Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Vyhlásenie motivačnej očkovacej súťaže obcou

V prípade ak obec vyhlási motivačnú súťaž na očkovanie, je možné, aby sa do súťaže zapojili aj osoby mladšie ako 18 rokov? Je nutné na vyhlásenie súťaže povolenie nejakého príslušného orgánu? V prípade ak finančná odmena (výhra) bude nad 350 eur, musí byť táto suma zdanená?

17.09.2021

 

Posudzovanie vplyvu na obchod medzi členskými štátmi na účely štátnej pomoci

Žalobcovia ako koncesionári pre výstavbu a správu prístavu v Slovinsku sa obrátili na SDEÚ a nahlásili  nezákonné poskytnutie štátnej pomoci zo strany obce Izola, v prospech servisnej spoločnosti kontrolovanej obcou, ktorá vykonáva správu prístavu. Žalobcovia namietali, že Komisia vo svojom rozhodnutí nesprávne vyložila a uplatnila čl. 107 ZFEÚ, keď skúmala, či údajná štátna pomoc v prospech servisnej spoločnosti, môže ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi, aj keď sa príjemcovia priamo nezúčastňujú na cezhraničnom obchode.

16.09.2021

 

Oslobodenie katolíckej cirkvi od dane a štátna pomoc

Súdny dvor EÚ sa zaoberal otázkou, kedy španielske mesto zamietlo žiadosť kongregácie, aby jej vrátilo sumu zaplatenú ako daň zo stavieb, zariadení a stavebných prác, pri prestavbe školy, ktorú kongregácia vlastnila a spravovala. Oslobodenie od dane súvisí s prestavbou a rozšírením auly školy, pričom táto aula je určená len na činnosti vzdelávania.

Kongregácia bola zapísaná v registri cirkví a náboženských spoločností.
Prejudiciálna otázka španielskych súdov znela nasledovne:
„Je oslobodenie katolíckej cirkvi od dane, v súvislosti so stavbami, zariadeniami a stavebných prác vykonávanými na nehnuteľnostiach určených na výkon hospodárskych činností, ktoré nemajú výlučne náboženský účel, v rozpore s čl. 107 ZFEÚ?“

16.09.2021

 

NKÚ – kontrola financovania rozvoja športu

Kontrola bola zameraná na preverenie transparentnosti prideľovania finančných prostriedkov na rozvoj športovej infraštruktúry  na Ministerstve financií SR a Úrade vlády SR.

17.09.2021

 

Oslobodenie katolíckej cirkvi od dane a štátna pomoc

Súdny dvor EÚ sa zaoberal otázkou, kedy španielske mesto zamietlo žiadosť kongregácie, aby jej vrátilo sumu zaplatenú ako daň zo stavieb, zariadení a stavebných prác, pri prestavbe školy, ktorú kongregácia vlastnila a spravovala. Oslobodenie od dane súvisí s prestavbou a rozšírením auly školy, pričom táto aula je určená len na činnosti vzdelávania.

Kongregácia bola zapísaná v registri cirkví a náboženských spoločností.
Prejudiciálna otázka španielskych súdov znela nasledovne:
„Je oslobodenie katolíckej cirkvi od dane, v súvislosti so stavbami, zariadeniami a stavebných prác vykonávanými na nehnuteľnostiach určených na výkon hospodárskych činností, ktoré nemajú výlučne náboženský účel, v rozpore s čl. 107 ZFEÚ?“

16.09.2021

 

Majiteľ kontrolných podielov spoločností ako „podnik“ v zmysle definície štátnej pomoci

Súdnemu dvoru EÚ bola položená prejudiciálna otázka, či sa majú právne subjekty, tzv. bankové nadácie, ktoré sú majiteľmi kontrolných podielov spoločností vykonávajúcich bankové činnosti  považovať za subjekty, na ktoré sa vzťahujú pravidlá hospodárskej súťaže, aj keď sú poverené úlohami sociálnej prospešnosti.

13.09.2021

 

Kvalifikačné predpoklady osôb vo vnútrozemskej lodnej dopravy

Dňa 10.09.2021 bola v MPK zverejnená vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorou sa ustanovujú požiadavky na odbornú spôsobilosť vedúceho plavby na plavebných komorách SR a požiadavky na odbornú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť vodcu malého plavidla, a to[1]:

13.09.2021

 

Národná stratégia pre bezpečnosť cestnej premávky 2021 -2030

Dňa 10.09.2021 bola v MPK zverejnená Národná stratégia Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021-2030 (ďalej len ako národná stratégia SR) ako nelegislatívny všeobecný materiál Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len ako „MDaVSR“). Ide o kľúčový dokument všetkých subjektov, ktoré v rámci svojej kompetencie priamo alebo nepriamo ovplyvňujú oblasť zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike.

13.09.2021

 

Zmeny k podpore jednotného trhu s elektrinou a plynom

Dňa 08.09.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike. Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a vybraných ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú súčasťou legislatívneho balíčka EÚ „Čistá energia pre všetkých Európanov“.

