Fond na podporu cestovného ruchu

Dňa 08.07.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona o Fonde na podporu cestovného ruchu, ktorý reaguje na potrebu rozvoja sektora cestovného ruchu a zamestnanosti v dôsledku následkov kríz spôsobených nepriaznivou situáciou spojenou s ochorením COVID-19, následkami vojny na Ukrajine, energetickou krízou a infláciou. Cieľom návrhu zákona je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej transparentnú a efektívnu finančnú podporu projektov zameraných na ekonomickú, environmentálnu a sociálnu udržateľnosť cestovného ruchu a na infraštruktúru, ktorá slúži primárne na účely cestovného ruchu a udržateľného rozvoja regiónov.

Návrhom sa zriaďuje Fond na podporu cestovného ruchu ako verejnoprávna inštitúcia so sídlom v Bratislave. Úlohou Fondu má byť:

 1. vytvárať podmienky na podporu udržateľného cestovného ruchu poskytovaním finančných prostriedkov formou príspevku na projekty,
 2. monitorovanie podporovaných projektov,
 3. spolupráca s orgánmi verejnej správy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami v záujme utvárania priaznivých podmienok udržateľného cestovného ruchu,
 4. spolupráca s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti cestovného ruch,
 5. kontrola plnenie zmluvných záväzkov a vymáhanie pohľadávky zo zmluvných záväzkov zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi príspevku na projekt,
 6. uskutočnenie vzdelávacích aktivít a metodicko-poradenskej činnosti.

Orgánmi Fondu majú byť správna rada, dozorná rada a riaditeľ. Návrh zákona presne stanovuje právomoci, úlohy a štruktúru jednotlivých orgánov.

Bližšie sa upravuje aj proces poskytovania príspevku na projekty. Príspevok na projekt poskytuje fond na základe výzvy, ktorej obsahové náležitosti sú uvedené v návrhu zákona.

Poskytnuté finančné prostriedky môže prijímateľ použiť výlučne na účel uvedený v zmluve o príspevku na projekt. Návrh zákona obsahuje aj negatívne vymedzenie, na aké účely nie je možné príspevok použiť, a to na:

 1. úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov okrem úhrady záväzkov vzniknutých počas rozpočtového roka, v ktorom bola zverejnená výzva,
 2. refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch okrem refundácie výdavkov uhradených počas rozpočtového roka, v ktorom bola zverejnená výzva,
 3. splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
 4. úhradu daní a sankčných odvodov,
 5. úhradu pokút,
 6. výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu.

Fond poskytne príspevok na projekt v sume najviac 5 000 000 eur, ak za prijatie príslušného uznesenia správnej rady hlasovalo najmenej šesť členov správnej rady. Príspevok v sume viac ako 5 000 000 eur poskytne Fond iba vtedy, ak sú splnené zákonné podmienky na jeho poskytnutie.

Podľa návrhu zákona žiadateľom príspevku môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky výzvy.

Príspevok na projekt možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý

 1. a)  je bezúhonný; ak je žiadateľom právnická osoba, vyžaduje sa bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a
 2. b)  nežiada finančné prostriedky na ten istý projekt aj od iného subjektu alebo mu na tento projekt neboli poskytnuté finančné prostriedky od iného subjektu.

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej zmluvy, ktorej obsahové náležitosti vymedzuje návrh zákona.

Predpokladaná účinnosť od: 01.01.2025

MPK končí: 29.07.2024

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Henrieta Bicáková