Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Elektronické hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov

28.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 27.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu  zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu zákona je zakotviť právnu úpravu elektronického hlasovania do zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

Colný kódex Únie a Colný orgán Európskej únie

27.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 26.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie a Colný orgán Európskej únie a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 952/2013. S cieľom priniesť skokovú zmenu colnej únie, ktorá obstojí v skúške času v nadchádzajúcich desaťročiach, návrh najambicióznejšej a najkomplexnejšej reformy colnej únie od jej zrodu v roku 1968 stojí na týchto troch základných zásadách:

1. efektívna colná únia so zjednodušenými a modernizovanými colnými režimami, aby mohli legitímne podniky využívať obchodné príležitosti a mať pritom istotu, že ich konkurenti takisto dodržiavajú širokú škálu pravidiel presadzovaných a zastrešovaných colnými orgánmi, bez ohľadu na to, kde tovar vstupuje do EÚ;

2. geopolitická colná únia, schopná lepšie chrániť finančné záujmy EÚ a jej členských štátov, ako aj záujmy a hodnoty v oblasti bezpečnosti, ochrany, zdravia, hospodárstva alebo životného prostredia, koordinovať obchodné obmedzenia a formovať medzinárodnú colnú spoluprácu združovaním kompetencií a odborných znalostí na ústrednej úrovni v rámci Colného orgánu EÚ;

3. agilná a nadčasová colná únia, ktorá sa flexibilne prispôsobuje zmenám v dodávateľských reťazcoch, či už ide o zelenú a digitálnu transformáciu v tomto desaťročí, alebo budúci vývoj v riadení dodávateľských reťazcov. Toto bude podporené novým Colným dátovým centrom EÚ, ktoré je navrhnuté tak, aby sa priebežne vyvíjalo na základe nových požiadaviek v oblasti colných operácií, na rozdiel od tradičných IT systémov, ktoré sú budované len na konkrétne procesy a účely.

Uchovávanie biometrických údajov po zahladení trestného stíhania a právo na vymazanie

26.2.2024

Alexandra Močárová

Neoddeliteľnou súčasťou trestného konania je získavanie, zhromažďovanie a rovnako aj uchovávanie citlivých informácií o osobách právoplatne odsúdených. Zákonný rámec nakladania s takýmito informáciami máme v Slovenskej republike upravený zákonom č. 192/2023 Z. z. Zákon o registri trestov (ďalej len „Zákon o registri trestov“). Daný zákon upravuje, že dokumentáciu a informácie týkajúce sa citlivých údajov o právoplatne odsúdených osobách vedie generálna prokuratúra v registri trestov.

Výška náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2024

14.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 13.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2024, ktorou sa ustanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia pre rok 2024.