Majetok

Podľa článku 1 Dodatkového protokolu č.1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv má každá fyzická alebo právnická osoba právo pokojne užívať svoj majetok, súčasťou tohto práva sú však aj napríklad vecné bremená poprípade aj pohľadávky (zaraďujeme sem aj pohľadávky voči štátnej pokladnici, poprípade tiež zaplatenie ceny práce vykonanej na základe verejnej zákazky, alebo osobitný charakter majú pohľadávky, voči štátu , ktoré vznikli na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci). Štrasburské orgány ochrany práva sem zaraďujú aj autorské práva a súd konštatoval, že pod článok 1 Dodatkového protokolu nepopierateľné patrí aj duševné vlastníctvo.

Dodatkového protokolu č. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd chráni vlastnícke právo a to tak, že zabezpečuje :

-jedincovi jeho pokojné užívanie

-právo nebyť zbavený majetku s výnimkou verejného záujmu a za podmienok, ktoré ustanovuje zákon a všeobecné zásady medzinárodného práva

-právo štátov prijímať zákony, ktoré štáty považujú za nevyhnutné, aby upravili užívanie majetku v súlade so všeobecným záujmom

V právnom inštitúte Majetok budeme spracúvať jednotlivé právne pododvetvia množiny právnych vzťahov osôb týkajúce sa najmä:

  • predmanželských zmlúv,
  • zániku BSM počas trvania manželstva ako aj
  • zrušeniu a vyporiadaniu BSM po rozvode. 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (4)

Novinka zamestnávania v jednoosobových spoločnostiach s ručením obmedzeným

17.3.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Spoločnostiam s ručením obmedzeným, ktoré majú maximálne jedného spoločníka, môžu od 1. januára 2020 pomáhať rodinní príslušníci. Túto zmenu priniesol so sebou Zákon č. 320/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní (ďalej ako „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Doteraz mohli rodinní príslušníci pracovať len pre podnikateľov, ktorí boli fyzické osoby. Výnimka sa teda zaviedla aj pre právnickú osobu spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má najviac jedného spoločníka fyzickú osobu.

Bližšie k zavedeniu dane z poistenia

8.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

V odbornom článku je podrobne rozobraná novozavedená daň z poistenia a jej možný dopad na výšku poistného.

Dobrovoľná dražba voči vlastníkovi bytu

5.12.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Prinášame Vám odborný článok zaoberajúci sa dobrovoľnou dražbou bytu a podmienkami jej navrhnutia.

K pojmu majetok vo svetle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

16.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je zodpovedať na otázku, aké všetky nároky je možné považovať za majetok, tak aby požíval ochranu podľa čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 Európskeho Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (13)

Poistné a poškodenie čelného skla motorového vozidla

24.6.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Majetok: Poistné a poškodenie čelného skla motorového vozidla

Predaj auta „na súčiastky“

14.8.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Predávame ojazdené auto, ktoré je riadne evidované a má EČV. Záujemca má záujem ho kúpiť na súčiastky. Je možné tak predať auto?

K nároku vlastníka poľovného revíra na menný zoznam poľovníkov

3.4.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Som vlastník lesných pozemkov, ktoré tvoria poľovný revír. Mám nárok na menný zoznam poľovníkov pôsobiacich v poľovníckom združení, ktoré hospodári na mojom pozemku? Kde tento zoznam žiadať?

K právam „dedičov“ hrobového miesta

12.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Má obec povinnosť pri uzatváraní nájomnej zmluvy na hrobové miesto, v ktorom už je niekto pochovaný, zisťovať a následne oslovovať ďalších blízkych príbuzných? Môže obec uzatvoriť aj ďalšiu nájomnú zmluvu s ostatnými súrodencami ak už je uzatvorená zmluva s iným súrodencom? Môžu ostatní súrodenci písomne vyhlásiť, že si ako spoluvlastníci pomníka pochovaných rodičov neželajú, aby tam bol pochovaná ich sestra - súčasná nájomníčka? 

Ochrana kupujúceho bytu pre prípad smrti predávajúceho

17.7.2017

g_Lenka Michalovicova

Kupujeme byt, pričom čakáme na schválenie úveru. Kúpnu zmluvu sme už podpísali. Je potrebné / možné sa nejak chrániť, ak predávajúci umrie pred zápisom prevodu vlastníctva bytu do katastra?

Určenie dediča pre spoluvlastnícky podiel na byte

17.7.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Sme partneri a kupujeme spoločný byt ako podieloví spoluvlastníci. Je možné medzi nami ošetriť, že pre prípad úmrtia jedného z nás, získa tú druhu polovicu druhý z nás a nie rodina spoluvlastníka?

Uzatvorenie darovacej zmluvy nevidiacou osobou

15.5.2017

g_Henrieta Pregova

Ak chce fyzická osoba – nevidiaci, darovať byt, je potrebné pri podpisovaní darovacej zmluvy dodržať nejaké osobitné podmienky?

Vedenie optickej siete internetu cez cudziu nehnuteľnosť

9.5.2017

g_Henrieta Pregova

Vlastním pozemok mimo zastavaného územia obce. Za účelom zabezpečenia internetového pripojenia v obci poskytovateľ internetových služieb plánuje viesť optické káble aj po mojom pozemku. Môže to urobiť, ak s tým nesúhlasím? Ak áno, mám právo na nejakú finančnú kompenzáciu? Aké sú moje práva a aké sú povinnosti poskytovateľa internetových služieb? 

Prenájom bytu v BSM po rozvode manželstva

13.3.2017

g_Henrieta Pregova

Po rozvode manželstva zostal prázdny byt, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré ešte nebolo vyporiadané. Splátky hypotéky bytu uhrádza iba manžel. Ak manžel byt prenajme, kto bude mať právo na zisk z prenájmu

Zriadenie práva doživotného užívania bytu

27.1.2017

g_Henrieta Pregova

Ako máme postupovať, ak sme byt prepísali do vlastníctva syna a my tam nefigurujeme ako spoluvlastníci, aby sme mali právo na doživotné užívanie a syn nás z bytu nemohol vyhodiť?

Dôsledky zrušenia BSM počas trvania manželstva

21.11.2016

g_Henrieta Pregova

Manžel podniká a navrhol mi z dôvodu ochrany nášho majetku zrušenie BSM. Čo to znamená pre manželku a manžela do budúcna?

