Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v MPK

Dňa 15.6.2021 bol do MPK zaradený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

16.06.2021

Znižovanie počtu zamestnancov v MŠ a pracovnoprávne úkony s tým spojené

Do MŠ máme zapísaných menej detí ako to bolo doteraz. Musíme tak prepúšťať. Môže byť daná výpoveď zamestnancovi, ktorý má pracovnú zmluvu na dobu určitú, počas materskej dovolenky inej učiteľky? Keďže sa jedná o nadbytočnosť z dôvodu organizačnej zmeny, je povinnosť ponúknuť zamestnancovi inú prácu? Môže riaditeľ určiť čerpanie nevyčerpanej dovolenky počas výpovednej doby? Ak by sa zamestnanec stal PN počas výpovednej doby a nemohol vyčerpať dovolenku, je organizácia povinná preplatiť nevyčerpanú dovolenku?

16.06.2021

NKÚ - kontrola zadlženosti samospráv a rozpočtová zodpovednosť

NKÚ SR vykonal v roku 2020 finančnú kontrolu vo vybraných obciach a na MF SR. Kontrola bola zameraná na správnosť a spoľahlivosť vykazovania ako aj použitia návratných zdrojov financovania miestnej územnej samosprávy v nadväznosti na dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenia a schopnosť splácať záväzky.

15.06.2021

Reštitúcia a opustený majetok cirkvi

Súd zaviazal žalovaného vydať a navrátiť žalobcovi, registrovanej cirkvi – právnemu nástupcovi Ostrihomskej kapituly, vlastníctvo k žalovaným nehnuteľnostiam.
Súd dospel k záveru, že žalované nehnuteľnosti prešli do vlastníctva štátu z vlastníctva právneho predchodcu žalobkyne spôsobom uvedeným v § 3 ods. 1 písm. h/ citovaného zákona, teda bez právneho dôvodu. Žalovaný argumentoval, že nie je možné uplatniť reštitúciu, nakoľko v prípade žalovaných nehnuteľností išlo o opustenú vec.

17.06.2021

Oprávnenie združenia podať návrh na zrušenie územného plánu ako rozhodnutia všeobecnej povahy

Stěžovatel svou ústavní stížností napadl rozsudek Nejvyššího správního soudu tvrzením, že jím byl (jako právnická osoba sdružující občany) výrazně zkrácen na svém právu účasti na rozhodování a zejména na právu na soudní ochranu garantovaném ustanovením čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Předmětem řízení před obecnými soudy byl návrh stěžovatele na zrušení opatření obecné povahy č. 1/2009 Zastupitelstva obce Petkovy - územního plánu obce. Stěžovatel je občanským sdružením , které sdružuje občany z obcí ležících na území přírodního parku Čížovky. Předmětem činnosti (slovy občanského zákoníku též účelem, resp. hlavní činností) spolku je ochrana přírodního a krajinného prostředí včetně jeho kulturních a historických hodnot. Výše uvedené opatření obecné povahy stěžovatel soudně napadl proto, že podle svých tvrzení byl jeho vydáním zkrácen na svých právech nezákonným postupem obce Petkovy, což mělo za následek nezákonnost územního plánu.

14.06.2021

Kvalifikácia plavčíka

Prevádzkovateľ letného kúpaliska zamestnával plavčíkov, ktorí absolvovali niekoľkodňový kurz organizovaný Slovenským Červeným krížom. Aktuálne sa na uvedené pracovné pozície hlásia aj uchádzači, ktorí absolvovali jednodňový kurz pre plavčíkov organizovaný súkromnou spoločnosťou. Môže prevádzkovateľ kúpaliska takýchto plavčíkov zamestnať? Môže si prevádzkovateľ kúpaliska vyhradiť, aký typ kurzov bude uznávať?

10.06.2021

Predbežná informácia k úprave zrážok zo mzdy

Dňa 08.06.2021 bola do MPK zaradená predbežná informácia k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok pri výkone rozhodnutia.

09.06.2021

SNSĽP – Správa o dodržiavaní ľudských práv v SR 2020

SNSLP vydalo správu o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2020. Táto správa sa člení na nasledovné sekcie:

1) Osobná sloboda a sloboda pohybu a pobytu

   - Karantenizácia rómskych osád
   - Povinná štátna izolácia
   - Zákaz vychádzania v kontexte celoplošného testovania

2) Legislatívna implementácia ľudskoprávnych štandardov a záruk ochrany osobných údajov počas pandémie “Covid-19“

   - K oprávnenosti „štátnej dispozície“ s telekomunikačnými osobnými údajmi
   - Ochrana osobných údajov spracovávaných mobilnými aplikáciami v kontexte dodržiavania opatrení
   - K oprávnenosti „spracovávania“ dokladov o absolvovaní „COVID testu
   - K oprávnenosti spracovávania údajov o telesnej teplote fyzických osôb
   - Determinant oprávnenosti spracovávania osobných údajov - implementácia základných princípov a bezpečnostných záruk

3) Výkon práva na vzdelanie v kontexte opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

   - Protiústavnosť opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v oblasti prístupu k vzdelaniu

4) Výkon práva na zdravie v kontexte prístupu k zdravotnej starostlivosti

   - Všeobecné východiská v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti
   - Protiústavnosť opatrení v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v prvej vlne pandémie

5) Prehľad vybraných tém rezonujúcich v slovenskej spoločnosti v roku 2020 v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

   - Vplyv pandémie na legislatívny proces v pracovnoprávnej oblasti
   - Opatrenia v súvislosti s COVID-19 v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnych služieb
   - Ochrana pred stratou bývania prostredníctvom prijatých právnych predpisov.

