Kyberkriminalita

Počítačová kriminalita je nelegálne, nemorálne a neoprávnené konanie, ktoré zahŕňa zneužitie údajov získaných prostredníctvom výpočtovej techniky alebo ich zmenu.

Unikátny zdroj informácií sprostredkúvame aj prostredníctvom zásadných súdnych rozhodnutí slovenských a európskych súdov. 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (6)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (3)

Recenzia vs. Hate speech

12.11.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

V odbornom článku sa venujeme problematike vyjadrenia vlastného názoru formou recenzie na internete a jej následnému možnému postihu zo strany recenzovanej osoby. 

Úvod do počítačovej kriminality

19.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku chceme priniesť krátky pohľad na problematiku počítačovej kriminality, ktorej sa budeme v ďalších odborných článkov venovať podrobnejšie a komplexnejšie.


Páchanie trestnej činnosti na sociálnych sieťach

11.11.2015

Mgr. Martin Gajdoš

V tomto odbornom článku sa venujeme páchaniu rôznorodej trestnej činnosti prostredníctvom sociálnych sietí.
Odborné stanoviská (2)

Metodické usmernenie č. 1/2013 k pojmu osobné údaje

24.11.2015

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Metodické usmernenia sú vydané v zmysle § 46 ods. 1 písm. m) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Účelom tohto metodického usmernenia je výklad pojmu osobné údaje.

Dospievajúci vo virtuálnom priestore - 1. časť

7.4.2015

Zodpovedne.sk

Internet sa v ostatných rokoch stal prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou života nielen dospelých, ale takisto aj detí a mládeže. Virtuálny svet funguje ako nové sociálne prostredie, kde mladí „žijú“ - hľadajú informácie, vzdelávajú sa, utvárajú svoju identi tu, komunikujú s ostatnými, nadväzujú vzťahy, využívajú príležitosti , ale stretávajú sa aj s rizikami. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie sa od roku 2008 snaží sledovať, ako sa problemati ka internetu odráža v živote detí a dospievajúcich a ako sa menia trendy v tejto oblasti . Tiež nás zaujíma, ako túto oblasť vnímajú deti a dospievajúci, s čím sa stretávajú, ako refl ektujú ti eto témy, ako vnímajú ohrozenia v tejto oblasti . Pri výskume je naším partnerom občianske združenie eSlovensko, ktoré realizuje projekt Zodpovedne.sk. Projekt je súčasťou programu Európskej únie Safer Internet Plus. Jeho hlavnou myšlienkou projektu je šíriť medzi deťmi a dospievajúcimi osvetu o používaní internetu a mobilu, o rizikách virtuálneho priestoru a možnosti ach ohrozenia, poskytovať poradenstvo a pomoc.

Prípadové štúdie (2)

Kyberšikana na sociálnej sieti

9.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

Prostredníctvom sociálnej siete ma oslovil muž, s ktorým som určitú dobu komunikovala. Neskôr sme sa nezhodli a začal mať voči mojej osobe agresívne narážky, a tak som ho na sociálnej sieti zablokovala. Domnievam sa, že tento muž si vytvára nové profily, prostredníctvom ktorých ma oslovuje a zasiela mi v nich nadávky a urážlivé slová. Intenzita takéhoto konania sa začala zvyšovať a teraz sa mi vyhráža ublížení na zdraví. Domnievam, že sa stále jedná o tú istú osobu. Je takéto konanie trestné?

 

Ako sa brániť proti nevyžiadanej pošte „SPAMU“?

3.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

Denne dostávam do mojej mailovej schránky veľké množstvo nevyžiadanej pošty. Ako sa možno efektívne brániť proti nevyžiadanej pošte „SPAMU“?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (3)

Súdny dvor Európskej únie z 10.4.2014 - Sťahovanie kópií audiovizuálnych a zvukových diel z internetu

19.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 13.10.2010 - Nekalá súťaž - Registrácia obsahujúca vo svojom názve registrovanú medzinárodnú známku

18.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Všeobecné súdy - Prenikanie do cudzích počítačov a počítačových systémov inou než štandardnou cestou

22.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (17)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.