Aktuálne

** iservispreludi.sk pre rodiny a občanov pre bežné životné situácie - partner vašej rodiny **

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE ĽUDÍ A RODINY

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Upozornenia

Upozorňovanie na dôležité zmeny zákonov

Odborná pomoc

Odborná pomoc v spleti práva pre rodiny a občana

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre občana, rodinu pod garanciou právnika

Významné rozhodnutia

Významné rozhodnutia súdov z oblasti práv občana, rodiny

Prečo

sa registrovať na iservispreludi.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Upozornenia

Upozorňovanie na dôležité zmeny zákonov

Odborná pomoc

Odborná pomoc v spleti práva pre rodiny a občana

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre občana, rodinu pod garanciou právnika

Významné rozhodnutia

Významné rozhodnutia súdov z oblasti práv občana, rodiny

Prečo

sa registrovať na iservispreludi.sk
Zistiť viac

* iservispreludi * poradca obce *

Zakúpením licencie iservispreludi.sk obcou, poradíte aj svojím obyvateľom

Moderná obec

informácie online po ruke

Pomoc obyvateľom obce

buďte poradcom obyvateľom vašej obce
Moderná obec

* iservispreludi * poradca obce *

Zakúpením licencie iservispreludi.sk obcou, poradíte aj svojím obyvateľom

Moderná obec

informácie online po ruke

Pomoc obyvateľom obce

buďte poradcom obyvateľom vašej obce
Moderná obec
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY REÁLNY A VIRTUÁLNY SVET

Všetky

Po rodičoch sme traja súrodenci zdedili byt. Počas života matky začala v byte bývať sestra a po smrti matky sme sa dohodli, že jeden rok nebudeme byt predávať. Momentálne už obdobie jedného roka prešlo, avšak sestra byt predať nechce a brat je nečinný. Sestra nemá financie, aby nás z bytu vyplatila. Ako mám v danej situácii postupovať? Je možné založiť sestrin podiel bytu, aby ma mohla následne vyplatiť?

26.07.2021

Najvyšší súd ČR zrušil rozsudok súdu nižšej inštancie, v rámci ktorého príslušné správne orgány rozhodli, že žalovaný nevyhovel ich žiadosti o udelení štátneho občianstva, pretože podľa ich názoru nesplnili podmienky preukázania dostatočnej znalosti českého jazyka.

26.07.2021

Dňa 09.07.2021 bola v MPK zverejnená novela nariadenia č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Aktuálna právna úprava rozsahu zrážok zo mzdy alebo iných príjmov v exekúcii a suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému zo mzdy nezohľadňuje výšku mzdy povinného tak, aby základná suma proporcionálne rástla s ohľadom na výšku jeho mzdy.[1]

14.07.2021

AKTUALITY ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY

Všetky

Žalobcovia (zamestnanci a bývalí zamestnanci spoločnosti) sa žalobou domáhali  priznania rovnosti odmeňovania v spoločnosti. Podľa žalobcov má práca ženských pracovníčok a práca pracovníkov mužského pohlavia zamestnaných spoločnosťou v distribučných centrách rovnakú hodnotu, a tiež je ich práca z právneho hľadiska porovnateľná s prácou týchto pracovníkov tak v zmysle zákona o rovnosti z roku 2010, ako aj článku 157 ZFEÚ, hoci sa táto práca vykonáva v rôznych prevádzkach.

Nakoľko vnútroštátny súd uviedol, že pokiaľ ide o priamy účinok článku 157 ZFEÚ, existuje neistota v rozlišovaní medzi diskrimináciou, ktorú možno konštatovať na základe samotných kritérií totožnosti práce a rovnosti odmeňovania, a tou, ktorú možno konštatovať len na základe podrobnejších vykonávacích ustanovení práva Únie alebo vnútroštátneho práva, rozhodol sa prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

    1.      Je článok 157 [ZFEÚ] [1]priamo účinný pre nároky založené na tom, že žalobcovia vykonávajú prácu rovnakej hodnoty ako s nimi porovnávané osoby?

    2.  Ak je odpoveď na prvú otázku záporná, je kritérium porovnateľnosti jediného zdroja podľa článku 157 odlišné od otázky rovnakej hodnoty a ak áno,má toto        kritérium priamy účinok?