Vedenie domácich zvierat po cestnej komunikácii

6.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Som chovateľ domácich zvierat – koní. Potreboval som previesť dva kone a jeden kôň sa vyvliekol z vôdzky a ušiel na cestnú komunikáciu. Na cestne komunikácii sa nachádzal motocyklista, ktorý nespomalil a zrazil sa s mojim koňom. Teraz si žiada náhradu škody avšak podľa môjho názoru sa mohol zrážke vyhnúť, keby prispôsobil svoju jazdu, pretože videl už z diaľky, že na ceste sa pohybuje kôň. Som povinný mu túto škodu nahradiť?

Opomenutie úradu konať so splnomocnenou osobou pri sceľovaní pozemkov

20.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Pri scelovaní pozemkov môjho otca sme pozemkovému úradu odovzdali plnú moc, na základe ktorej som otca zastupovala. Úrad však odvtedy neposielal žiadnu poštu a rozhodli o scelení pozemkov bez nášho zúčastnenia. Otec medzičasom zomrel. Aké máme možnosti?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (9)

Najvyšší súd SR z 28.9.2016 - K zániku nájmu hrobového miesta

12.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd Banská Bystrica z 20.11.2014 - K možnosti odvrátenia hroziacej škody

10.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 14.4.2017 - Majetok slúžiaci na výkon podnikateľskej činnosti jedného z manželov ako súčasť BSM

4.9.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 28.11.2012 - Prípustnosť zániku nájomného vzťahu z dôvodov upravených v rámci všeobecných ustanovení o nájomnej zmluve

24.7.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd v Nitre z 21.3.2013 - K otázke vydržania práva zodpovedajúceho vecnému bremenu a to právu prechodu peši a právu prechodu motorovými vozidlami cez parcelu vlastníka

10.4.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd ČR z 29.6.2016 - K podmienkam vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov

28.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Európsky súd pre ľudské práva z 28.9.2004 - Kopecký proti Slovenskej republike - k pojmu legitímna nádej na užívanie majetku

13.12.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Európsky súd pre ľudské práva z 29.11.2011 - Anna Michnicová proti Slovenskej republike - pohľadávka na odmenu vs. ochrana majetku

13.12.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Európsky súd pre ľudské práva z 18.10.2011 - Tibor Šafárik proti Slovenskej republike - k existencii majetku

13.12.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Register pojmov (116)

Absolútna dedičská spôsobilosť

Pojmová definícia:
Absolútna dedičská spôsobilosť je daná spôsobilosťou dediča mať spôsobilosť na práva a povinnosti (mať právnu subjektivitu) v čase smrti poručiteľa. Pokiaľ hovoríme o právnickej osobe ako dedičovi, platí, že právnická osoba musí v okamihu smrti poručiteľa existovať. Po poručiteľovi nemôže dediť právnická osoba, ktorá nemala právnu subjektivitu v dobe zriadenia závetu, alebo ktorá v čase medzi zriadením závetu a smrťou poručiteľa zanikla.

Apartmán

Zákonná definícia:
Apartmán je súbor dvoch alebo viacerých miestností na ubytovanie hostí. Jedna z týchto miestností spĺňa podmienky obývacej miestnosti. Súčasťou apartmánu je hygienické zariadenie. Apartmán v prípade apartmánového domu je vybavený kuchynkou alebo kuchynským kútom a možno ho nazvať i apartmánovým bytom.

Apartmánový dom

Zákonná definícia:
Apartmánový dom je ubytovacie zariadenie, ktoré je prevádzkované zvyčajne len v sezóne a poskytuje hosťom prechodné ubytovanie najmenej v piatich apartmánoch alebo v štúdiách.

Apartmánový hotel

Zákonná definícia:
Apartmánový hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel, ktoré poskytuje ubytovanie v apartmánoch. Pozostáva najmenej z ôsmich apartmánov. Hosťom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela.

Bežné právne úkony

Zákonná definícia:
Bežné právne úkony podnikateľa alebo osoby vykonávajúcej inú činnosť ako podnikanie sú právne úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom ich podnikania alebo inej činnosti. Bežné právne úkony fyzickej osoby sú tiež tie právne úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie jej životných potrieb, ako aj životných potrieb tých, voči ktorým má fyzická osoba vyživovaciu povinnosť. Za bežný právny úkon sa nepovažuje: a) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, b) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe, c) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom, d) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov, e) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou, f) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, g) urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok.

Pojmová definícia:
Bežné právne úkony vymedzujú rozsah dovoleného konania dlžníka pri nakladaní a správe svojho majetku po začatí konkurzného a reštrukturalizačného konania. Dlžník je povinný po začatí uvedených konaní obmedziť výkon svojej činnosti len na bežné právne úkony. Toto obmedzenie sa v konkurznom konaní týka každého dlžníka bez ohľadu na to, či je, alebo nie je podnikateľom. Konkurz však rozlišuje bežné právne úkony dlžníka, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť alebo iný predmet činnosti, a bežné právne úkony fyzickej osoby bez ohľadu na to, či vykonáva, alebo nevykonáva podnikateľskú činnosť. Pri podnikateľovi sa za bežné právne úkony budú považovať také úkony ktorými sa zabezpečí výkon podnikateľskej činnosti. dovolený rozsah predmetu týchto právnych úkonov je daný tým, že môže ísť len o nevyhnutné právne úkony (napr. uzatváranie kúpnych zmlúv, ktoré sú potrebné na nákup vstupov do výroby alebo na predaj vyrobených tovarov či služieb). Pri dlžníkovi, ktorý je fyzickou osobou, sa za bežné právne úkony považujú také úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie jeho životných potrieb a životných potrieb tých, voči ktorým má vyživovaciu povinnosť. 

Botel

Zákonná definícia:
Botel je ubytovacie zariadenie hotelového typu umiestnené na trvalo zakotvenej lodi, ktoré má viac ako desať kajút. Kajuty môžu mať len stále lôžka.

Boutique hotel

Zákonná definícia:
Boutique hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel s nižším počtom izieb, ktoré sa spravidla nachádza v historických budovách, v domoch s architektonickým alebo umeleckým riešením. Zariadenie interiérov je luxusné až exkluzívne. Ako boutique hotel možno označiť iba hotel, ktorý spĺňa požiadavky najmenej hotela triedy ****.

Byt

Zákonná definícia:
Bytom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky.

Bytový dom

Zákonná definícia:
Bytovým domom sa na účely tohto zákona rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Cestovná agentúra

Zákonná definícia:
Cestovná agentúra je podnikateľ, ktorý na základe živnostenského oprávnenia vykonáva služby podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení.

