Šport

Dôležitosť uchopenia športovo právnej doktríny v podmienkach Slovenskej republiky potvrdzuje novo schválený zákon o športe Národnou radou SR zo dňa 26.11.2015. Cieľom tejto úpravy je normatívna regulácia vzťahov v športe na základe ich detailného poznania, pochopenia a snahy pozitívnym spôsobom ovplyvniť ich ďalšie smerovanie. Návrh zákona je formulovaný ako kódex športu na Slovensku a vzťahov medzi subjektmi v športe, čím je odôvodnená šírka normatívneho záberu jeho obsahu.

V právnom inštitúte šport budeme rozoberať množinu právnych vzťahov týkajúcich sa všetkých subjektov v športe pôsobiacich pri vykonávaní, organizovaní, riadení, správe, podpore a rozvoji športu. 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (7)

Zodpovednosť lyžiara za škodu

30.1.2017

JUDr. Peter Bellás

Článok sa zaoberá právnou úpravou zodpovednosti za škodu spôsobenej lyžiarom na lyžiarskom svahu.

Postup profesionálnych hráčov pri prechode na novú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu

15.3.2016

JUDr. Peter Sepeši

Od 1. januára 2016 je účinný nový zákon č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení, ktorý prináša významnú zmenu pre športové kluby a profesionálnych športovcov/športovkyne kolektívnych športov (futbal, hokej, basketbal, hádzaná, volejbal a pod.), čo sa týka právnej úpravy vykonávania športu športovcom za za športový klub.

Verejný záujem - je jeho obsahom aj šport?

23.11.2015

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Autor sa v príspevku zaoberá vedecky otázkami či vôbec a za akých okolností je možné uvažovať o športe a športovaní ako o obsahu verejného záujmu, či môže byť verejný záujem naplnený ľubovoľným obsahom a či sa dosiahne verejný záujem prijatím nového zákona o športe. Otázku, či je šport obsahom verejného záujmu je potrebné skúmať z pohľadu konkrétneho ľudského práva, ktoré pri verejných záujmoch súvisiacich so športom a športovaním sú v hre.

Preventívne lekárske prehliadky športovcov

23.11.2015

JUDr. Peter Sepeši

Autor sa v príspevku venuje problematike zdravia športovcov, posudzovaním ich zdravotného stavu a preventívnymi lekárskymi prehliadkami. Zaoberá sa významom a obsahom preventívnych lekárskych prehliadok u športovcov, ktoré sa v dnešnej dobe prestali pravidelne vykonávať v mnohých športových odvetviach.

Osoby v športe – športovec podľa návrhu zákona o športe

23.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Zmyslom tohto odborného článku je bližšie rozobrať status a právne postavenie športovca v podmienkach plánovaného zákona o športe, ktorý bol dňa 23. septembra 2015 posunutý do druhého čítania Národnej rady Slovenskej republiky.

Osoby v športe – športový odborník

23.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Predmetom tohto odborného článku je bližšie rozobrať postavenie športového odborníka v návrhu zákona o športe. 

Čo je lepšie pre šport i spoločnosť - zmluva o reklame alebo sponzorská zmluva?

13.11.2015

JUDr. Peter Sepeši

V súčastnosti sú financované športové organizácie a športovci zo súkromného sektora v prevažnej zmiere formou darov alebo formou zmluvy o reklame, prípadne formou zmluvy o spolupráci.
Odborné stanoviská (1)

Koncepcia vzdelávania odborníkov v športe

23.11.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vzdelávanie odborníkov v športe sa v súčasnom systéme uskutočňuje na stredných školách, vysokých školách , v akreditovaných vzdelávacích zariadeniach a iných subjektoch, ktoré nie sú akreditované. Tento systém prípravy športových odborníkov sa v Európe zaraďuje medzi tzv. „východné“ systémy, kde najvyššie vzdelanie športových odborníkov sa získava vysokoškolským štúdiom. Oproti tomu tzv. „západné“ systémy sú typické tým, že nemajú tento systém vysokoškolského štúdia, ale odborníkov s najvyšším vzdelaním pripravujú v tzv. trénerských akadémiách. Tieto dva systémy prípravy sú síce odlišné, ale ich hlavným cieľom je kvalita vzdelávania a uplatnenie absolventov na trhu práce. Systém prípravy odborníkov v športe s najvyššou kvalifikáciou na vysokých školách má určité pozitíva, i keď vo svete prevažuje skôr druhý , tzv. „západný systém“. Pozitíva z nášho ale bude potrebná modernizácia tohto systému a jeho prispôsobenie požiadavkám zamestnávateľov - v oblasti športu to znamená hlavne športové kluby, národné športové zväzy a medzinárodné federácie.