02.06.2021

Novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v MPK

Dňa 15.6.2021 bol do MPK zaradený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

16.06.2021

Znižovanie počtu zamestnancov v MŠ a pracovnoprávne úkony s tým spojené

Do MŠ máme zapísaných menej detí ako to bolo doteraz. Musíme tak prepúšťať. Môže byť daná výpoveď zamestnancovi, ktorý má pracovnú zmluvu na dobu určitú, počas materskej dovolenky inej učiteľky? Keďže sa jedná o nadbytočnosť z dôvodu organizačnej zmeny, je povinnosť ponúknuť zamestnancovi inú prácu? Môže riaditeľ určiť čerpanie nevyčerpanej dovolenky počas výpovednej doby? Ak by sa zamestnanec stal PN počas výpovednej doby a nemohol vyčerpať dovolenku, je organizácia povinná preplatiť nevyčerpanú dovolenku?

16.06.2021

NKÚ - kontrola zadlženosti samospráv a rozpočtová zodpovednosť

NKÚ SR vykonal v roku 2020 finančnú kontrolu vo vybraných obciach a na MF SR. Kontrola bola zameraná na správnosť a spoľahlivosť vykazovania ako aj použitia návratných zdrojov financovania miestnej územnej samosprávy v nadväznosti na dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenia a schopnosť splácať záväzky.

15.06.2021

Reštitúcia a opustený majetok cirkvi

Súd zaviazal žalovaného vydať a navrátiť žalobcovi, registrovanej cirkvi – právnemu nástupcovi Ostrihomskej kapituly, vlastníctvo k žalovaným nehnuteľnostiam.
Súd dospel k záveru, že žalované nehnuteľnosti prešli do vlastníctva štátu z vlastníctva právneho predchodcu žalobkyne spôsobom uvedeným v § 3 ods. 1 písm. h/ citovaného zákona, teda bez právneho dôvodu. Žalovaný argumentoval, že nie je možné uplatniť reštitúciu, nakoľko v prípade žalovaných nehnuteľností išlo o opustenú vec.

17.06.2021

Oprávnenie združenia podať návrh na zrušenie územného plánu ako rozhodnutia všeobecnej povahy

Stěžovatel svou ústavní stížností napadl rozsudek Nejvyššího správního soudu tvrzením, že jím byl (jako právnická osoba sdružující občany) výrazně zkrácen na svém právu účasti na rozhodování a zejména na právu na soudní ochranu garantovaném ustanovením čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Předmětem řízení před obecnými soudy byl návrh stěžovatele na zrušení opatření obecné povahy č. 1/2009 Zastupitelstva obce Petkovy - územního plánu obce. Stěžovatel je občanským sdružením , které sdružuje občany z obcí ležících na území přírodního parku Čížovky. Předmětem činnosti (slovy občanského zákoníku též účelem, resp. hlavní činností) spolku je ochrana přírodního a krajinného prostředí včetně jeho kulturních a historických hodnot. Výše uvedené opatření obecné povahy stěžovatel soudně napadl proto, že podle svých tvrzení byl jeho vydáním zkrácen na svých právech nezákonným postupem obce Petkovy, což mělo za následek nezákonnost územního plánu.

14.06.2021

Kvalifikácia plavčíka

Prevádzkovateľ letného kúpaliska zamestnával plavčíkov, ktorí absolvovali niekoľkodňový kurz organizovaný Slovenským Červeným krížom. Aktuálne sa na uvedené pracovné pozície hlásia aj uchádzači, ktorí absolvovali jednodňový kurz pre plavčíkov organizovaný súkromnou spoločnosťou. Môže prevádzkovateľ kúpaliska takýchto plavčíkov zamestnať? Môže si prevádzkovateľ kúpaliska vyhradiť, aký typ kurzov bude uznávať?

10.06.2021

Predbežná informácia k úprave zrážok zo mzdy

Dňa 08.06.2021 bola do MPK zaradená predbežná informácia k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok pri výkone rozhodnutia.

09.06.2021

SNSĽP – Správa o dodržiavaní ľudských práv v SR 2020

SNSLP vydalo správu o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2020. Táto správa sa člení na nasledovné sekcie:

1) Osobná sloboda a sloboda pohybu a pobytu

   - Karantenizácia rómskych osád
   - Povinná štátna izolácia
   - Zákaz vychádzania v kontexte celoplošného testovania

2) Legislatívna implementácia ľudskoprávnych štandardov a záruk ochrany osobných údajov počas pandémie “Covid-19“

   - K oprávnenosti „štátnej dispozície“ s telekomunikačnými osobnými údajmi
   - Ochrana osobných údajov spracovávaných mobilnými aplikáciami v kontexte dodržiavania opatrení
   - K oprávnenosti „spracovávania“ dokladov o absolvovaní „COVID testu
   - K oprávnenosti spracovávania údajov o telesnej teplote fyzických osôb
   - Determinant oprávnenosti spracovávania osobných údajov - implementácia základných princípov a bezpečnostných záruk

3) Výkon práva na vzdelanie v kontexte opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

   - Protiústavnosť opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v oblasti prístupu k vzdelaniu

4) Výkon práva na zdravie v kontexte prístupu k zdravotnej starostlivosti

   - Všeobecné východiská v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti
   - Protiústavnosť opatrení v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v prvej vlne pandémie

5) Prehľad vybraných tém rezonujúcich v slovenskej spoločnosti v roku 2020 v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

   - Vplyv pandémie na legislatívny proces v pracovnoprávnej oblasti
   - Opatrenia v súvislosti s COVID-19 v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnych služieb
   - Ochrana pred stratou bývania prostredníctvom prijatých právnych predpisov.

02.06.2021