Cestovná kancelária

Zákonná definícia:
Cestovná kancelária je podnikateľ, ktorý na základe živnostenského oprávnenia organizuje, ponúka a predáva zájazdy a uzatvára zmluvu o obstaraní zájazdu. Cestovná kancelária v rámci živnostenského oprávnenia ďalej: a) organizuje kombinácie služieb, ponúka a predáva ich inej cestovnej kancelárii na účel jej ďalšieho podnikania, b) ponúka a predáva na základe individuálnej objednávky jednotlivé služby alebo ich kombinácie, c) sprostredkúva predaj jednotlivých služieb pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo iné právnické osoby a fyzické osoby (dopravcov, prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, usporiadateľov kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí), d) sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu; zmluva o zájazde sa v týchto prípadoch musí uzatvoriť v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú sa zájazd sprostredkúva, a táto zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde, e) predáva veci súvisiace s cestovným ruchom, najmä vstupenky, mapy, plány, prospekty, cestovné poriadky, vytlačených sprievodcov a spomienkové predmety, f) organizuje, ponúka a predáva jednotlivé služby alebo ich kombinácie, ktoré sa neposkytujú dlhšie ako 24 hodín a nezahŕňajú ubytovanie cez noc, g) poskytuje činnosť sprievodcu v cestovnom ruchu.

Dedenie

Pojmová definícia:
Dedenie predstavuje prechod práv a povinností fyzickej osoby (poručiteľa) z dôvodu jej smrti na iné subjekty (dedičia, veritelia poručiteľa, štát). Aby sa proces dedenia mohol zrealizovať, musia byť naplnené 4 základné predpoklady dedenia: 1.    smrť fyzickej osoby, 2.    existencia dedičstva, 3.    dedičský titul, 4.    spôsobilý dedič.

Dedič

Pojmová definícia:
Dedič je osoba, ktorá nadobudla smrťou poručiteľa jeho majetok, príp. jeho časť.

Dedič nepravý

Pojmová definícia:
Dedič nepravý je osoba, ktorá zdedila po poručiteľovi jeho majetok, príp. časť jeho majetku, hoci nebola oprávnená dediť (ani zo zákona ani zo závetu).

Dedič neznámy

Zákonná definícia:
Na neznámeho dediča alebo na dediča, ktorého pobyt nie je známy, ktorý bol o svojom dedičskom práve upovedomený vyhláškou súdu a ktorý v určenej lehote nedal o sebe vedieť, sa pri prejednaní dedičstva neprihliada. Jeho opatrovník nemôže vyhlásenie o odmietnutí či neodmietnutí dedičstva urobiť.

Dedičská nespôsobilosť

Zákonná definícia:
Nededí, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento čin odpustil.

Dedičstvo

Pojmová definícia:
Dedičstvo je tvorené majetkovými právami (aktívami) a povinnosťami (pasívami) poručiteľa, ktoré jeho smrťou nezanikli alebo neprešli na ďalšie subjekty inak než dedením. Predmetom dedičstva sú najmä hnuteľné a nehnuteľné veci (automobil, šperky, peniaze, stavby, pozemky a pod.), ostatné vecné práva (práva a povinnosti z vecných bremien) a osobné majetkové práva a záväzky poručiteľa (pohľadávky a dlhy poručiteľa). Predmetom dedičstva je aj majetok, ktorý súvisí s podnikaním (podnik, príp. obchodný podiel).

Dependace hotela

Zákonná definícia:
Dependance hotela je vedľajšia budova bez vlastnej recepcie organizačne súvisiaca s hotelom, ktorý zabezpečuje pre dependance celý rozsah služieb zodpovedajúci príslušnej triede a nie je vzdialený viac ako 300 m. Dependance poskytuje iba ubytovanie.

Dlžník v úpadku

Zákonná definícia:
Dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Ak dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu, rozumie sa tým, že je v úpadku.

Pojmová definícia:
Dlžník je v úpadku, ak má viac veriteľov  a nie je schopný 30 dní po lehote splatnosti, plniť svoje záväzky. V oboch prípadoch ide o stav objektívny a pri skúmaní, či sú splnené podmienky na vyhlásenie konkurzu, je bez významu dôvod a spôsob, akým sa dlžník do stavu úpadku dostal. Nie je pritom rozhodujúce, či úpadok je dôsledkom činnosti úpadcu majúcej pôvod v jeho hospodárení, či je výsledkom viac-menej objektívnych udalostí, alebo či k nemu viedla činnos´t tretíc osôb spočívajúca prípadne aj v protiprávnom konaní.   Dlžník, ktorý má viac veriteľov a po dlhší čas nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, je v úpadku, i keď hodnota jeho majetku prevyšuje pohľadávky všetkých veriteľov. 

Dohoda

Pojmová definícia:
Dohoda je právny úkon dvoch alebo viacerých subjektov práva spôsobilých na právne úkony, ktorým vyjadrujú súhlasný prejav vôle a ktorým sa zakladajú, menia alebo rušia svoje vzájomné práva a povinnosti.

Druhy pozemkov

Zákonná definícia:
Pozemky sa v katastri členia na: a) ornú pôdu, b) chmeľnice, c) vinice, d) záhrady, e) ovocné sady, f) trvalé trávne porasty, g) lesné pozemky, h) vodné plochy, i) zastavané plochy a nádvoria, j) ostatné plochy.

Držba

Zákonná definícia:
Držiteľom je ten, kto s vecou nakladá ako s vlastnou alebo kto vykonáva právo pre seba. Držať možno veci, ako aj práva, ktoré pripúšťajú trvalý alebo opätovný výkon.

Exekúcia

Pojmová definícia:
Exekúcia je nútený výkon súdneho a iného rozhodnutia uskutočňovaný prostredníctvom súdneho exekútora, a to spôsobom ustanoveným zákonom.

Exekučné konanie

Zákonná definícia:
Exekučné konanie sa začína na návrh. Exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie. Exekútor však môže začať vykonávať exekúciu až udelením poverenia súdu na jej vykonanie. 

Exekučný titul

Zákonná definícia:
Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. Exekúciu možno vykonať aj na podklade: a) rozhodnutí orgánov Európskej únie, b) rozhodnutí osvedčených ako európsky exekučný titul, c) notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila, d) vykonateľných rozhodnutí rozhodcovských súdov a rozhodcovských komisií a zmierov nimi schválených, e) osvedčení o dedičstve, vykonateľných rozhodnutí bývalých štátnych notárstiev a dohôd nimi schválených, f) vykonateľných rozhodnutí orgánov verejnej správy a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste, g) platobných výmerov, výkazov nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmierov schválených týmito orgánmi, h) vykonateľných rozhodnutí a výkazov nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia, i) iných vykonateľných rozhodnutí a schválených zmierov, ktorých výkon pripúšťa zákon, j) dokladov vydaných podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu.

Exekučný titul členského štátu

Zákonná definícia:
Exekučným titulom členského štátu je doklad vydaný podľa právneho predpisu členského štátu, na základe ktorého sa vymáha pohľadávka v tomto členskom štáte.

Exekútor

Zákonná definícia:
Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov (ďalej len „exekučná činnosť“). V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa. Exekútor môže vykonávať aj ďalšiu činnosť ako: a) spisovať do zápisnice na požiadanie oprávneného návrhy na vykonanie exekúcie, b) prijímať do úschovy peniaze, listiny a iné hnuteľné veci v súvislosti s výkonom exekúcie, c) doručovať súdne písomnosti, ak ho o doručenie požiada súd, a mimosúdne písomnosti, ak to ustanovuje osobitný predpis. d) vykonávať úkony, na ktoré ho rozhodnutím poverí súd. Za exekútora možno vymenovať občana: a) ktorý je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, b) ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou, c) ktorý je bezúhonný, d) ktorý aspoň päť rokov vykonával právnu prax, z toho najmenej tri roky exekučnú prax, e) ktorý zložil odbornú skúšku, f) ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie exekútora, g) ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, disciplinárne opatrenie zbavenia notárskeho úradu, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie prokurátora alebo disciplinárne opatrenie odvolania z funkcie sudcu, h) ktorý úspešne absolvoval výberové konanie.

Garni hotel

Zákonná definícia:
Garni hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel, ktoré poskytuje hosťom rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela, ale s rozsahom stravovania obmedzeným spravidla na podávanie raňajok.

Horský hotel

Zákonná definícia:
Horský hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel umiestnené v horskom teréne, nezriedka bez priameho napojenia na cestnú sieť.

Hotel

Zákonná definícia:
Hotel je ubytovacie zariadenie slúžiace na prechodné ubytovanie hostí, ktoré má viac ako desať izieb. Hosťom poskytuje okrem ubytovania, stravovania aj doplnkové služby, zábavné a spoločenské služby, služby obchodne cestujúcim a rekreačno-športové služby na aktívne trávenie voľného času.

Hotelová hala

Zákonná definícia:
Hotelová hala nadväzuje na vchod do hotela a zabezpečuje prvý kontakt s hosťom. V hotelovej hale je umiestnená recepcia, prípadne iné priestory na poskytovanie ďalších služieb. V hotelovej hale alebo v jej blízkosti sú umiestnené osobné výťahy, prípadne aj nákladné výťahy slúžiace na prepravu hostí a ich batožiny.

Hranica pozemku

Zákonná definícia:
Hranicu pozemku určujú lomové body. Za hranicu susedných pozemkov vymedzenú vlastníckym právom sa považuje hranica podľa skutočnej držby, ak ju vlastníci susedných pozemkov uznávajú a ak nie je medzi nimi sporná.

Chatová osada

Zákonná definícia:
Chatová osada je ubytovacie zariadenie na prechodné ubytovanie hostí výhradne v ubytovacích objektoch prevádzkovateľa v dvojlôžkových až štvorlôžkových izbách. Chatová osada môže byť vybudovaná ako: a) samostatný areál, ktorý spĺňa všetky náležitosti uvedené v tabuľkovej časti prílohy, b) súčasť kempingu, pre ktorú platia rovnaké klasifikačné znaky ako pre samostatný areál chatovej osady, ale vstupné priestory s recepciou a všetky ostatné zariadenia a vybavenosť sú spoločné, c) dependance hotelového zariadenia, ktoré poskytuje pre hostí ubytovaných v chatovej osade celý rozsah služieb zodpovedajúci príslušnej triede chatovej osady.

Identifikácia parcely

Zákonná definícia:
Identifikácia parcely je porovnanie zápisu a zákresu tej istej nehnuteľnosti vo verejnej listine a inej listine a v iných operátoch so zápisom a zákresom v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií katastra.

Jednotný exekučný titul

Zákonná definícia:
Jednotným exekučným titulom členského štátu je doklad vyhotovený na základe exekučného titulu členského štátu, na základe ktorého sa má vymáhať pohľadávka.

Kataster nehnuteľností

Zákonná definícia:
Kataster nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov, o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov. Kataster tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území.

Katastrálné územie

Zákonná definícia:
Katastrálnym územím sa rozumie územno-technická jednotka, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri spoločne evidovaný súbor pozemkov.

Kategória ubytovacieho zariadenia

Zákonná definícia:
Kategóriou ubytovacieho zariadenia je určenie druhu ubytovacieho zariadenia na základe splnených kritérií kategorizácie podľa klasifikačných znakov a fakultatívnych znakov ubytovacieho zariadenia.

Kemping

Zákonná definícia:
Kemping je ubytovacie zariadenie, ktoré vo svojom areáli umožňuje hosťom ubytovať sa vo vlastných mobilných ubytovacích zariadeniach, akými sú najmä stan, obytný príves, obytný automobil, alebo v mobilných a pevných ubytovacích objektoch prevádzkovateľa, akými sú najmä mobilný dom, bungalov, chata alebo zrub. Hosťom poskytuje okrem základnej hygienickej vybavenosti aj možnosť stravovania, rekreačno-športovú, kultúrno-spoločenskú a obchodnú vybavenosť v rozsahu príslušnej triedy. Kemping je umiestnený v prírodnom prostredí s trávnatými plochami, zeleňou a rovinatým terénom pod ubytovacími zariadeniami. Areál kempingu je oplotený alebo inak prírodne ohraničený s uzamykateľnou bránou alebo rampou a príjazd k nemu je umožnený verejnosti prístupnou cestou. Do tejto kategórie patrí aj minikemp, ktorý predstavuje doplnkové zariadenie, najmä k iným kategóriám ubytovacích zariadení alebo k reštauráciám a športovým areálom. Hostia minikempu využívajú ich cestné a parkovacie plochy, vstupné priestory a pohostinskú vybavenosť. Minikemp poskytuje hosťom ubytovanie vo vlastných ubytovacích zariadeniach hostí, najviac v dvadsiatich trvale označených kempingových jednotkách s elektrickými prípojkami, z ktorých časť môžu tvoriť kempingové parcely vybavené elektrickou, kanalizačnou a vodovodnou prípojkou na umiestnenie mobilných domov. V ďalšom minikemp spĺňa požiadavky najmenej kempingu triedy **.

Konanie s odbornou starostlivosťou

Zákonná definícia:
Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu konajúcej osoby po zohľadnení všetkých dostupných informácií, ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.