Cieľom tejto koncepcie nie je zaoberať sa organizáciou alebo zmenami v oblasti formálneho vzdelávania - v športových školách a na vysokých školách, ktoré vzdelávajú odborníkov v kategórii tréner, ale zaoberať sa hlavne neformálnym a ďalším vzdelávaním sa v športe, ktoré spadá do pôsobnosti sekcie štátnej starostlivosti o šport. Predložená koncepcia popisuje súčasné slovenské a európske prostredie, analyzuje súčasný stav v tejto oblasti a navrhuje riešenie modernej koncepcie vzdelávania odborníkov v športe formou Jednotného vzdelávacieho systému.

Prípadové štúdie (6)

Príspevok zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa

14.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Od 1.1.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 319/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“).

Cieľom prijatej novely je dosiahnuť viacero pozitívnych výsledkov v oblasti športu a podporiť rozvoj športu na Slovensku.

Novela rozširuje Zákonník práce o nové ustanovenie, a to § 152b, ktorým sa zavádza nový inštitút – príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Zodpovednosť lyžiara za úraz na trati

30.1.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Aké sú povinnosti lyžiara na lyžiarskej trati? Ako je upravená zodpovednosť za spôsobenie úrazu pod vplyvom alkoholu inému lyžiarovi?

Účasť žiaka oslobodeného z telesnej výchovy na lyžiarskom výcviku

30.1.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Ako máme riešiť situáciu, keď sa rodič dožaduje, aby jeho sa jeho dieťa (žiak oslobodený od predmetu telesná výchova) zúčastnilo na lyžiarskom kurze, ktorý poriada škola. Kto bude zodpovedný za prípadný úraz žiaka?

Zodpovednosť za deti na lyžiarskom svahu

30.1.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Škola organizuje lyžiarsky výcvik, na ktorý si objednáva aj inštruktora. Kto je v takomto prípade zodpovedný za deti na svahu?

Športovec a zmeny hráčskej zmluvy

7.9.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Ako mám postupovať, ak mám ako talentovaná hráčka uzatvorenú zmluvu o spolupráci podľa občianskoprávneho režimu, pričom táto zmluva (dojednaná na dobu určitú) mi končí až v roku 2017? Zmluva neobsahuje v sebe ustanovenie o výpovedi, zároveň mám v nej klauzulu, v zmysle ktorej som povinná s klubom uzatvoriť novú zmluvu o spolupráci po uplynutí starej zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti si klub poistil finančnou kompenzáciou. Ako je to zároveň so zmenou klubovej príslušnosti podľa nového zákona o športe?

K uplatneniu nárokov z nemajetkovej ujmy pri škode na zdraví

20.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Som amatérsky športovec, ktorému bola spôsobená dopravná nehoda. Môžem sa prostredníctvom ochrany osobnosti domáhať zvyšovania nárokov na bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia, nakoľko za značnú ujmu na svojich osobnostných právach považujem práve obmedzenie v športovej činnosti (nemôžem lyžovať, čomu sa amatérsky venujem)?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (6)

Najvyšší správny súd ČR z 29.11.2011 - K posúdeniu cestovných výdavkov profesionálneho športovca

23.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 21.3.2007 - K aplikácii trestného práva na športové úrazy spôsobené z nedbanlivosti vs. športové pravidlá

23.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 15.12.1995 - Profesionálni športovci vs. prestupové pravidlá stanovujúce novému klubu povinnosť zaplatiť odškodnenie pôvodnému klubu

23.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 16.3.2010 - Zaviazanie hráča na náhradu škody z dôvodu porušenia povinnosti uzavrieť prvú profesionálnu hráčsku zmluvu s klubom, ktorý hráča vychoval

23.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 20.5.2015 - K posúdeniu intenzity porušovania pravidiel pri športovom zápase

23.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 20.7.2011 - K miestnej príslušnosti súdu spory vyplývajúce z porušenia pravidiel športovej súťaže

23.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Register pojmov (14)

Integrita športu

Zákonná definícia:
Integritou športu sú princípy zaručujúce prirodzenú neistotu a nepredvídateľnosť priebehu a výsledku súťaže a rovnaké pravidlá a podmienky pre účastníkov súťaže pred začiatkom súťaže a počas celého priebehu súťaže. 

