Najnovšia legislatíva

Regulácia v sieťových odvetviach

11.6.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 21. mája 2024 Národná rada SR schválila zákon č. 128/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z., o regulácii v sieťových odvetviach. Zákon upravuje vybrané ustanovenia tak, aby bolo možné v čase mimoriadnych okolností zabezpečiť na vymedzenom území núdzové prevádzkovanie zariadení potrebných na výkon regulovanej činnosti, núdzové prevádzkovanie sústavy tepelných zaradení alebo v ich časti.

Bezpečnosť hračiek

10.6.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 07.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti hračiek a o zrušení smernice 2009/48/ES. Návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti hračiek a o zrušení smernice 2009/48/ES sa nahrádza smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek. Cieľom návrhu nariadenia je posilniť ochranu detí pred nebezpečnými hračkami. Návrhom nariadenia sa zvyšuje úroveň bezpečnosti hračiek na trhu EÚ zavedením nového legislatívneho rámca. Reaguje sa tak na zistené nedostatky v doterajšej právnej úprave predovšetkým z hľadiska škodlivých chemikálií a online predaja hračiek, čím sa sleduje zvýšenie úrovne ochrany detí ako cieľovej skupiny týchto výrobkov.

Zrýchlenie premien a zániku obchodných spoločností

10.6.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 07.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev. Cieľom je zjednotiť a elektronizovať insolvenčné procesy, čo zabezpečí odstránenie elektronických bariér podnikania, vyššiu transparentnosť, zrýchlenie konaní, ako aj zníženie času a nákladov potrebných na ukončenie podnikania, zlepšenie zberu údajov a kvality dát potrebných pre hodnotenie dotknutých procesov, vytvorenie transparentného a efektívneho procesného rámca  predinsolvenčných, insolvenčných a reštrukturalizačných konaní. 

Úpravy k prevádzke vozidiel v cestnej premávke

24.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 23.05.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Hlavnými cieľmi prípravy právnej úpravy je vykonať: úpravy týkajúce sa plnenia niektorých technických požiadaviek pre bicykel s pomocným motorčekom, kolobežku s pomocným motorčekom a samovyvažovacie vozidlo, úpravy vyplývajúce z praxe, zjednotenie požiadaviek týkajúcich sa sprievodných vozidiel pre nadmernú dopravu a nadrozmernú dopravu s technickými podmienkami pri povoľovaní zvláštneho užívania ciest, úpravy vyplývajúce z korigenda k smernici Rady 96/53/ES

Návrh zákona pre civilné letectvo

22.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 21.05.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o civilnom letectve. Navrhovaná právna úprava bude upravovať najmä oblasť využívania vzdušného priestoru, poskytovania leteckých navigačných služieb, leteckej prevádzky, obchodnej leteckej dopravy, licencovania leteckého personálu, výrobkov leteckej techniky, bezpečnostnej ochrany civilného letectva, ohlasovania a bezpečnostného vyšetrovania udalostí v civilnom letectve, lietajúce športové zariadenia, sankcie, pôsobnosť orgánov štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru.