Poštové služby

Právne zakotvenie poštových služieb je v zákone č. 324/2011 Z.z. o poštových službách v platnom znení, pričom ich možno vymedziť ako služby poskytované na účely dodania poštovej zásielky, a to vybranie a distribúcia poštovej zásielky.

Poštové služby zabezpečujú poštové podniky, ktoré sa na účely tohto zákona rozumejú podnikatelia poskytujúci jednu alebo viacero poštových služieb alebo poštový platobný styk.

K poskytovaniu poštových služieb dochádza na základe poštovej zmluvy, prostredníctvom ktorej sa poštový podnik zaväzujú odosielateľovi dodať vybranú poštovú zásielku alebo poukázanú platbu adresátovi spôsobom podľa poštových podmienok, ak v poštovej zmluve nie je určený iný rozsah alebo spôsob poskytnutia poštových služieb a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť poštovému podniku poštovú sadzbu podľa tarify, ak nie je v poštovej zmluve individuálne dojednaná iná suma odmeny.

Podstatnými náležitosťami poštovej zmluvy sú druh poštovej služby alebo určenie, že ide o poštový platobný styk, a poštová sadzba. Práva a povinnosti zmluvných strán poštovej zmluvy upravuje hore uvedený zákon, pričom poštová zmluva môže obsahovať aj širšiu úpravu práv a povinností zmluvných strán. Poštová zmluva môže obsahovať aj dojednania vo vzťahu k iným činnostiam, ktoré poštový podnik poskytuje užívateľovi poštových služieb v priamej súvislosti s poskytovaním poštových služieb, najmä ak ide o činnosti súvisiace s vyberaním poštovej zásielky a vytvorením poštovej zásielky. 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (2)

Otvorenie poštovej zásielky poštovým úradom

3.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je bližšie poukázať na možnosť poštového podniku spočívajúcu v otvorení poštových zásielok a skúmaní ich obsahu.

Zodpovednosť poštového podniku pri strate poštovej zásielky

27.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V praxi občanov sa môže stať nepríjemná situácia, keď v rámci poskytovania poštových služieb dôjde na strane poštového podniku ako oprávneného subjektu na dodanie poštovej zásielky k strate takejto zásielky. Nie však pri každej zásielke je poštový podnik zodpovedný za jej stratu. Preto zmyslom tohto odborného článku je zodpovedať na otázku, za akých podmienok je založená zodpovednosť poštového podniku práve z dôvodu stratenia poštovej zásielky. 

Odborné stanoviská (3)

Oznam Úradu na ochranu osobných údajov k zberu osobných údajov na pobočkách Slovenskej pošty

18.11.2015

Úrad na ochranu osobných údajov

Z dôvodu množiacich sa podnetov, zo strany občanov k zberu osobných údajov na pobočkách Slovenskej pošty, sa Úrad na ochranu osobných údajov zaoberal danou problematikou a vydal nasledovný oznam. 

Potreby a preferencie používateľov poštových služieb

3.9.2015

Ministerstvo výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja SR

Štúdia univerzálnej poštovej služby zameraná na potreby a preferencie užívateľov poštových služieb pozostáva z dvoch samostatných častí:

  1. analýza súčasného stavu poskytovania univerzálnej poštovej služby v SR a jej porovnanie s členskými štátmi EÚ,
  2. návrh odporúčaní pre budúci vývoj univerzálnej poštovej služby.

Koncepcia rozvoja univerzálnej poštovej služby

4.3.2015

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Univerzálna služba je podľa zákona o poštových službách rámcovo definovaná ako súbor poštových služieb, ktoré je poskytovateľ univerzálnej služby povinný trvalo poskytovať v prístupových a kontaktných miestach za rovnakých podmienok, v určenej kvalite a za prijateľné ceny všetkým užívateľom každý pracovný deň najmenej s jedným vyberaním a dodávaním denne. Jej poskytovanie sa vzťahuje na tuzemský aj medzinárodný poštový styk. Osobitná úprava univerzálnej poštovej služby vyplynula zo zosúladenia právnej úpravy o poštových službách v Slovenskej republike s právnou úpravou platnou pre poštové služby v Európskej únii.
Prípadové štúdie (3)

Peniaze ako obsah poštovej zásielky

3.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžu byť obsahom poštovej zásielky aj peniaze?