Kongresový hotel

Zákonná definícia:
Kongresový hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel určené na realizovanie kongresových podujatí, a to najmä kongresov, zjazdov, konferencií alebo seminárov. Kongresový hotel je vybavený rokovacími priestormi, ktoré umožňujú variabilnosť ich použitia, a má technické podmienky na poskytovanie s tým súvisiacich služieb. Kongresový hotel z celkového minimálneho počtu bodov vo fakultatívnych znakoch spĺňa minimálny počet bodov stanovený špeciálne pre kongresové služby. Ako kongresový hotel možno označiť iba hotel, ktorý spĺňa požiadavky najmenej hotela triedy ***.

Krátkodobý nájom bytu

Zákonná definícia:
Krátkodobým nájmom bytu sa na účely tohto zákona rozumie nájom založený nájomnou zmluvou, ktorá je uzavretá podľa tohto zákona, spĺňa náležitosti podľa § 3 a na základe ktorej nájom vrátane jeho predĺžení trvá najviac šesť rokov.

Kúpeľný hotel

Zákonná definícia:
Kúpeľný hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel. Nachádza sa v miestach, ktoré majú štatút kúpeľného miesta. Hosťom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela s ponukou liečebnej starostlivosti. V kúpeľnom hoteli je k dispozícii lekár pre hostí. Ako kúpeľný hotel možno označiť iba hotel, ktorý spĺňa požiadavky najmenej hotela triedy ***.

Kvalifikovaná účasť

Zákonná definícia:
Kvalifikovanou účasťou sa rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5 % na základnom imaní právnickej osoby alebo hlasovacích právach v právnickej osobe alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.

Modernizácia bytového domu

Zákonná definícia:
Modernizáciou sa na účely tohto zákona rozumie obnova, zlepšenie alebo rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva.

Motel

Zákonná definícia:
Motel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel, ktoré sa spravidla buduje pri hlavných cestných trasách a diaľniciach. Hosťom zabezpečuje parkovanie motorového vozidla v areáli motela. Poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela.

Nadobúdanie dedičstva

Zákonná definícia:
Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu.

Pojmová definícia:
Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Smrť fyzickej osoby (nakoľko dediť po právnickej osobe nie je možné), alebo vyhlásenie fyzickej osoby za mŕtvu je nevyhnutnou podmienkou a základným predpokladom dedenia. Na základe tejto právnej skutočnosti dochádza k prechodu dedičstva zo zomretého na jeho dedičov.

Nadobúdanie vlastníctva

Zákonná definícia:
Vlastníctvo veci možno nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom.

Nadobúdanie vlastníctva rozhodnutím štátneho orgánu

Zákonná definícia:
Ak sa vlastníctvo nadobúda rozhodnutím štátneho orgánu, nadobúda sa vlastníctvo dňom v ňom určeným, a ak určený nie je, dňom právoplatnosti rozhodnutia.

Nebytový priestor

Zákonná definícia:
Nebytovým priestorom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.

Nehnuteľnosť

Zákonná definícia:
Nehnuteľnosťami sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom.

Objednávateľ

Zákonná definícia:
Objednávateľ je: a) osoba, ktorá uzatvorí s cestovnou kanceláriou zmluvu o zájazde, b) osoba, v ktorej prospech sa zmluva o zájazde uzatvorila, c) osoba, na ktorú sa zájazd previedol za podmienok podľa Občianskeho zákonníka.

Obyvacia miestnosť

Zákonná definícia:
Obývacia miestnosť je časť ubytovacieho objektu, apartmánu alebo apartmánového bytu určená na denný pobyt hosťa, čomu zodpovedá jej vybavenie. V obývacej miestnosti nie sú umiestnené stále lôžka. Vo vykurovacom období sa vykuruje.

Odmienutie dedičstva

Zákonná definícia:
Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta.

Odstúpenie od zmluvy

Zákonná definícia:
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa počíta odo dňa uzavretia zmluvy alebo zmluvy o budúcej zmluve. Ak je zmluva alebo zmluva o budúcej zmluve spotrebiteľovi odovzdaná neskôr ako v deň jej uzavretia, lehota na odstúpenie od zmluvy sa počíta odo dňa jej doručenia spotrebiteľovi alebo odo dňa jej osobného prevzatia spotrebiteľom.

Ochrana oprávneného dediča

Zákonná definícia:
Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča. Nepravý dedič má právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil; takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky. Kto dobromyseľne niečo nadobudol od nepravého dediča, ktorému bolo dedičstvo potvrdené, je chránený tak, ako keby to bol nadobudol od oprávneného dediča.

Oprava bytového domu

Zákonná definícia:
Opravou sa na účely tohto zákona rozumie odstránenie čiastočného fyzického opotrebovania alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva z dôvodu ich uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.

Oprávnený držiteľ

Zákonná definícia:
Ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že držba je oprávnená. Ak zákon neustanovuje inak, má oprávnený držiteľ rovnaké práva ako vlastník, najmä má tiež právo na plody a úžitky z veci po dobu oprávnenej držby. Oprávnený držiteľ má voči vlastníkovi nárok na náhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil na vec po dobu oprávnenej držby, a to v rozsahu zodpovedajúcom zhodnoteniu veci ku dňu jej vrátenia. Obvyklé náklady súvisiace s údržbou a prevádzkou sa však nenahrádzajú.

Parcela

Zákonná definícia:
Parcelou sa rozumie geometrické určenie a polohové určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej mape, v mape určeného operátu alebo v geometrickom pláne s vyznačením jej parcelného čísla.

Penzión

Zákonná definícia:
Penzión je jednoduché ubytovacie zariadenie hotelového typu najmenej s piatimi izbami a najviac so štyrmi stálymi lôžkami v izbe. Hosťom zabezpečuje podávanie raňajok, prípadne aj celodennú stravu a poskytuje základné služby.

Platobne neschopný

Zákonná definícia:
Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi.

Pojmová definícia:
Platobná neschopnosť sa v teórii konkurzného práva tradične považuje za trvalý a nie prechodný stav dlžníka uhrádzať svoje splatné finančné záväzky. Za platobnú neschopnosť sa považuje stav, keď dlžník odmieta uhrádzať niektoré finančné záväzky, pretože ich neuznáva alebo ich odmieta uhradiť z iných dôvodov. Platobná neschopnosť sa týka len záväzkov na finančné plnenie a je právne irelevantné, aký je ostatný majetok dlžníka. Rovnako je pre platobnú neschopnosť právne irelevantné, že dlžník niektoré záväzky uhrádza. Domnienka platobnej neschopnosti dlžníka je postavená na existencii aspoň dvoch veriteľov, s ktorých platením je dlžník v omeškaní viac ako 30 dní. V prípade, že by meškanie s platením finančného záväzku bolo len prechodné, dlžník môže odvrátiť hrozbu konkurzu zaplatením záväzku, čím osvedčí  svoju platobnú schopnosť 

Podlahová plocha bytu

Zákonná definícia:
Podlahová plocha bytu je súčet plochy jeho obytných miestností, plochy príslušenstva bytu a plochy lodžií, balkónov a terás.

