Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Fond na podporu cestovného ruchu

10.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 08.07.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona o Fonde na podporu cestovného ruchu, ktorý reaguje na potrebu rozvoja sektora cestovného ruchu a zamestnanosti v dôsledku následkov kríz spôsobených nepriaznivou situáciou spojenou s ochorením COVID-19, následkami vojny na Ukrajine, energetickou krízou a infláciou. Cieľom návrhu zákona je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej transparentnú a efektívnu finančnú podporu projektov zameraných na ekonomickú, environmentálnu a sociálnu udržateľnosť cestovného ruchu a na infraštruktúru, ktorá slúži primárne na účely cestovného ruchu a udržateľného rozvoja regiónov.

Diaľničné známky

8.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 25.06.2024 prezident SR podpísal zákon z 12. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke, ktorého cieľom je čiastočná transpozícia európskej smernice, pokiaľ ide o poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry vozidlami. 

Novela leteckého zákona

8.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 25.06.2024 prezident SR podpísal zákon z 12. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon). Novou právnou úpravou sa zabezpečí, že oblasť bezpilotných lietadiel, bezpilotných leteckých systémov a vzdušného priestoru U-space bude mať komplexnú národnú právnu úpravu pri zohľadnení  upravených oblastí príslušnými právne záväznými aktmi Európskej únie a tých oblastí, ktoré právne záväzné akty Európskej únie neupravujú, čím budú vykonané nie len príslušné právne záväzné akty Európskej únie, ale budú odstránené aj niektoré súčasné prekážky v oblasti civilného letectva. 

 

Novela zákona o cestnej doprave

8.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 25. júna 2024 prezident Slovenskej republiky podpísal zákon z 11. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Cieľom zákona je transpozície európskej smernice, ktorou sa má umožniť dopravným spoločnostiam usadeným v Slovenskej republike disponovať určitým počtom prenajatých nákladných vozidiel evidovaných v inom členskom štáte EÚ bez potreby ich evidencie v Slovenskej republike. Zákon upravuje aj ustanovení a týkajúce sa odborného dozoru a kontroly a zároveň upravuje aj oblasť taxislužby.