Pravidlá súťaže

Zákonná definícia:
Pravidlami súťaže sú pravidlá pre konkrétnu súťaž určené jej organizátorom, ktorých súčasťou sú najmä podmienky účasti jednotlivcov alebo podmienky účasti družstiev v súťaži, športové pravidlá, podľa ktorých sa bude súťažiť a spôsob riešenia sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou na súťaži.

Príslušnosť k športovej organizácii

Zákonná definícia:
Príslušnosť k športovej organizácii je príslušnosť založená:  účasťou v súťaži za športovú organizáciu, účasťou v súťaži organizovanej alebo riadenej športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže, účasťou na organizovaní alebo na riadení súťaže športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže, registráciou za športovú organizáciu, športovou reprezentáciou, členským vzťahom alebo dobrovoľníckym vzťahom k športovej organizácii, zmluvným vzťahom so športovou organizáciou, ktorého predmetom je športová činnosť, ak ide o športovca alebo športového odborníka, účasťou na riadení a správe športovej organizácie, účasťou na príprave na súťaž a na súťaži ako sprievodný personál športovca alebo družstva, príslušnosťou k inej športovej organizácii, ktorá je členom športovej organizácie.

Rezortné športové stredisko

Zákonná definícia:
Rezortným športovým strediskom štátna rozpočtová organizácia, ktorá zabezpečuje prípravu vrcholových športovcov, ktorí sú zaradení do rezortného športového strediska na návrh národného športového zväzu zo zoznamu najvýkonnejších športovcov na športovú reprezentáciu, zamestnávanie a sociálne zabezpečenie vrcholových športovcov zaradených do rezortného športového strediska, poskytovanie zdravotnej starostlivosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu ) vrcholovým športovcom zaradeným do rezortného športového strediska a starostlivosť o športovú infraštruktúru v jeho správe  

Šport pre všetkých

Zákonná definícia:
Športom pre všetkých je šport určený pre obyvateľstvo na účely napĺňania sociálneho, kultúrneho a zdravotného prínosu športu. 

Športová činnosť

Zákonná definícia:
Športovou činnosťou je vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu. 

Športová infraštruktúra

Zákonná definícia:
Športovou infraštruktúrou je štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu. 

Športová súťaž

Zákonná definícia:
Športovou súťažou je organizované vykonávanie športu podľa pravidiel určených športovou organizáciou, ktorého cieľom je dosiahnutie športového výsledku alebo porovnanie športového výkonu. 

Športový zväz

Zákonná definícia:
Športovým zväzom je športová organizácia, ktorá je občianskym združením, združujúca iné športové organizácie, športovcov a športových odborníkov. 

Uznaný šport

Zákonná definícia:
Uznaným športom je šport uznaný Medzinárodným olympijským výborom alebo medzinárodnou športovou organizáciou SportAccord, Medzinárodným paralympijským výborom, Medzinárodným výborom športu nepočujúcich alebo Medzinárodným hnutím špeciálnych olympiád  

Verejný záujem v športe

Zákonná definícia:
Verejným záujmom v športe je podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky na významnej súťaži, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva.  

Vrcholový šport

Zákonná definícia:
Vrcholovým športom je sústavná príprava športovca s cieľom dosiahnuť vrcholový športový výsledok v súťaži a jeho účasť v medzinárodnej súťaži alebo v najvyššej národnej súťaži.

Významná súťaž v športe

Zákonná definícia:
Významnou súťažou v športe je  medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného olympijského výboru a Medzinárodného paralympijského výboru, medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného výboru športu nepočujúcich, Medzinárodného hnutia špeciálnych olympiád, Medzinárodnej federácie univerzitného športu a Medzinárodnej federácie školského športu, majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, svetový pohár a iná svetová súťaž v uznanom športe podľa písmena f) prvého a druhého bodu alebo majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy v uznanom športe podľa písmena f) tretieho a štvrtého bodu. 

Zoznam najvýkonnejších športovcov

Zákonná definícia:
Zoznam najvýkonnejších športovcov je zoznam športových reprezentantov v kategórii dospelých a talentovaných športovcov zostavený na základe výkonnostných kritérií.