Pohľadávka

Pojmová definícia:
Pohľadávku možno vymedziť ako právo vznikajúce jednému účastníkovi – veriteľovi, požadovať plnenie od druhého účastníka – dlžníka, vzniknuté z určitého záväzkového vzťahu.

Pohostinské odbytové stredisko

Zákonná definícia:
Pohostinské odbytové stredisko je samostatná organizačná časť ubytovacieho zariadenia, ktorá zabezpečuje stravovanie, občerstvenie, prípadne spoločenskú a zábavnú činnosť.

Poistenie zájazdu

Zákonná definícia:
Cestovná kancelária je povinná dohodnúť poistenie zájazdu, na ktorého základe vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku: a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu, b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil, c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

Poručiteľ

Pojmová definícia:
Poručiteľom je osoba, po smrti ktorej sa dedí. Poručiteľom môže byť len fyzická osoba, nakoľko k dedeniu dochádza iba po smrti fyzickej osoby. Slovenský právny poriadok nepozná dedenie po právnickej osobe alebo po štáte. Niekedy sa poručiteľ označuje ako závetca, t.j. osoba, ktorá zriadila závet a ustanovila v ňom svojich právnych nástupcov.

Potvrdenie dedičstva

Zákonná definícia:
Ak je len jeden dedič, potvrdí mu súd, že dedičstvo nadobudol. Ak je viac dedičov, vyporiadajú sa na súde medzi sebou o dedičstve dohodou. Ak dohoda neodporuje zákonu alebo dobrým mravom, súd ju schváli. Ak nedôjde k dohode, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané.

Pozemok

Zákonná definícia:
Pozemkom sa rozumie časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby alebo hranicou druhu pozemku, alebo rozhraním spôsobu využívania pozemku.

Predávajúci

Zákonná definícia:
Predávajúci je:   osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Predbežný správca

Zákonná definícia:
Predbežný správca zisťuje, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežnému správcovi patria pri zisťovaní majetku dlžníka rovnaké oprávnenia ako správcovi v konkurze. Predbežný správca vykonáva funkciu do zániku účinkov začatia konkurzného konania. Ak je konkurzné konanie z dôvodu prebiehajúceho reštrukturalizačného konania prerušené, predbežný správca nekoná.

Predlžený

Zákonná definícia:
Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.

Prechod dlhov

Zákonná definícia:
Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

Prevádzka bytového domu

Zákonná definícia:
Prevádzkou sa na účely tohto zákona rozumejú činnosti a prostriedky potrebné na pravidelné udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku v stave spôsobilom na ich riadne užívanie; za prevádzku sa považujú aj povinné revízie technických zariadení podľa osobitného predpisu.

Recepcia

Zákonná definícia:
Recepcia alebo prijímacia kancelária je priestor určený na prijímanie hostí a vybavovanie agendy s hosťami. Spravidla zabezpečuje služby a poskytuje informácie pre ubytovaných hostí.

Rekonštrukciou bytového domu

Zákonná definícia:
Rekonštrukciou sa na účely tohto zákona rozumejú zásahy do spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ktoré znamenajú zmenu v ich kvalite alebo technických parametroch.

Relatívna dedičská spôsobilosť

Pojmová definícia:
Relatívna dedičská spôsobilosť (resp. nespôsobilosť) môže nastať výlučne len v prípade fyzickej osoby, nakoľko len tá sa môže dopustiť konania, ktoré je dôvodom dedičskej nespôsobilosti.

Reštaurácia

Zákonná definícia:
Reštaurácia je pohostinské odbytové stredisko zabezpečujúce predovšetkým celodenné stravovanie hostí zahŕňajúce raňajky, obed a večeru.

Rozostavaná stavba na evidovanie v katastri

Zákonná definícia:
Rozostavaná stavba na evidovanie v katastri je stavba, na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a pridelené súpisné číslo a je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že už z predloženého znaleckého posudku je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia.

Rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor

Zákonná definícia:
Rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor je miestnosť alebo súbor miestností určených v súlade so stavebným povolením na bývanie alebo na iný účel ako bývanie, ak sa nachádza v dome, ktorý je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že navonok je uzavretý obvodovými stenami a strešnou konštrukciou.

Spoločné časti domu

Zákonná definícia:
Spoločnými časťami domu sa na účely tohto zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločné časti domu a príslušenstvo domu

Zákonná definícia:
Spoločnými časťami domu a príslušenstvom domu, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu a pritom nie sú stavebnou súčasťou domu (ďalej len „príslušenstvo“), sa na účely tohto zákona rozumejú oplotené záhrady a stavby, najmä oplotenia, prístrešky a oplotené nádvoria, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacom k domu (ďalej len „priľahlý pozemok“).

Spoločné zariadenia domu

Zákonná definícia:
Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto zákona rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Spoluvlastníctvo

Zákonná definícia:
Vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. Spoluvlastníctvo je podielové alebo bezpodielové. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi.

Spotrebiteľ

Zákonná definícia:
Spotrebiteľ je: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Spôsoby vykonávania exekúcie

Zákonná definícia:
Exekúciu možno vykonať len spôsobmi uvedenými v zákone č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení. Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať: a) zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, b) prikázaním pohľadávky, c) predajom hnuteľných vecí, d) predajom cenných papierov, e) predajom nehnuteľnosti, f) predajom podniku, g) príkazom na zadržanie vodičského preukazu. Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať: a) vyprataním, b) odobratím alebo zničením veci na náklady povinného, c) rozdelením spoločnej veci, d) uskutočnením prác a výkonov.

Správca

Zákonná definícia:
Správca je fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná do zoznamu správcov.

Spriaznená osoba fyzickej osoby

Zákonná definícia:
Spriaznenou osobou fyzickej osoby sa rozumie blízka osoba fyzickej osoby, ako aj právnická osoba, v ktorej má fyzická osoba alebo blízka osoba fyzickej osoby kvalifikovanú účasť.

Pojmová definícia:
Spriaznenou osobou fyzickej osoby je blízka osoba fyzickej osoby, za ktorú môžno považovať príbuzného v priamom rade, súrodenca a manžela, iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú trpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Spriaznenou osobou právnickej osoby

Zákonná definícia:
Spriaznenou osobou právnickej osoby sa rozumie: a) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, vedúci zamestnanec, prokurista alebo člen dozornej rady právnickej osoby, b) fyzická osoba alebo iná právnická osoba, ktorá má v právnickej osobe kvalifikovanú účasť, c) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, vedúci zamestnanec, prokurista alebo člen dozornej rady právnickej osoby, d) blízka osoba fyzickej osoby e) iná právnická osoba, v ktorej má právnická osoba alebo niektorá z osôb uvedených v písmenách a) až d) kvalifikovanú účasť.

