Potravinárstvo

Potravinárstvo ako také je právne zakotvené v zákone č. 152/1995 Z.z. o potravinách v platnom znení. Zmyslom a účelom tohto zákona, ktorý je v súlade s predpismi práva Európskej únie na tomto úseku je predovšetkým ochrana spotrebiteľa a zabezpečenie hygienickej nezávadnosti potravín.  Potravinové právo sa tak zameria na ochranu záujmov spotrebiteľa a na tento účel mu poskytuje podklady na informované rozhodnutia v súvislosti s potravinami, ktoré konzumuje. 

V právnom inštitúte  Potravinárstvo budeme rozoberať množinu právnych vzťahov týkajúcich sa všetkých aspektov výkonu práva vo vzťahu k potravinám a s tým spojenej problematiky a to v podmienkach Európskej únie ako aj Slovenskej republiky. 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (1)

Organizovanie a predaj produktov z domácej zabíjačky

27.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je rozobrať právnu úpravu týkajúcu sa organizovania tzv. domácej zabíjačky ošípaných a následný predaj produktov z nej v podmienkach Slovenskej republiky.

Odborné stanoviská (2)

Príručka k nariadeniu vlády SR o požiadavkách na potravinárske prevádzkarne

29.11.2015

Ministersvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dňa 19. októbra 2011 nadobudli účinnosť Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z.z. z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá. Ide o právnu úpravu vzťahov, ktoré priamo uplatniteľné právne akty Európskej únie nariadenia (ES) č. 852/2004 a č. 853/2004) zverili vnútroštátnemu právu jednotlivých členských štátov. 

Bezpečnosť potravín

22.11.2015

Európska únia

Ochrana zdravia ľudí, zvierat a rastlín v každej fáze procesu výroby potravín je z hľadiska verejného zdravia a hospodárstva jednou z hlavných priorít. Cieľom politiky EÚ v oblasti bezpečnosti potravín je zaistiť, aby občania EÚ mali prístup k bezpečným a výživným potravinám vyrobeným zo zdravých rastlín a zvierat a aby potravinársky priemysel, ktorý je z hľadiska výroby a počtu zamestnancov najväčší v EÚ, mohol fungovať v čo najlepších podmienkach. 
Prípadové štúdie (4)

Predaj potravín s poškodeným a narušeným obalom

3.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Na vákuovo balenej saláme som našiel z časti natrhnutý obal. Ukázal som to predávajúcemu. Ten sa však domnieval, že ide len o drobné poškodenie obalu a že keď nechcem, nemusím si to kupovať, nakoľko kúpia druhí. Je konanie predávajúceho správne?

K živnosti na predaj vajec z dvora

3.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Potrebujem na predaj vajec z môjho dvora živnosť resp. musím na predaj vajec v takomto prípade splniť nejaké povinnosti?

Predaj nebalených pekárenských výrobkov

27.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Akým spôsobom sa má z hygienického hľadiska predávať vákuovo nebalené pečivo tak, aby sa zabránilo priamemu kontaktu s ním?

Poškodenie zdravia jedlom v hoteli

26.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Z dôvodu, že mám ťažkú alergiu na mlieko, pozorne si vyberám jedlá z jedálneho lístka podľa označenia alergénov. Pri pobyte v hoteli som navštívil hotelovú reštauráciu, kde mali nesprávne označené alergény, a preto som si objednal a zjedol jedlo obsahujúce mlieko, na ktoré mám alergiu. Dostal som anafylaktický šok,  na čo som bol odvezený do nemocnice s následnou hospitalizáciou. Aké sú moje práva voči hotelu za to, že mali na jedálnom lístku nesprávne označené alergény?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (6)

Najvyšší súd SR z 2.2.2016 - Začatie výkonu úradnej kontroly potravín nepodlieha súhlasu súdu

11.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

Súdny dvor Európskej únie z 17.12.2015 - Prírodné vody s veľmi nízkym obsahom sodíka alebo soli

25.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 16.6.2000 - Zodpovednosť predávajúceho nezávisle od dodávateľa za kvalitu a zdravotnú neškodnosť predávaných potravinových produktov

