Najčítanejšie

Elektronický vyšetrovací spis v trestnom konaní

13.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 06.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi.

Novelizácia nariadenia vlády k poľnohospodárskej politike

25.10.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 18.10.2023 vláda SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z., k pravidlám poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Cieľom nariadenia je spresnenie podmienky ochrany a zosúladenie pojmov v opatrení na založenie agrolesníckeho systému na poľnohospodárskej ploche a na ochranu a údržbu drevín založeného agrolesníckeho systému a v opatrení na založenie líniových vegetačných prvkov a na ochranu a údržbu drevín v rámci založeného líniového vegetačného prvku, ďalej úprava koeficientov prepočtu hospodárskych zvierat na dobytčie jednotky uvedených v prílohe č. 3, úprava limitnej hodnoty rizikového prvku vo vzorke ovocia uvedenej v prílohe č. 11, ako aj formálna úprava textu nariadenia vlády SR č. 3/2023 Z. z.

Spresnenie vybraných oblastí na trhu s elektrinou

22.9.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 20.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy.