Kyberkriminalita

Počítačová kriminalita je nelegálne, nemorálne a neoprávnené konanie, ktoré zahŕňa zneužitie údajov získaných prostredníctvom výpočtovej techniky alebo ich zmenu.

Unikátny zdroj informácií sprostredkúvame aj prostredníctvom zásadných súdnych rozhodnutí slovenských a európskych súdov. 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (3)

Recenzia vs. Hate speech

12.11.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

V odbornom článku sa venujeme problematike vyjadrenia vlastného názoru formou recenzie na internete a jej následnému možnému postihu zo strany recenzovanej osoby. 

Úvod do počítačovej kriminality

19.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku chceme priniesť krátky pohľad na problematiku počítačovej kriminality, ktorej sa budeme v ďalších odborných článkov venovať podrobnejšie a komplexnejšie.


Páchanie trestnej činnosti na sociálnych sieťach

11.11.2015

Mgr. Martin Gajdoš

V tomto odbornom článku sa venujeme páchaniu rôznorodej trestnej činnosti prostredníctvom sociálnych sietí.
Odborné stanoviská (2)

Metodické usmernenie č. 1/2013 k pojmu osobné údaje

24.11.2015

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Metodické usmernenia sú vydané v zmysle § 46 ods. 1 písm. m) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Účelom tohto metodického usmernenia je výklad pojmu osobné údaje.

Dospievajúci vo virtuálnom priestore - 1. časť

7.4.2015

Zodpovedne.sk

Internet sa v ostatných rokoch stal prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou života nielen dospelých, ale takisto aj detí a mládeže. Virtuálny svet funguje ako nové sociálne prostredie, kde mladí „žijú“ - hľadajú informácie, vzdelávajú sa, utvárajú svoju identi tu, komunikujú s ostatnými, nadväzujú vzťahy, využívajú príležitosti , ale stretávajú sa aj s rizikami. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie sa od roku 2008 snaží sledovať, ako sa problemati ka internetu odráža v živote detí a dospievajúcich a ako sa menia trendy v tejto oblasti . Tiež nás zaujíma, ako túto oblasť vnímajú deti a dospievajúci, s čím sa stretávajú, ako refl ektujú ti eto témy, ako vnímajú ohrozenia v tejto oblasti . Pri výskume je naším partnerom občianske združenie eSlovensko, ktoré realizuje projekt Zodpovedne.sk. Projekt je súčasťou programu Európskej únie Safer Internet Plus. Jeho hlavnou myšlienkou projektu je šíriť medzi deťmi a dospievajúcimi osvetu o používaní internetu a mobilu, o rizikách virtuálneho priestoru a možnosti ach ohrozenia, poskytovať poradenstvo a pomoc.

Prípadové štúdie (2)

Kyberšikana na sociálnej sieti

9.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

Prostredníctvom sociálnej siete ma oslovil muž, s ktorým som určitú dobu komunikovala. Neskôr sme sa nezhodli a začal mať voči mojej osobe agresívne narážky, a tak som ho na sociálnej sieti zablokovala. Domnievam sa, že tento muž si vytvára nové profily, prostredníctvom ktorých ma oslovuje a zasiela mi v nich nadávky a urážlivé slová. Intenzita takéhoto konania sa začala zvyšovať a teraz sa mi vyhráža ublížení na zdraví. Domnievam, že sa stále jedná o tú istú osobu. Je takéto konanie trestné?

 

Ako sa brániť proti nevyžiadanej pošte „SPAMU“?

3.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

Denne dostávam do mojej mailovej schránky veľké množstvo nevyžiadanej pošty. Ako sa možno efektívne brániť proti nevyžiadanej pošte „SPAMU“?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (3)

Súdny dvor Európskej únie z 10.4.2014 - Sťahovanie kópií audiovizuálnych a zvukových diel z internetu

19.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 13.10.2010 - Nekalá súťaž - Registrácia obsahujúca vo svojom názve registrovanú medzinárodnú známku

18.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Všeobecné súdy - Prenikanie do cudzích počítačov a počítačových systémov inou než štandardnou cestou

22.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Register pojmov (17)

Doména

Zákonná definícia:
V zmysle zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode sa doménou rozumie symbolická adresa v elektronickej komunikačnej sieti

Počítačová kriminalita

Pojmová definícia:
Počítačová kriminalita je nelegálne, nemorálne a neoprávnené konanie, ktoré zahŕňa zneužitie údajov získaných prostredníctvom výpočtovej techniky alebo ich zmenu.

