Doprava

V právnom inštitúte doprava budeme spracúvať právne problémy, ktoré vznikajú fyzickým osobám v súvislosti s dopravou. Ide o problematiku dopravných nehôd, dopravných priestupkov, náhrady škody, náhrady nemajetkovej ujmy, priestupkov a trestných činov spojených s dopravou.

V odborných príspevkoch budeme prinášať komplexne vypracovanú problematiku z pohľadu poškodeného, a toho ako sa domôcť odškodnenia. Odborné príspevky sa budú zaoberať vybavovaním nárokov na náhradu škody, ale aj nárokov na náhradu nemajetkovej ujmy.

Unikátny zdroj informácií sprostredkúvame aj prostredníctvom zásadných súdnych rozhodnutí slovenských a európskych súdov.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (28)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu Nariadenie Rady (ES) č. 2027/97 z 9. októbra 1997 o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd Nariadenie Komisie (ES) č. 474/2006 z 22. marca 2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.v platnom znení Zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonníkv platnom znení Zákon č. 300/2005 Z.z. - Trestný zákonv platnom znení Zákon č. 301/2005 Z.z. - Trestný poriadokv platnom znení Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v platnom znení Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach v platnom znení Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) v platnom znení Zákon č. 136/2004 Z. z. - Zákon o letiskových spoločnostiach v platnom znení Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe v platnom znení Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v platnom znení Zákon č.381/2001 Z. z.o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v platnom znení Zákon č. 462/2007 Z. z. - Zákon o organizácii pracovného času v doprave v platnom znení Varšavský dohovor o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave z 12.10.1929 Montrealský dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu z 28.05.1999 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzkovania leteckých služieb v Spoločenstve Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 Zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve Nariadenie vlády SR č. 274/2004 o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel Nariadenie vlády SR č. 641/2005 o prístupe na trh služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnej obsluhy lietadiel Nariadenie vlády SR č. 661/2005 o ohlasovaní udalostí v civilnom letectve

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (4)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (7)

Zmena v posudzovaní elektrických kolobežiek

23.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Preprava elektrickými kolobežkami v poslednom období zaznamenala prudký nárast, nakoľko ide o efektívny a pomerne rýchly spôsob prepravy po meste. Odborný článok sa zaoberá zmenou pri klasifikácii elektrických kolobežiek, ku ktorej dôjde od 1. januára 2020.

Uloženie vyššej sankcie aj po zaplatení blokovej pokuty?

1.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Ako postupovať v situácií, keď dopravná nehoda bola policajtmi vyhodnotená ako priestupok, účastníci sa zhodli na zavinení, vodič uznal svoju vinu a zaplatil blokovú pokutu a následne po uplynutí pár mesiacov bol obvinený z trestného činu ublíženia na zdraví ?

Pokutovanie vodičov za hrubé správanie sa v cestnej premávke

19.3.2018

Mgr. Monika Ivanová

Vodiči často používajú rôzne „vulgárne gestá“ v cestnej premávke. Je možné postihovať aj takéto konanie?

Zodpovednosť vodiča motorového vozidla mladšieho ako 18 rokov

10.10.2016

JUDr. Henrieta Bicáková

V tomto článku analyzujeme zodpovednosť vodiča mladšieho ako 18 rokov za škodu spôsobenú pri šoférovaní motorového vozidla.

Osobný bankrot časť II.

10.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

V tomto odbornom článku nadviažeme na úvodný proces osobného bankrotu a budeme sa ďalej venovať jednotlivým etapám, ktoré nasledujú ďalej počas osobného bankrotu.

Rozsah nárokov hradených z povinného zmluvného poistenia

10.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme problematike dopravných nehôd z pohľadu nárokov, ktoré sú hradené z povinného zmluvného poistenia.


Dopravná nehoda a škodová udalosť

27.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku priblížime rozsah povinností účastníkov dopravnej nehody a škodovej udalosti.


Odborné stanoviská (6)

Oznámenie Komisie 2020/C 1001/01 Usmernenia Európskej Komisie: Uľahčenie prepravy leteckého nákladu počas pandémie COVID-19

8.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Oznámenie Komisie 2020/C 169/03 Smerom k fázovému a koordinovanému prístupu k obnoveniu slobody pohybu a rušeniu kontrol na vnútorných hraniciach – COVID-19

8.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Opatrenie Útvaru vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva č. 04024/2021/ÚVHR/83711 z 12. 07. 2021 pre prevádzkovateľa lietadla, leteckého prevádzkovateľa, leteckého dopravcu a člena leteckého personálu

8.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Opatrenie Útvaru vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva č. 04024/2021/ÚVHR/81871 z 06. 07. 2021 pre prevádzkovateľa letiska

8.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota (tzv. drony) v SR

14.11.2015

Dopravný úrad

Pred použitím lietadla spôsobilého lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky je nutné si preštudovať Rozhodnutie Dopravného úradu č. 1/2015 ako aj ostatné právne akty. Dopravný úrad vydal rozhodnutie, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota (tzv. drony) vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. 