08.09.2021

 

Vyhlásenie motivačnej očkovacej súťaže obcou

V prípade ak obec vyhlási motivačnú súťaž na očkovanie, je možné, aby sa do súťaže zapojili aj osoby mladšie ako 18 rokov? Je nutné na vyhlásenie súťaže povolenie nejakého príslušného orgánu? V prípade ak finančná odmena (výhra) bude nad 350 eur, musí byť táto suma zdanená?

17.09.2021

 

Posudzovanie vplyvu na obchod medzi členskými štátmi na účely štátnej pomoci

Žalobcovia ako koncesionári pre výstavbu a správu prístavu v Slovinsku sa obrátili na SDEÚ a nahlásili  nezákonné poskytnutie štátnej pomoci zo strany obce Izola, v prospech servisnej spoločnosti kontrolovanej obcou, ktorá vykonáva správu prístavu. Žalobcovia namietali, že Komisia vo svojom rozhodnutí nesprávne vyložila a uplatnila čl. 107 ZFEÚ, keď skúmala, či údajná štátna pomoc v prospech servisnej spoločnosti, môže ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi, aj keď sa príjemcovia priamo nezúčastňujú na cezhraničnom obchode.

16.09.2021

 

Oslobodenie katolíckej cirkvi od dane a štátna pomoc

Súdny dvor EÚ sa zaoberal otázkou, kedy španielske mesto zamietlo žiadosť kongregácie, aby jej vrátilo sumu zaplatenú ako daň zo stavieb, zariadení a stavebných prác, pri prestavbe školy, ktorú kongregácia vlastnila a spravovala. Oslobodenie od dane súvisí s prestavbou a rozšírením auly školy, pričom táto aula je určená len na činnosti vzdelávania.

Kongregácia bola zapísaná v registri cirkví a náboženských spoločností.
Prejudiciálna otázka španielskych súdov znela nasledovne:
„Je oslobodenie katolíckej cirkvi od dane, v súvislosti so stavbami, zariadeniami a stavebných prác vykonávanými na nehnuteľnostiach určených na výkon hospodárskych činností, ktoré nemajú výlučne náboženský účel, v rozpore s čl. 107 ZFEÚ?“

16.09.2021

 

NKÚ – kontrola financovania rozvoja športu

Kontrola bola zameraná na preverenie transparentnosti prideľovania finančných prostriedkov na rozvoj športovej infraštruktúry  na Ministerstve financií SR a Úrade vlády SR.

17.09.2021

 

Oslobodenie katolíckej cirkvi od dane a štátna pomoc

Súdny dvor EÚ sa zaoberal otázkou, kedy španielske mesto zamietlo žiadosť kongregácie, aby jej vrátilo sumu zaplatenú ako daň zo stavieb, zariadení a stavebných prác, pri prestavbe školy, ktorú kongregácia vlastnila a spravovala. Oslobodenie od dane súvisí s prestavbou a rozšírením auly školy, pričom táto aula je určená len na činnosti vzdelávania.

Kongregácia bola zapísaná v registri cirkví a náboženských spoločností.
Prejudiciálna otázka španielskych súdov znela nasledovne:
„Je oslobodenie katolíckej cirkvi od dane, v súvislosti so stavbami, zariadeniami a stavebných prác vykonávanými na nehnuteľnostiach určených na výkon hospodárskych činností, ktoré nemajú výlučne náboženský účel, v rozpore s čl. 107 ZFEÚ?“

16.09.2021

 

Majiteľ kontrolných podielov spoločností ako „podnik“ v zmysle definície štátnej pomoci

Súdnemu dvoru EÚ bola položená prejudiciálna otázka, či sa majú právne subjekty, tzv. bankové nadácie, ktoré sú majiteľmi kontrolných podielov spoločností vykonávajúcich bankové činnosti  považovať za subjekty, na ktoré sa vzťahujú pravidlá hospodárskej súťaže, aj keď sú poverené úlohami sociálnej prospešnosti.

13.09.2021

 

Kvalifikačné predpoklady osôb vo vnútrozemskej lodnej dopravy

Dňa 10.09.2021 bola v MPK zverejnená vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorou sa ustanovujú požiadavky na odbornú spôsobilosť vedúceho plavby na plavebných komorách SR a požiadavky na odbornú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť vodcu malého plavidla, a to[1]:

13.09.2021

 

Národná stratégia pre bezpečnosť cestnej premávky 2021 -2030

Dňa 10.09.2021 bola v MPK zverejnená Národná stratégia Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021-2030 (ďalej len ako národná stratégia SR) ako nelegislatívny všeobecný materiál Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len ako „MDaVSR“). Ide o kľúčový dokument všetkých subjektov, ktoré v rámci svojej kompetencie priamo alebo nepriamo ovplyvňujú oblasť zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike.

13.09.2021

 

Zmeny k podpore jednotného trhu s elektrinou a plynom

Dňa 08.09.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike. Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a vybraných ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú súčasťou legislatívneho balíčka EÚ „Čistá energia pre všetkých Európanov“.

08.09.2021