21.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší správny súd ČR z 31.7.2008 - Reklama na doplnky stravy a ochrana spotrebiteľa

21.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 4.7.2015 - Označenie spôsobilé uviesť kupujúceho do omylu pokiaľ ide o zloženie potravín

21.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 11.4.2013 - K informovaniu verejnosti o bezpečnosti potravín

21.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Register pojmov (9)

Farmový chov

Zákonná definícia:
Farmovým chovom je trvalo ohradené miesto, kde sa chová zver na účely rozmnožovania, získavania ich produktov, chovu jatočných zvierat, ich športového alebo iného využitia a zvyšovania úžitkovosti v sledovaných znakoch a vlastnostiach, vrátane chovu pod šírym nebom.

Kvalita

Zákonná definícia:
Kvalitou je súhrn určených vlastností a znakov výrobku, ktoré mu dávajú schopnosť uspokojovať konkrétne potreby spotrebiteľa.

Manipulovanie s potravinou

Zákonná definícia:
Manipulovanie s potravinou je váženie, meranie, plnenie, balenie, označovanie, tlačenie, ohrievanie, skladovanie, uchovávanie, doprava, ako aj vykonávanie ďalších činností, ktoré nemožno považovať za výrobu, umiestnenie na trh alebo požívanie. 

Potravina

Zákonná definícia:
Potravina je látka alebo výrobok, ktoré sú spracované, čiastočne spracované alebo nespracované a sú určené na ľudskú spotrebu alebo pri ktorých sa odôvodnene predpokladá, že budú požité ľuďmi, vrátane nápojov, žuvačiek, všetkých látok vrátane pitnej vody, ktoré sú zámerne pridávané do potravín počas ich výroby, prípravy alebo úpravy, prídavných látok určených na predaj spotrebiteľom a potravín na osobitné výživové účely vrátane dietetických potravín na osobitné medicínske účely ustanovené osobitným predpisom. 

Potravina na osobitné výživové účely

Zákonná definícia:
Potravina na osobitné výživové účely je potravina, ktorá je pre svoje špeciálne zloženie alebo spôsob výroby jednoznačne rozoznateľná od potraviny na bežnú spotrebu, vhodná na uvádzané výživové účely a takto umiestňovaná na trh a spĺňa osobitné výživové požiadavky: 1. určitých kategórií ľudí, ktorých tráviace procesy alebo metabolizmus sú porušené, 2. určitých kategórií ľudí, ktorí sú v špeciálnych fyziologických podmienkach a ktorí sú preto schopní získať zvláštny úžitok z kontrolovaného požívania určitých zložiek potravín, 3. zdravých dojčiat a malých detí,

Potravina neznámeho pôvodu

Zákonná definícia:
Potravina neznámeho pôvodu je potravina, pri ktorej nemožno dokladom preukázať prevádzkovateľa potravinárskeho podniku alebo pri dovezenej potravine krajinu pôvodu a prevádzkovateľa potravinárskeho podniku.

Potravinový doplnok

Zákonná definícia:
Potravinový doplnok je výživová látka s významným biologickým účinkom, ako sú vitamíny, minerálne látky, aminokyseliny, špecifické mastné kyseliny a iné, ktoré sú zámerne pridávané do potraviny v procese výroby. 

Predaj potravín na diaľku

Zákonná definícia:
Predaj potravín na diaľku je predaj potravín alebo výživových doplnkov prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku. 

Výživový doplnok

Zákonná definícia:
Výživový doplnok je potravina na doplnenie prirodzenej stravy, ktorá je koncentrovanými zdrojmi živín, ako sú vitamíny a minerálne látky alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, jednotlivo alebo v kombinácii; umiestňuje sa na trh v dávkovanej forme, ako sú kapsuly, pastilky, tablety, piluly a ostatné podobné formy, vrecúška s práškom, ampulky s tekutinami, fľašky s dávkovačom kvapiek a ostatné podobné formy tekutín a práškov navrhnuté tak, aby ich bolo možné brať v odmeraných malých jednotkových množstvách.