Sociálne siete

So sociálnymi sieťami úzko súvisí právo byť zabudnutý, ktoré judikoval Európsky súd pre ľudské práva v roku 2014 ako výklad k sporu medzi španielskym občanom a spoločnosťou Google. V tomto ponímaní, ide o právo jednotlivca žiadať o blokovanie alebo vymazanie výsledkov sociálnych sietí a internetového vyhľadávača, ktoré odkazujú na jeho osobné údaje.

Unikátny zdroj informácií sprostredkúvame aj prostredníctvom zásadných súdnych rozhodnutí slovenských a európskych súdov.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (5)

Recenzia vs. Hate speech

12.11.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

V odbornom článku sa venujeme problematike vyjadrenia vlastného názoru formou recenzie na internete a jej následnému možnému postihu zo strany recenzovanej osoby. 

Páchanie trestnej činnosti na sociálnych sieťach

11.11.2015

Mgr. Martin Gajdoš

V tomto odbornom článku sa venujeme páchaniu rôznorodej trestnej činnosti prostredníctvom sociálnych sietí.

Riziká sociálnych sietí

11.11.2015

Mgr. Martin Gajdoš

V obsahu tohto odborného článku prinášame pohľad na používanie sociálnych sietí okrem nesporných pozitív prináša so sebou aj určité významné riziká. Cieľom tohto textu je upozorniť na tieto riziká, bližšie ich rozobrať a uviesť možnosti, ako im predchádzať a brániť sa.

Nahlásenie nevhodného obsahu

10.11.2015

Mgr. Martin Gajdoš

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme problematike súvisiacej s nevhodným obsahom, pred ktorým chceme chrániť seba, alebo iných, najmä deti a mladistvých. V tomto článku sa bližšie pozrieme na jeden zo spôsobov, ako sa pred nevhodným obsahom chrániť resp. ako proti nemu bojovať, a to prostredníctvom inštitútu nahlasovania nevhodného obsahu na sociálnych sieťach.

Čo sú sociálne siete

23.9.2015

Mgr. Martin Gajdoš

Cieľom tohto článku je definovať pojem „sociálna sieť“ a ponúknuť základný rozbor tohto fenoménu modernej doby.

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (2)

Vytvorenie falošného konta osoby s nevhodným obsahom

20.9.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Ako sa brániť v situácii, keď cudzia osoba zriadi na sociálnej sieti konto s mojím menom a zverejňuje urážlivý, resp. nevhodný obsah?

Kyberšikana na sociálnej sieti

9.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

Prostredníctvom sociálnej siete ma oslovil muž, s ktorým som určitú dobu komunikovala. Neskôr sme sa nezhodli a začal mať voči mojej osobe agresívne narážky, a tak som ho na sociálnej sieti zablokovala. Domnievam sa, že tento muž si vytvára nové profily, prostredníctvom ktorých ma oslovuje a zasiela mi v nich nadávky a urážlivé slová. Intenzita takéhoto konania sa začala zvyšovať a teraz sa mi vyhráža ublížení na zdraví. Domnievam, že sa stále jedná o tú istú osobu. Je takéto konanie trestné?

 

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (7)

Súdny dvor Európskej únie z 6.10.2015 - K zásade bezpečného prístavu (safe harbour) - Ochrana fyzickej osoby pri spracovaní a prenose osobných údajov na stránke Facebook

19.10.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Európsky súd pre ľudské práva z 16.6.2015 - K zodpovednosti prevádzkovateľa internetového portálu za diskusiu pod článkom

19.6.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Ústavný súd SR z 18.2.2015 - Povaha sociálnej siete Facebook vo vzťahu k volebnému moratóriu

2.4.2015

Bc. Monika Širilová

Súdny dvor Európskej únie z 16.2.2012 - K zavedeniu systému filtrovania informácií uložených na internetovej platforme sociálnej siete s cieľom zabrániť sprístupneniu súborov porušujúcich autorské práva

17.2.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd ČR z 30.11.2014 - K povahe sociálnej siete Facebook pri odhaľovaní trestnej činnosti

8.12.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 16.2.2012 - K spracovaniu informácií uložených na internetovej platforme sociálnej siete

22.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 13.5.2014 - K právu na zabudnutie a výmazu neaktuálnych, nepravdivých a znevažujúcich osobných údajov jednotlivcov.

22.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Register pojmov (11)

Osobné údaje

Zákonná definícia:
Údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Počítačové údaje

Pojmová definícia:
Počítačové údaje je záznam skutočností, informácií alebo pojmov vo forme, ktorá je vhodná na spracovanie v počítačovom systéme, vrátane programu schopného spôsobiť, že počítačový systém vykoná určitú činnosť

Počítačový program

Zákonná definícia:
Súbor príkazov a inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo v počítači. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Neoddeliteľnou súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál potrebný na jeho prípravu.  

Počítačový systém

Pojmová definícia:
Počítačový systém je zariadenie alebo skupina vzájomne prepojených alebo súvisiacich zariadení, z ktorých jedno zariadenie alebo viaceré zariadenia vykonávajú automatizované spracúvanie údajov na základe programu

Sociálna sieť

Pojmová definícia:
Sociálna sieť je webová stránka určená na nadväzovanie a udržiavanie kontaktov medzi ľuďmi. Sociálne siete môžu byť orientované tak súkromne ako aj pracovne. Za sociálnu sieť sa podľa Európskej agentúry pre informačnú a sieťovú bezpečnosť považuje on-line komunita, ktorá pomocou vytvoreného profilu umožňuje používateľom stretávať ďalších členov siete, komunikovať s nimi, zostať s nimi v kontakte a zdieľať s nimi obrázky a video v rámci zdieľaného priestoru.

Súbor

Pojmová definícia:
Množina informácií uložená na nosiči dát, ktorá je označená názvom, dĺžkou a dátumom vzniku. Veľkosť súboru sa udáva v bytoch a ich násobkoch (kB, MB, GB atd.). Súbor je zároveň elektronickým ekvivalentom papierového dokumentu.  

Škodlivý softvér

Pojmová definícia:
Softvér navrhnutý tak, aby infiltroval alebo poškodil informačný resp. počítačový systém bez vedomia jeho majiteľa.  

Webová služba

Pojmová definícia:
Softvérový komponent, ktorý je navrhnutý na podporu sieťovej interakcie dvoch koncových zariadení (napr. PC).  

Webová stránka

Pojmová definícia:
Verejne on-line dostupné miesto na internete, sprístupňované prostredníctvom webového prehliadača a využívajúce protokol http prípadne https. 

Webové sídlo

Pojmová definícia:
Úplný a ucelený súbor webových stránok v správe jednej osoby; webová stránka tvorí jednu stranu webového sídla, ktorou je vizuálna obrazovka, a to aj v prípade, ak je zložená z viacerých rámov; webové sídlo má pridelenú minimálne jednu doménu.  

Zdieľanie

Pojmová definícia:
Spoločné používanie alebo súčasné spoločné používanie.