[1] Článok 157 (pôvodný článok 141 ZES)

1. Každý členský štát zabezpečí uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

2. Pre účely tohto článku znamená „odmena“ obvyklú základnú alebo minimálnu mzdu alebo plat a všetky dávky, ktoré zamestnávateľ vypláca priamo alebo nepriamo, v hotovosti alebo v naturáliách, pracovníkovi v pracovnom pomere. Rovnosť odmeňovania bez diskriminácie založenej na pohlaví znamená: a) že odmena za rovnakú prácu pri úkolovej mzde sa vypočíta podľa rovnakej sadzby, 30.3.2010 Úradný vestník Európskej únie C 83/117 SK b) že odmena za prácu je pri časovej mzde za rovnakú prácu rovnaká.

3. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom prijmú opatrenia na zabezpečenie uplatňovania zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v otázkach zamestnania a povolania, vrátane zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

4. Vzhľadom na cieľ plne zabezpečiť v praxi rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami v pracovnom procese nebráni zásada rovnakého zaobchádzania žiadnemu členskému štátu zachovať alebo zaviesť opatrenia umožňujúce osobitné výhody menej zastúpenému pohlaviu pre ľahšie uplatnenie sa v odbornej pracovnej činnosti alebo ako prevenciu či kompenzáciu nevýhod v profesijnej kariére.

08.07.2021

Verejná ochrankyňa práv preskúmala dodržiavanie práv žien počas pôrodov. Výsledky prieskumu poukazujú na to, že aj napriek zlepšeniam v niektorých oblastiach, napríklad vo vzťahu k vnímaniu správania zdravotníckeho personálu k rodičkám, zdravotná starostlivosť pri pôrodoch v plnej miere nezohľadňuje vedecký a lekársky vývoj pri plnom rešpektovaní práv žien. Najzávažnejšie sú zistenia vo vzťahu k porušovaniu práva na ochranu súkromia, práva na informovaný súhlas, na ochranu ľudskej dôstojnosti, rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity, ako aj na dodržiavanie práva užívať plody vedeckého pokroku a jeho využitia.

17.06.2021

Dňa 08.06.2021 bola do MPK zaradená predbežná informácia k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok pri výkone rozhodnutia.

09.06.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 27.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k zákonu o vinohradníctve a vinárstve.

29.07.2021

Dňa 02.07.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Novelou sa znižuje ročný objem finančných nákladov predĺžením doby podpory a súčasným znížením ceny elektriny, ktorá bola výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie stanovená pri uvedení zariadenia do prevádzky.

29.07.2021

Dňa 22.06.2021 NRSR schválila novelu zákona  č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, ktorá upravuje držanie psov na reťazi.

28.06.2021

AKTUALITY REÁLNY A VIRTUÁLNY SVET

Všetky

Po rodičoch sme traja súrodenci zdedili byt. Počas života matky začala v byte bývať sestra a po smrti matky sme sa dohodli, že jeden rok nebudeme byt predávať. Momentálne už obdobie jedného roka prešlo, avšak sestra byt predať nechce a brat je nečinný. Sestra nemá financie, aby nás z bytu vyplatila. Ako mám v danej situácii postupovať? Je možné založiť sestrin podiel bytu, aby ma mohla následne vyplatiť?

26.07.2021

Najvyšší súd ČR zrušil rozsudok súdu nižšej inštancie, v rámci ktorého príslušné správne orgány rozhodli, že žalovaný nevyhovel ich žiadosti o udelení štátneho občianstva, pretože podľa ich názoru nesplnili podmienky preukázania dostatočnej znalosti českého jazyka.