Počítačové údaje

Pojmová definícia:
Počítačové údaje je záznam skutočností, informácií alebo pojmov vo forme, ktorá je vhodná na spracovanie v počítačovom systéme, vrátane programu schopného spôsobiť, že počítačový systém vykoná určitú činnosť

Počítačový program

Zákonná definícia:
Súbor príkazov a inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo v počítači. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Neoddeliteľnou súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál potrebný na jeho prípravu.  

Počítačový systém

Pojmová definícia:
Počítačový systém je zariadenie alebo skupina vzájomne prepojených alebo súvisiacich zariadení, z ktorých jedno zariadenie alebo viaceré zariadenia vykonávajú automatizované spracúvanie údajov na základe programu

Spyware

Pojmová definícia:
Typ softvéru, ktorý je navrhnutý tak, aby zachytával alebo prevzal čiastočnú kontrolu nad interakciou užívateľa s počítačom bez užívateľovho vedomia a monitorovaním činnosti užívateľa vytváral podmienky pre prípadne zneužitie počítača v prospech tretej strany. 

Súbor

Pojmová definícia:
Množina informácií uložená na nosiči dát, ktorá je označená názvom, dĺžkou a dátumom vzniku. Veľkosť súboru sa udáva v bytoch a ich násobkoch (kB, MB, GB atd.). Súbor je zároveň elektronickým ekvivalentom papierového dokumentu.  

Škodlivý softvér

Pojmová definícia:
Softvér navrhnutý tak, aby infiltroval alebo poškodil informačný resp. počítačový systém bez vedomia jeho majiteľa.  

Trestný čin

Zákonná definícia:
Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone, ak Trestný zákon neustanovuje inak.

Útočník

Pojmová definícia:
Osoba usilujúca sa o nepovolený zásah do informačného systému. Jeho motívom môže byť napr. krádež, zneužitie, poškodenie dát alebo poškodenie celého systému.  

Útok

Pojmová definícia:
Úmyselné využitie zraniteľného miesta k spôsobeniu škôd/strát na aktívach informačného systému. 

Webová služba

Pojmová definícia:
Softvérový komponent, ktorý je navrhnutý na podporu sieťovej interakcie dvoch koncových zariadení (napr. PC).  

Webová stránka

Pojmová definícia:
Verejne on-line dostupné miesto na internete, sprístupňované prostredníctvom webového prehliadača a využívajúce protokol http prípadne https. 

Webové sídlo

Pojmová definícia:
Úplný a ucelený súbor webových stránok v správe jednej osoby; webová stránka tvorí jednu stranu webového sídla, ktorou je vizuálna obrazovka, a to aj v prípade, ak je zložená z viacerých rámov; webové sídlo má pridelenú minimálne jednu doménu.  

Zálohovanie dát

Pojmová definícia:
Vytváranie duplicitnej kópie dát. Môže byť vykonávané manuálne alebo automaticky. Duplicitná kópia slúži na obnovenie pôvodných dát, ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu. 

Zaručený elektronický podpis

Zákonná definícia:
Elektronický podpis, pre ktorý platí: je vyhotovený pomocou súkromného kľúča, ktorý je určený na vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu, možno ho vyhotoviť len s použitím bezpečného zariadenia na vyhotovovanie elektronického podpisu, spôsob jeho vyhotovovania umožňuje spoľahlivo určiť, ktorá fyzická osoba zaručený elektronický podpis vyhotovila, na verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču použitému na vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu je vydaný kvalifikovaný certifikát.  

Zraniteľné miesto

Pojmová definícia:
Slabina (slabé miesto) informačného systému využiteľná na spôsobenie škôd alebo strát útokom na informačný systém.