Sprievodca v cestovnom ruchu

Zákonná definícia:
Sprievodca v cestovnom ruchu je fyzická osoba, ktorá sprevádza objednávateľov a podáva v dohodnutom jazyku výklad o kultúrnom a prírodnom dedičstve a má odbornú spôsobilosť, na ktorú má osvedčenie o získanom vzdelaní. Sprievodca v cestovnom ruchu vykonáva činnosť v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom právnom vzťahu.

Štúdio

Zákonná definícia:
Štúdio je izba, ktorej súčasťou je kuchynský kút a hygienické zariadenie.

Táborisko

Zákonná definícia:
Táborisko je jednoduché sezónne ubytovacie zariadenie na ubytovanie hostí v ich vlastných ubytovacích zariadeniach. Areál táboriska je označený a prírodne ohraničený. Za zníženej viditeľnosti je centrálne osvetlený. Prijímanie hostí je zabezpečené na vyhradenom a vyznačenom mieste najmenej s osemhodinovou službou sústredenou v čase najväčšieho príchodu a odchodu hostí. Táborisko má prístupný zdroj pitnej vody a WC osobitne pre mužov a osobitne pre ženy. V táborisku sú určené miesta pre nádoby na odpadky a je zabezpečený ich pravidelný odvoz.

Trieda ubytovacieho zariadenia

Zákonná definícia:
Triedou ubytovacieho zariadenia je určenie minimálnych požiadaviek na vybavenie ubytovacieho zariadenia podľa jednotlivých kategórií a požiadaviek na úroveň a rozsah poskytovaných služieb spojených s ubytovaním podľa kritérií uvedených v prílohe vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried v platnom znení. Triedy sa označujú hviezdičkami od najnižšej triedy (*) po najvyššiu triedu (*****).

Trovy exekúcie

Zákonná definícia:
Trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie. Oprávnený a exekútor majú nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku. Povinný má nárok na náhradu trov, ktoré mu vznikli v súvislosti so vznesenými námietkami proti exekúcii, ak sa námietkam vyhovelo.

Turistická ubytovňa

Zákonná definícia:
Turistická ubytovňa je jednoduché ubytovacie zariadenie s väčším počtom lôžok v izbách. Hostia majú k dispozícii spoločné hygienické zariadenia.

Ubytovacie zariadenie

Zákonná definícia:
Ubytovacím zariadením je: budova, priestor alebo plocha, v ktorom sa spotrebiteľovi poskytuje za úhradu prechodné ubytovanie a s ním spojené služby.

Ubytovanie v súkromí

Zákonná definícia:
Ubytovanie v súkromí predstavuje ubytovanie hostí v izbách rodinných domov alebo je na tento účel poskytovaný celý objekt, najmä rodinný dom, prázdninový dom, rodinná chalupa alebo rodinná chata. Podľa toho je ubytovanie v súkromí poskytované v izbách alebo v objektoch. Do tejto kategórie ubytovania patrí aj prázdninový byt, pre ktorý platia klasifikačné znaky stanovené pre izbu a objekt takto: a) vybavenosť podľa objektu, b) hygienické zariadenie podľa izby, c) vstupné priestory podľa izby, d) výmena bielizne rovnako ako pre izbu alebo objekt.

Účastníci konkurzného konania

Zákonná definícia:
Účastníkmi konkurzného konania sú dlžník (úpadca), navrhovateľ a veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Účastníkmi konkurzného konania sú aj ďalšie osoby, o ktorých právach alebo povinnostiach sa má v konkurznom konaní konať; tieto osoby sú účastníkmi konkurzného konania pre tú časť konkurzného konania, v ktorom sa koná a rozhoduje o ich právach alebo povinnostiach.

Údržba bytového domu

Zákonná definícia:
Údržbou sa na účely tohto zákona rozumejú činnosti, ktoré sú potrebné na zachovanie pôvodného štandardu a kvality spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ako aj odstránenie nedostatkov zistených servisnou kontrolou.

Vec

Zákonná definícia:
Veci sú hnuteľné alebo nehnuteľné. Súčasťou veci je všetko, čo k nej podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelené bez toho, že by sa tým vec znehodnotila. Príslušenstvom veci sú veci, ktoré patria vlastníkovi hlavnej veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvale užívali.

Vlastnícke vzťahy

Pojmová definícia:
Najdôležitejším a základným vecným právom je vlastnícke právo, ktoré tvorí jednu zo základných podmienok existencie a fungovania trhového hospodárstva. Toto právo je realizáciou jedného zo základných ľudských práv zabezpečených a chránených v článku 20 Ústavy Slovenskej republiky. Obsah vlastníckeho práva je vymedzený v ustanovení § 123 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, v zmysle ktorého: ,,Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.” Vlastnícky vzťah je vzťah medzi vlastníkom a ním vlastneným objektom.

Vybavenosť izieb

Zákonná definícia:
Vybavenosť izieb tvorí zariadenie a ďalšie doplnky slúžiace na spríjemnenie pobytu hostí, uľahčenie ich komunikácie a informovanosti.

Vydedenie

Zákonná definícia:
Poručiteľ môže vydediť potomka, ak a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, d) trvalo vedie neusporiadaný život.

Vydržanie

Zákonná definícia:
Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť. Takto nemožno nadobudnúť vlastníctvo k veciam, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva, alebo k veciam, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb. 

Výmenný systém

Zákonná definícia:
Výmenným systémom je: systém, prostredníctvom ktorého môže spotrebiteľ nadobudnúť právo užívať ubytovacie zariadenie alebo iné služby za to, že iným osobám dočasne poskytne prístup k právam, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení a do ktorého sa spotrebiteľ zapája za odplatu na základe zmluvy o účasti vo výmennom systéme.

Výmera parcely

Zákonná definícia:
Výmerou parcely sa rozumie vyjadrenie plošného obsahu priemetu pozemku do zobrazovacej roviny v plošných metrických mierach. Veľkosť výmery parcely vyplýva z geometrického určenia a polohového určenia pozemku a zaokrúhľuje sa na celé štvorcové metre.