Oznámenie pre používateľov a predávajúcich bezpilotných lietajúcich prostriedkov

14.11.2015

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vymedzuje najdôležitejšie všeobecné podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota, ktoré reaguje na rozhodnutie Dopravného úradu č. 1/2015, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Dané rozhodnutie je jedným z viacerých existujúcich právnych aktov, ktoré danú problematiku upravujú.
Prípadové štúdie (16)

Predaj auta „na súčiastky“

14.8.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Predávame ojazdené auto, ktoré je riadne evidované a má EČV. Záujemca má záujem ho kúpiť na súčiastky. Je možné tak predať auto?

Vrátenie vodičského preukazu po recidíve

15.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Dostal som trest zákazu činnosti, na základe ktorého mi odobrali vodičský preukaz. Po uplynutí polovice trestu mi bol vrátený v skúšobnej dobe, v ktorej som sa ale dopustil recidívy. Je možné si znovu pýtať vrátenie vodičského preukazu? 

Zodpovednosť chodcov pri nedodržaní povinnosti nosiť reflexné prvky

4.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Musí byť chodec v zhoršených podmienkach viditeľnosti (tma, dážď, hmla...) označený reflexnými prvkami? Kto zodpovedá za nehodu ak by neoznačeného chodca zrazilo auto?

Nedodržanie dopravných predpisov cestou do nemocnice

10.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Je možné nedodržiavať dopravné predpisy ak veziem svoju manželku do pôrodnice? 

Zodpovednosť vodiča za nadmerný počet spolujazdcov

17.8.2017

Lenka Michalovicova

Kto je zodpovedný ak je v aute viac ľudí? Napr. ak mám 5 miestne vozidlo a preveziem 7 osôb, bude to priestupok? 

Plnoletosť a vodičské oprávnenie ako podmienky vlastníctva vozidla?

27.2.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Môžem prepísať automobil na svojho neplnoletého syna? Nie je v takom prípade tiež prekážkou, že nie je držiteľom vodičského oprávnenia?

Oslobodenie zdravotne ťažko postihnutej osoby od povinnosti úhrady diaľničnej známky

8.2.2017

g_Henrieta Pregova

Som občan s preukazom ťažko zdravotne postihnutej osoby. V roku 2016 som bol oslobodený od platenia diaľničnej známky. Je potrebné toto oslobodenie žiadať od Národnej diaľničnej spoločnosti každý rok alebo platí pokiaľ platí preukaz ZŤP?

Jazda cyklistu po chodníku

4.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

Mnohokrát sa stáva, že ma ohrozujú cyklisti jazdiaci po chodníku vysokou rýchlosťou. Môžu cyklisti využívať pre jazdu na bicykli chodník? Hrozí im za to prípadne nejaká sankcia?

 

Nevydanie povolenia státia plávajúceho zariadenia

25.4.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Ako postupovať v prípade, že dopravný úrad je nečinný a z toho dôvodu nevydá povolenie státia tzv. hausbótu?

Kedy je osoba považovaná za vodiča vozidla?

11.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Ako hosť na oslave som nastúpil do svojho odstaveného vozidla z dôvodu, že som potreboval  nájsť nejaké veci. Bol som pod vplyvom alkoholu, pretože v ten večer šoférovala manželka. Zasvietil som si vo vozidle a aby som nevybil baterku vozidla, tak som naštartoval. Sedel som v stojacom aute, so zatiahnutou ručnou brzdou a pokračoval v hľadaní.

V tej chvíli pristúpili k vozidlu policajti a chceli odo mňa doklady a aby som sa podrobil dychovej skúške na alkohol. Uviedol som, že som pod vplyvom alkoholu ale namietal som to, že som neviedol vozidlo iba v ňom niečo hľadám. Majú policajti v takomto prípade oprávnenie odo mňa vyžadovať, aby som sa podrobil dychovej skúške na alkohol?

Dopravná nehoda a usmrtená lesná zver

11.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

Mal som dopravnú nehodu spôsobenú stretom s divou zverou. Ako v takomto prípade postupovať, ak zrazím divú zver, aby som neporušil žiadne právne predpisy?

