Najčítanejšie

Nájom poľnohospodárskych pozemkov

21.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 20.10.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Návrh zákona má za cieľ reagovať na situáciu, že prenájom poľnohospodárskej pôdy v SR je nedostatočne kontrolovaný najmä v prípade štátnej pôdy, ktorú spravuje SPF.

Zmena mzdy v Mzdovom poriadku zamestnávateľa

10.9.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

V praxi sa stáva, že zamestnávateľ mení Mzdový poriadok, prípadne pravidlá odmeňovania bez písomného súhlasu zamestnanca. Nižšie zanalyzuje zákonnosť resp. nezákonnosť tohto postupu.

Odmeňovanie zamestnancov podľa Zákonníka práce sa uskutočňuje výlučne na zmluvnom základe. Zmluvný princíp pri dojednávaní mzdových podmienok pramení z Charty základných sociálnych práv pracujúcich Európskeho spoločenstva z roku 1989, ktorá v bode 9 Hlavy I ustanovuje, že pracovné podmienky každého pracujúceho musia byť ustanovené buď v zákone alebo v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve[1].

Letecký zákon v MPK

8.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 25.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona o civilnom letectve (letecký zákon), ktorý predstavuje právnu úpravu v oblasti civilného letectva, ktorá vychádza z platnej vnútroštátnej právnej úpravy, t. j. zo zákona č. 143/1998 Z. z.  pri zohľadnení už upravených oblastí príslušnými právne záväznými aktmi Európskej únie a tých oblastí, ktoré právne záväzné akty Európskej únie neupravujú.

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

27.9.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.