26.07.2021

Dňa 09.07.2021 bola v MPK zverejnená novela nariadenia č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Aktuálna právna úprava rozsahu zrážok zo mzdy alebo iných príjmov v exekúcii a suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému zo mzdy nezohľadňuje výšku mzdy povinného tak, aby základná suma proporcionálne rástla s ohľadom na výšku jeho mzdy.[1]

14.07.2021

AKTUALITY ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY

Všetky

Žalobcovia (zamestnanci a bývalí zamestnanci spoločnosti) sa žalobou domáhali  priznania rovnosti odmeňovania v spoločnosti. Podľa žalobcov má práca ženských pracovníčok a práca pracovníkov mužského pohlavia zamestnaných spoločnosťou v distribučných centrách rovnakú hodnotu, a tiež je ich práca z právneho hľadiska porovnateľná s prácou týchto pracovníkov tak v zmysle zákona o rovnosti z roku 2010, ako aj článku 157 ZFEÚ, hoci sa táto práca vykonáva v rôznych prevádzkach.

Nakoľko vnútroštátny súd uviedol, že pokiaľ ide o priamy účinok článku 157 ZFEÚ, existuje neistota v rozlišovaní medzi diskrimináciou, ktorú možno konštatovať na základe samotných kritérií totožnosti práce a rovnosti odmeňovania, a tou, ktorú možno konštatovať len na základe podrobnejších vykonávacích ustanovení práva Únie alebo vnútroštátneho práva, rozhodol sa prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

    1.      Je článok 157 [ZFEÚ] [1]priamo účinný pre nároky založené na tom, že žalobcovia vykonávajú prácu rovnakej hodnoty ako s nimi porovnávané osoby?

    2.  Ak je odpoveď na prvú otázku záporná, je kritérium porovnateľnosti jediného zdroja podľa článku 157 odlišné od otázky rovnakej hodnoty a ak áno,má toto        kritérium priamy účinok?

[1] Článok 157 (pôvodný článok 141 ZES)

1. Každý členský štát zabezpečí uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

2. Pre účely tohto článku znamená „odmena“ obvyklú základnú alebo minimálnu mzdu alebo plat a všetky dávky, ktoré zamestnávateľ vypláca priamo alebo nepriamo, v hotovosti alebo v naturáliách, pracovníkovi v pracovnom pomere. Rovnosť odmeňovania bez diskriminácie založenej na pohlaví znamená: a) že odmena za rovnakú prácu pri úkolovej mzde sa vypočíta podľa rovnakej sadzby, 30.3.2010 Úradný vestník Európskej únie C 83/117 SK b) že odmena za prácu je pri časovej mzde za rovnakú prácu rovnaká.

3. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom prijmú opatrenia na zabezpečenie uplatňovania zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v otázkach zamestnania a povolania, vrátane zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

4. Vzhľadom na cieľ plne zabezpečiť v praxi rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami v pracovnom procese nebráni zásada rovnakého zaobchádzania žiadnemu členskému štátu zachovať alebo zaviesť opatrenia umožňujúce osobitné výhody menej zastúpenému pohlaviu pre ľahšie uplatnenie sa v odbornej pracovnej činnosti alebo ako prevenciu či kompenzáciu nevýhod v profesijnej kariére.

08.07.2021

Verejná ochrankyňa práv preskúmala dodržiavanie práv žien počas pôrodov. Výsledky prieskumu poukazujú na to, že aj napriek zlepšeniam v niektorých oblastiach, napríklad vo vzťahu k vnímaniu správania zdravotníckeho personálu k rodičkám, zdravotná starostlivosť pri pôrodoch v plnej miere nezohľadňuje vedecký a lekársky vývoj pri plnom rešpektovaní práv žien. Najzávažnejšie sú zistenia vo vzťahu k porušovaniu práva na ochranu súkromia, práva na informovaný súhlas, na ochranu ľudskej dôstojnosti, rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity, ako aj na dodržiavanie práva užívať plody vedeckého pokroku a jeho využitia.

17.06.2021

Dňa 08.06.2021 bola do MPK zaradená predbežná informácia k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok pri výkone rozhodnutia.

09.06.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 27.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k zákonu o vinohradníctve a vinárstve.

29.07.2021

Dňa 02.07.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Novelou sa znižuje ročný objem finančných nákladov predĺžením doby podpory a súčasným znížením ceny elektriny, ktorá bola výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie stanovená pri uvedení zariadenia do prevádzky.

29.07.2021

Dňa 22.06.2021 NRSR schválila novelu zákona  č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, ktorá upravuje držanie psov na reťazi.

28.06.2021