Stanovisko Slovenského rybárskeho zväzu k využitiu vovodných tokov SR a pripomienky k návrhu Vodného plánu SR

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina ako užívateľ viac ako 90% rybárskych revírov na Slovensku, pričom predložený návrh koncepcie na využitie hydroenergetického potenciálu (skr.HEP) sa dotýka väčšiny vodných tokov v užívaní našej organizácie, posiela nasledovné stanovisko k spracovanému materiálu. Predložený návrh vychádza z rovnakej ideológie ako doteraz platná koncepcia vodných tokov Slovenska, čo znamená maximálne využiť hydroenergetický potenciál našich riek. Pozitívne vnímame, že tvorca materiálu konečne prihliada aj na iné záväzky Slovenska (napr. Rámcová smernica o vode), ktorými je Slovensko viazané a berie túto skutočnosť do úvahy. Zásadnou požiadavkou a cieľom koncepcie je zvýšiť výrobu elektrickej energie z malých vodných elektrární (ďalej MVE) zo súčasných 346,6 GWh (k r. 2013) na 850 GWh s výhľadom do roku 2030. V prílohách č. 3 a č. 4 sú uvedené zoznamy 347 vhodných profilov pre výstavbu MVE, na ktorých je možné tento zámer naplniť. 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.