 

Dopravné značenie pred bytovým domom

16.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Pred bytovým domom je nakreslená žltá čiara (ochranná zóna), ktorá ma brániť parkovaniu pri bytovom dome z dôvodu voľnej cesty pre sanitky, hasičov atd. Táto čiara bola nakreslená pri rekonštrukcii stavebnou firmou, je možné tuto čiaru posunúť? Pozemok pod bytovkou je vo vlastníctve vlastníkov bytov, ostatné pozemky sú vo vlastníctve mesta. 

Povinnosť vyplniť tlačivo o škodovej udalosti

8.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

Bol som účastníkom dopravnej nehody, ktorá nebola nijako vážna. Škoda na obidvoch vozidlách bola minimálna. Mám v takomto prípade povinnosť vyplniť tlačivo o škodovej udalosti?


Vedenie domácich zvierat po cestnej komunikácii

6.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Som chovateľ domácich zvierat – koní. Potreboval som previesť dva kone a jeden kôň sa vyvliekol z vôdzky a ušiel na cestnú komunikáciu. Na cestne komunikácii sa nachádzal motocyklista, ktorý nespomalil a zrazil sa s mojim koňom. Teraz si žiada náhradu škody avšak podľa môjho názoru sa mohol zrážke vyhnúť, keby prispôsobil svoju jazdu, pretože videl už z diaľky, že na ceste sa pohybuje kôň. Som povinný mu túto škodu nahradiť?

Absencia dôkazov zo spáchania dopravného priestupku

23.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Bol som obvinený zo spáchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorého som sa mal  dopustiť  tým, že som podľa tvrdenia príslušníkov policajného zboru nerešpektoval dopravnú značku „Stoj, daj prednosť v jazde!“. Ja sa domnievam, že som dopravnú značku rešpektoval, zastavil som a nie som si vedomý spáchania dopravného priestupku. Žiadal som o predloženie kamerového záznamu ale príslušníci policajného zboru mi len na základe ich tvrdení, že som uvedenú značku nerešpektoval uložili blokovú pokutu, ktorú som odmietol zaplatiť. Napriek uvedenému som bol okresným riaditeľstvom policajného zboru v rozkaznom konaní uznaný vinným zo spáchania priestupku, ktorý nie je podložený žiadnymi inými relevantnými dôkazmi okrem tvrdení príslušníkov policajného zboru. Ako sa môžem ďalej brániť?

K nároku na vrátenie ceny letenky z neuskutočneného letu

20.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžem si uplatňovať nárok na vrátenie ceny letenky z neuskutočneného (zrušeného) letu voči slovenskej cestovnej kancelárii, u ktorej som si let zakúpila?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (14)

Výpadok systému dodávky paliva na letisku ako mimoriadna udalosť

14.7.2023

Alexandra Močárová

Smrť pilota ako mimoriadna udalosť zbavujúca povinnosti odškodniť cestujúcich

14.7.2023

Alexandra Močárová

Štrajk ako súčasť bežného výkonu činnosti leteckého dopravcu vs. mimoriadna udalosť a zrušenie letov

14.7.2023

Alexandra Močárová

Zaslanie automatickej správy o nehode z vozidla ako splnenie povinnosti poskytnúť pomoc

21.10.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 23.11.2017 - K možnosti používať vozidlo taxislužby

29.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 26.10.2017 - K odobratiu vodičského oprávnenia na základe viacnásobného porušenia pravidiel cestnej premávky

4.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 13.11.2012 - Nedovolené predbiehanie nákladného vozidla cez dvojitú plnú čiaru a vytvorenie nebezpečnej dopravnej situácie

24.7.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 31.3.2016 - Neexistencia pasívnej legitimácie poisťovne pri náhrade nemajetkovej ujmy v peniazoch za zásah do osobnostných práv

11.8.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 26.7.2011 - Odmietnutie poisťovne plniť poškodenému nezakladá priamy nárok poškodeného proti poisťovni

17.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 14.4.2016 - Osoba zodpovedná za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov

9.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 22.9.2010 - Predpoklad vzniku nároku poisťovateľa proti poistníkovi

17.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 27.8.2014 - Priznanie náhrady škody na zdraví, ku ktorej došlo pri dopravnej nehode v čase pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie

16.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 9.6.2015 -

16.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 10.9.2013 - (Ne)zastavenie na dopravnej značke STOP

10.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (2)

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

10.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Aktualizované dňa 6.12.2022

Verejný ochranca práv - Bezbariérovosť v osobnej železničnej doprave

30.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vzory dokumentov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (2)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.