Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

27.9.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Aktualizované dňa 6.12.2022

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

Zmena mzdy v Mzdovom poriadku zamestnávateľa

10.9.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

V praxi sa stáva, že zamestnávateľ mení Mzdový poriadok, prípadne pravidlá odmeňovania bez písomného súhlasu zamestnanca. Nižšie zanalyzuje zákonnosť resp. nezákonnosť tohto postupu.

Odmeňovanie zamestnancov podľa Zákonníka práce sa uskutočňuje výlučne na zmluvnom základe. Zmluvný princíp pri dojednávaní mzdových podmienok pramení z Charty základných sociálnych práv pracujúcich Európskeho spoločenstva z roku 1989, ktorá v bode 9 Hlavy I ustanovuje, že pracovné podmienky každého pracujúceho musia byť ustanovené buď v zákone alebo v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve[1].

Ako sa brániť voči vyhrážkam o odpojeniu od energií

23.8.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

V praxi sa veľakrát stáva, že dodávateľ energií využíva svoje nadradené postavenie voči odberateľom a vyhráža sa odpojeniu od energií napr. v dôsledku nesplnenia si povinnosti zo strany odberateľa.

e-Výmenný lístok k lekárovi

1.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

V tomto článku sa budeme venovať elektronickému výmennému lístku v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti.[1]

Zabezpečovacie opatrenie na majetok v BSM

13.8.2020

Mgr. Jana Kochan

Zabezpečovacie opatrenie je inštitútom Civilného sporového poriadku a možno o ňom hovoriť ako o sudcovskom záložnom práve, ktoré sa zriaďuje na majetok dlžníka.