Wellness hotel

Zákonná definícia:
Wellness hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel určené predovšetkým na špecifické prechodné pobyty spojené s odbornou starostlivosťou a rehabilitáciou hostí. Wellness hotel je vybavený funkčnými športovými a rekreačnými zariadeniami, ktoré sú hosťom k dispozícii. Wellness hotel ponúka racionálnu stravu. Wellness hotel hosťom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela. Ako wellness hotel možno označiť iba hotel, ktorý spĺňa požiadavky najmenej hotela triedy ***. Wellness hotel spĺňa z celkového minimálneho počtu bodov vo fakultatívnych znakoch i minimálny počet bodov stanovený špeciálne pre wellness služby uvedené v siedmej časti fakultatívnych znakov.

Zabezpečovacie právo

Zákonná definícia:
Zabezpečovacím právom sa rozumie záložné právo, zádržné právo, zabezpečovací prevod práva a zabezpečovací prevod pohľadávky vrátane iných práv, ktoré majú podobný obsah a účinky. Pohľadávka zabezpečená zabezpečovacím právom sa  považuje do výšky jej zabezpečenia za zabezpečenú pohľadávku.

Zájazd

Zákonná definícia:
Zájazd je vopred pripravená kombinácia najmenej dvoch z týchto služieb: a) doprava, b) ubytovanie, c) iné služby, ktoré nie sú doplnkom dopravy alebo ubytovania a tvoria významnú súčasť kombinácie služieb, napríklad stravovanie, zabezpečenie sprievodcu, spoločensko-kultúrny program alebo rekreačno-športový program, ak sa ponúkajú na predaj alebo sa predávajú za súhrnnú cenu, a ak sa služba poskytuje dlhšie ako 24 hodín, alebo ak zahŕňa ubytovanie cez noc. Za vopred pripravenú kombináciu služieb sa považuje kombinácia služieb pripravená najneskôr v momente uzavretia zmluvy. Za zájazd sa nepovažuje: a) kombinácia služieb predávaná inému podnikateľovi na účel jeho ďalšieho podnikania, b) individuálne zabezpečenie a uskutočnenie dopravy, predaj dopravných cenín, predaj vstupeniek na kultúrne, športové a iné podujatia a predaj sprievodcovských služieb, c) poskytovanie ubytovacích služieb subjektmi podnikajúcimi podľa osobitného predpisu, ktorých ubytovacie zariadenia sú zaradené do kategórií.

Zmluva o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení

Zákonná definícia:
Zmluvou o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení sa predávajúci zaväzuje, že spotrebiteľovi poskytne do užívania jedno alebo viac ubytovacích zariadení s možnosťou nocľahu na čas dlhší ako jedno pobytové obdobie, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odplatu. Zmluva o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení sa uzatvára na čas dlhší ako jeden rok.

Zmluva o obstaraní zájazdu

Zákonná definícia:
Zmluvou o obstaraní zájazdu sa obstarávateľ (cestovná kancelária) zaväzuje, že objednávateľovi obstará vopred ponúkanú kombináciu služieb cestovného ruchu (zájazd), a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu. Zmluva musí mať písomnú formu alebo inú vhodnú formu a musí obsahovať: a) označenie zmluvných strán, b) charakteristiku zájazdu, najmä termín jeho začatia a skončenia, uvedenie všetkých poskytovaných služieb, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu, miesto a čas ich trvania; vymedzenie zájazdu možno nahradiť odkazom na číslo zájazdu alebo iné označenie v katalógu iba v tom prípade, ak katalóg obsahuje všetky tieto informácie a bol odovzdaný objednávateľovi, c) cenu zájazdu vrátane časového rozvrhu platieb a výšky preddavku, d) lehotu a spôsob, akým má objednávateľ uplatniť nároky plynúce z porušenia právnej povinnosti cestovnej kancelárie, e) výšku zmluvných pokút, ktoré je povinný objednávateľ cestovnej kancelárii uhradiť pri odstúpení od zmluvy v prípadoch určených týmto zákonom. Zmluva má ďalej obsahovať: a) ďalšie platby za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu, údaje o počte a výške týchto ďalších platieb, ak sú súčasťou zájazdu, b) ubytovanie, jeho názov, polohu, kategóriu a triedu, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky, ak je súčasťou zájazdu, c) druh, charakteristiku a kategóriu dopravného prostriedku, údaje o trase cesty, ak je súčasťou zájazdu doprava, d) spôsob a rozsah stravovania, ak je súčasťou zájazdu, e) ak je realizácia zájazdu podmienená dosiahnutím minimálneho počtu účastníkov zájazdu, výslovné uvedenie tejto skutočnosti a lehotu, v ktorej najneskôr musí cestovná kancelária objednávateľa písomne informovať o zrušení zájazdu a o odstúpení od zmluvy z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov zájazdu, f) ak sú dôvody na určenie podmienok, ktoré musí objednávateľ spĺňať, uvedenie týchto podmienok a lehotu, v ktorej môže objednávateľ oznámiť, že sa zájazdu namiesto neho zúčastní iná osoba, g) ďalšie skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.

Zmluva o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb

Zákonná definícia:
Zmluvou o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb sa predávajúci zaväzuje, že spotrebiteľovi poskytne najmä zľavy alebo iné výhody pri ubytovaní, a to samostatne alebo v spojení s cestovnými službami alebo inými službami, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odplatu. Zmluva o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb sa uzatvára na čas dlhší ako jeden rok.

Zmluva o sprostredkovaní ďalšieho predaja

Zákonná definícia:
Zmluvou o sprostredkovaní ďalšieho predaja sa predávajúci zaväzuje, že obstará spotrebiteľovi uzavretie zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení alebo zmluvy o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odplatu vtedy, ak predaj sprostredkoval predávajúci.

Zmluva o účasti vo výmennom systéme

Zákonná definícia:
Zmluvou o účasti vo výmennom systéme sa predávajúci zaväzuje, že spotrebiteľovi umožní účasť vo výmennom systéme, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odplatu.

Zmluva o zájazde

Zákonná definícia:
Zmluva o zájazde je spotrebiteľská zmluva. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Zoznam majetku

Zákonná definícia:
V zozname majetku sa uvádza všetok majetok patriaci dlžníkovi ku dňu predloženia zoznamu majetku alebo ku dňu jeho doplnenia vrátane sporného majetku, ku ktorému niekto iný uplatňuje vlastnícke právo alebo iné majetkové právo. Ak ide o konkurzné konanie, v zozname majetku sa uvádza aj majetok, ktorý bol prevedený z dlžníkovho majetku právnymi úkonmi, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť.

Zoznam záväzkov

Zákonná definícia:
V zozname záväzkov sa uvádzajú peňažné záväzky dlžníka ku dňu predloženia zoznamu záväzkov alebo ku dňu jeho doplnenia vrátane sporných peňažných záväzkov, ktoré sú voči nemu uplatňované.