Najnovšia legislatíva

Kvalifikačné predpoklady osôb vo vnútrozemskej lodnej dopravy

13.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 10.09.2021 bola v MPK zverejnená vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorou sa ustanovujú požiadavky na odbornú spôsobilosť vedúceho plavby na plavebných komorách SR a požiadavky na odbornú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť vodcu malého plavidla, a to[1]:

Národná stratégia pre bezpečnosť cestnej premávky 2021 -2030

13.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 10.09.2021 bola v MPK zverejnená Národná stratégia Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021-2030 (ďalej len ako národná stratégia SR) ako nelegislatívny všeobecný materiál Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len ako „MDaVSR“). Ide o kľúčový dokument všetkých subjektov, ktoré v rámci svojej kompetencie priamo alebo nepriamo ovplyvňujú oblasť zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike.

Zmeny k podpore jednotného trhu s elektrinou a plynom

8.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 08.09.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike. Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a vybraných ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú súčasťou legislatívneho balíčka EÚ „Čistá energia pre všetkých Európanov“.

Bytová politika SR do roku 2030

8.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 07.09.2021 bol zverejnený v MPK návrh „Bytová politika Slovenskej republiky do roku 2030“ ako nelegislatívny všeobecný materiál Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len ako „MDaVSR“). Dôvodom spracovania návrhu bytovej politiky 2030 bol doterajší vývoj inštitucionálneho, ekonomického a legislatívneho prostredia, ako aj pretrvávajúce problémy na trhu s bývaním.

Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch v MPK

8.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 08.09.2021 bol v MPK zverejnený zákon o profesionálnych náhradných rodičoch. Zákon má za cieľ upraviť právne vzťahy pri vykonávaní práce profesionálneho náhradného rodiča, odmeňovanie a iné náležitosti súvisiace s prácou profesionálneho náhradného rodiča, na ktoré nie je možné použiť Zákonník práce.