývalým partnerom
Vytvorené:12. 03. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

V danej veci sa jednalo o prípad rozchodu milencov, po ktorom sa bývalí partneri ešte dlhší čas kontaktovali. Nakoľko bolo po rozchode pre partnerku ťažké sa s touto situáciou vyrovnať, poškodeného vyhľadávala, sledovala, vyhrážala sa mu, kontaktovala ho prostredníctvom mobilného telefónu, sociálnych sietí, písomne a inak proti jeho vôli. Takýmto konaním ho obmedzovala v obvyklom spôsobe života a vzhľadom na obsah správ uňho vzbudzovala obavu o jeho život a zdravie.

Vzory dokumentov (1)
Návrh na striedavú starostlivosť 2015
Vytvorené: 6. 02. 2015
Autor:JUDr. Adriana Kováčová
Stiahni súbor
Návrh na striedavú starostlivosť 2015
Register pojmov (10)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť