Etický kódex súdneho exekútora

Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí a ak tak ustanoví zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“), aj na ďalšiu činnosť.

Dôvera, ktorú exekútorovi preukazuje štát i verejnosť, musí byť vyvážená nielen vysokou odbornou spôsobilosťou, dôsledným uplatňovaním a zachovávaním práva, rešpektovaním, dodržiavaním a zachovávaním práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb pri vykonávaní exekučnej a ďalšej činnosti, ale aj morálnou integritou a rešpektovaním najvyšších etických štandardov pri výkone odbornej praxe.

Exekútorský stav, verný zásadám európskej právnej kultúry, pristúpil k prijatiu tohto etického kódexu, ktorý vyjadruje presvedčenie členov Slovenskej komory exekútorov (ďalej len „komory“), že síce konajú vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, ale na poli cti a morálky solidárne, pričom majú na zreteli, že pochybenie jedného z nich môže vrhnúť zlé svetlo na dobré meno celého stavu.

Etickým kódexom sú viazaní všetci súdni exekútori menovaní ministrom spravodlivosti a vedení v zozname exekútorov

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.