Najnovšia legislatíva

Plán eliminácie a prevencie násilia na ženách 2022 -2027

13.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 12.01.2022 vláda SR schválila Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2022 – 2027, ktorý definuje smerovanie verejných politík za účelom dosiahnutia viditeľnej zmeny v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách. Predstavuje realizačný dokument rozpracúvajúci štyri prioritné oblasti (Ochrana žien zažívajúcich násilie a ich detí, Prevencia násilia na ženách, Integrované politiky a zber údajov a Efektívne postihovania násilia na ženách) Akčného plánu do konkrétnych úloh.

Vyhlášky k pripravovanému zákonu o hroziacom úpadku

23.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 20.12.2021 boli zverejnené predbežné informácie k vyhláškam Ministerstva spravodlivosti SR. Účelom vyhlášok je reagovať na právnu úpravu obsiahnutú vo vládnom návrhu zákona o riešení hroziaceho úpadku, ktorý bol schválený na rokovaní Vlády SR dňa 14. decembra 2021.

Technické zabezpečenie modernizačného fondu pri emisných kvótach

23.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 14.12.2021 NRSR schválila novelu, ktorou sa mení zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde. Novelou sa zabezpečuje správne fungovanie Modernizačného fondu vrátane tokov financií, ktoré z tohto fondu budú prichádzať na Slovensko. Novela sa týka len technického zabezpečenia fungovania Modernizačného fondu a netýka sa iných častí zákona o obchodovaní s emisnými kvótami alebo zákona o Environmentálnom fonde.

Prijaté poskytovanie zdravotnej starostlivosti v školách

16.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 10.12.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Účelom schválenej novely je vytvorenie možnosti, aby škola mohla vytvoriť podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom. V praxi boli identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že deťom a žiakom nemal kto v škole poskytovať potrebnú pomoc spojenú s ich zdravotným stavom.

Zrušenie pandemického rodičovského príspevku

13.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 08.12.2021 vláda schválila nariadenie, ktorým sa mení nariadenie vlády č. 102/2020 Z.z. o niektorých opatreniach oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len ako „nariadenie“).