Odopretie prijatia poštovej zásielky a s tým spojené právne následky

3.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžem pri doručení poštovej zásielky odmietnuť jej prevzatie? Aké sú s tým spojené právne následky?

Nedoručenie zásielky z dôvodu nesprávne uvedenej adresy

19.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Konal poštový podnik správne, keď nedoručil moju zásielku adresovanú na Krajský súd Bratislava z dôvodu chyby v písaní smerového poštového čísla (prvé dve číslice som napísal naopak)? 

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (6)

Najvyšší súd SR z 4.8.2008 - Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 4. augusta 2008 sp.zn. 5 Cdo 36/ 2008 - Splnomocnenie osoby na prijímanie zásielok za adresáta

18.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší správny súd ČR z 6.9.2006 - K prevzatiu poštovej zásielky zamestnancom právnickej osoby

13.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Městský soudu v Praze z 18.11.1982 - Zodpovednosť za škodu za veci dopravované poštou

13.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 27.3.2012 - Poštový podnik, ktorý má dominantné postavenie a povinnosť univerzálnej služby, pokiaľ ide o distribúciu určitých adresovaných zásielok

13.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 13.10.2011 - Externé postupy vybavovania sťažností užívateľov poštových služieb

12.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 5.2.2014 - Zodpovednosť doručovateľskej spoločnosti za oneskorené doručenie podaného odvolania

10.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (2)
Register pojmov (24)

Podávateľ

Zákonná definícia:
 Podávateľ je osoba, ktorá v mene odosielateľa odovzdá poštovému podniku poštovú zásielku na účel jej vybrania.

Distribúcia

Zákonná definícia:
Distribúcia je spracovanie poštovej zásielky po jej vybraní na prepravné smery alebo miesta dodania až po jej dodanie, ktoré zahŕňa triedenie, prepravu a dodanie poštovej zásielky.

Dodanie poštovej zásielky

Zákonná definícia:
Dodanie poštovej zásielky je odovzdanie poštovej zásielky adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi spôsobom podľa tohto zákona, zmluvy o poskytnutí poštovej služby a obchodných podmienok poštového podniku, podľa ktorých poskytuje poštové služby na trhu a na mieste uvedenom v adrese poštovej zásielky, na mieste určenom v poštových podmienkach alebo na mieste, ktoré je s poštovým podnikom vopred dohodnuté.

Doporučenou zásielkou

Zákonná definícia:
Doporučenou zásielkou je listová zásielka, ku ktorej je poskytnutá služba „doporučene“ poskytujúca paušálnu záruku proti riziku straty, krádeže alebo poškodenia listovej zásielky a ku ktorej sa vydáva doklad pre odosielateľa o jej podaní a na požiadanie aj o jej dodaní adresátovi.

Expresná poštová služba

Zákonná definícia:
Expresná poštová služba je poštová služba poskytujúca v porovnaní s inými poštovými službami vyššiu rýchlosť a spoľahlivosť vybrania a distribúcie poštovej zásielky a najmenej štyri z nasledujúcich služieb: vybranie poštovej zásielky v mieste jej pôvodu, záruka doručenia v určený dátum, osobné doručenie adresátovi, možnosť zmeny miesta doručenia a adresy počas prepravy, potvrdenie odosielateľovi o doručení poštovej zásielky, monitorovanie a vysledovateľnosť pohybu poštovej zásielky alebo personalizovaná služba na základe individuálneho dojednania a špecifických požiadaviek užívateľa.  

Korešpondencia

Zákonná definícia:
Korešpondencia je oznámenie v písomnej forme na akomkoľvek druhu fyzického média, ktoré sa má dodať na adresu uvedenú na ňom alebo na obálke. Korešpondenciou je aj účet, faktúra, finančný výkaz alebo iná správa nerovnakého obsahu a formy, ktoré súvisia so záväzkovými alebo inými vzťahmi medzi odosielateľom a adresátom. Korešpondenciou nie je kniha, katalóg, noviny a iná periodická tlač, a to ani vtedy, ak sú obsahom listovej zásielky.

Negatívne vymedzenie poštovej služby

Zákonná definícia:
Poštovou službou nie je vytvorenie poštovej zásielky, ak k vytvorenej poštovej zásielke nie je vykonaná distribúcia osobou, ktorá ju vytvorila alebo ak po vytvorení je poštová zásielka osobou, ktorá ju vytvorila, odovzdaná z poverenia odosielateľa poštovému podniku, ktorý ju vyberie, preprava poštových zásielok, ak je vykonávaná osobou, ktorá k týmto poštovým zásielkam nevykoná vybranie, triedenie alebo dodanie a samodoručenie.

Oprávnený prijímateľ

Zákonná definícia:
Oprávnený prijímateľ je osoba, ktorá je v mene adresáta oprávnená prevziať poštovú zásielku.

Periodická zásielka

Zákonná definícia:
Periodická zásielka je poštová zásielka, ktorej obsahom je periodická tlač podľa osobitného predpisu.

Poistená zásielka

Zákonná definícia:
Poistenou zásielkou je poštová zásielka, ku ktorej je poskytnutá služba „poistenie“, ktorou sa poštová zásielka poisťuje pre prípad straty, krádeže alebo poškodenia do hodnoty uvedenej pri jej podaní.

Poštová cenina

Zákonná definícia:
Poštová cenina je a) poštová známka s označením „Slovensko“ alebo „Slovenská republika“, ktoré môže byť doplnené symbolom Európskej únie, b) poštová celina, ktorou je lístok, obálka, aerogram a pigeongram s vyobrazením poštovej známky, c) výplatná značka s označením „Slovensko“ alebo „Slovenská republika“, ktoré môže byť doplnené symbolom Európskej únie, zo samoobslužných technických zariadení, d) prúžok do výplatného stroja alebo e) medzinárodná odpovedka vydaná Medzinárodným úradom Svetovej poštovej únie.

Poštová zásielka

Zákonná definícia:
Poštová zásielka je oznámenie v písomnej forme alebo iná vec, ktorá má byť dodaná adresátovi a ktorá je označená adresou adresáta. Konečnú podobu úpravy poštovej zásielky, v ktorej ju poštový podnik vyberá a distribuuje, určí poštový podnik v poštových podmienkach. Minimálne a maximálne rozmery poštových zásielok určujú pravidlá pre medzinárodný poštový styk. Poštová zásielka je a) listová zásielka, ktorou je najmä korešpondencia, reklamná adresovaná zásielka a slepecká zásielka, b) balík, c) periodická zásielka alebo d) poštový poukaz.

Poštové služby

Zákonná definícia:
Poštové služby sú služby poskytované na účely dodania poštovej zásielky, a to vybranie a distribúcia poštovej zásielky.

Poštový platobný styk

Zákonná definícia:
Poštový platobný styk je dodanie peňazí podľa údajov v poukaze poštového platobného styku poukázaných odosielateľom adresátovi na výplatu v hotovosti alebo sprostredkovaním pripísania na bankový účet.

Poštový podnik

Zákonná definícia:
Poštový podnik je podnikateľ, ktorý poskytuje jednu alebo viacero poštových služieb alebo poštový platobný styk.

Reklamná adresovaná zásielka

Zákonná definícia:
Reklamná adresovaná zásielka je oznámenie, ktoré pozostáva výlučne z reklamných, marketingových alebo propagačných materiálov a obsahuje rovnakú správu okrem mena adresáta, adresy a identifikačného čísla, ktoré nemenia obsah správy, a ktoré sa posiela značnému počtu adresátov a má sa dodať na adresu uvedenú na oznámení alebo na obálke. Reklamná adresovaná zásielka nie je oznámenie, ktoré je kombináciou reklamnej adresovanej zásielky s inou vecou v tej istej obálke.

Samodoručenie

Zákonná definícia:
Samodoručenie je dodanie poštovej zásielky a činnosti tomuto dodaniu predchádzajúce a s ním súvisiace, pri ktorom dodanie poštovej zásielky vykoná sám odosielateľ.

Slepecká zásielka

Zákonná definícia:
Slepecká zásielka je oznámenie zhotovené Braillovým písmom, štočky so slepeckými značkami, zvukový záznam alebo osobitný papier pre potrebu nevidiacich.

Univerzálna služba

Zákonná definícia:
Univerzálna služba je ponuka poštových služieb podľa § 3 ods. 2 zákona o poštových službách, ktorá slúži na zabezpečenie minimálneho uspokojenia potrieb všetkých užívateľov poštových služieb na území Slovenskej republiky tak, aby bola zabezpečená dostupnosť prístupových miest verejnej poštovej siete a kontaktných miest verejnej poštovej siete, za rovnakých podmienok, v ustanovenej kvalite, za primeranú cenu, každý pracovný deň najmenej s jedným vybraním a dodaním denne. Poskytovateľom univerzálnej služby je jeden alebo viac poštových podnikov, ktorý je povinný poskytovať univerzálnu službu na základe poštovej licencie a za podmienok a spôsobom podľa tohto zákona. Univerzálna služba zahŕňa a) vybranie a distribúciu poštových zásielok s hmotnosťou do 2 kg vrátane, b) vybranie a distribúciu slepeckých zásielok, c) vybranie a distribúciu balíkov s hmotnosťou do 10 kg vrátane, d) distribúciu balíkov s hmotnosťou do 20 kg vrátane, ak boli vybrané v cudzine zahraničným poskytovateľom univerzálnej služby, e) vybranie a distribúciu doporučených zásielok a poistených zásielok, f) vybranie a distribúciu úradných zásielok, g) služby spojené so zapísanými poštovými zásielkami najviac v rozsahu doplnkových služieb podľa pravidiel pre medzinárodný poštový styk a h) vrátenie nájdenej poštovej zásielky odosielateľovi podľa § 53 ods. 3 tohto zákona. 

Úradná zásielka

Zákonná definícia:
Úradná zásielka je korešpondencia určená do vlastných rúk účastníkom konaní pred orgánmi verejnej moci.

Užívateľ poštovej služby

Zákonná definícia:
Užívateľom poštovej služby je odosielateľ a adresát.

Vybranie poštovej zásielky

Zákonná definícia:
Vybranie poštovej zásielky je prevzatie poštovej zásielky poštovým podnikom od odosielateľa alebo od podávateľa, vrátane prevzatia prostredníctvom prístupového miesta poštovej siete alebo kontaktného miesta poštovej siete. Ak odosielateľ alebo podávateľ poskytne údaje v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na účely spracovania a vytvorenia poštovej zásielky z nich, je poštová zásielka vybraná momentom jej vytvorenia z takýchto údajov, ak vytvorenie poštovej zásielky vykoná poštový podnik.

Zameniteľná poštová služba

Zákonná definícia:
Zameniteľná poštová služba je poštová služba, ktorá je z hľadiska užívateľa poštovej služby zameniteľná s poštovou službou z rozsahu univerzálnej služby podľa § 3 ods. 2. Na účely posúdenia zameniteľnosti sa berie do úvahy najmä obsah poštovej služby, jej účel a využitie pre užívateľa poštovej služby, pridaná hodnota poštovej služby a cena za poskytnutie poštovej služby. Poštová služba môže byť v odôvodnených prípadoch posúdená ako zameniteľná aj vtedy, ak sa nevyznačuje všetkými vlastnosťami poštovej služby z rozsahu univerzálnej služby podľa § 3 ods. 2, akými sú najmä frekvencia dodania či územný rozsah poskytovania.

Zapísaná poštová zásielka

Zákonná definícia:
Zapísaná poštová zásielka je poštová zásielka, pri ktorej vybraní poštovým podnikom dostane odosielateľ potvrdenie o podaní a pri ktorej dodaní sa vyžaduje podpis adresáta alebo oprávneného prijímateľa.