Uzatváranie Zmluvy o poskytnutí ubytovania s odídencami

Uznesenie vlády SR č. 99/2022 Z.z. upravuje obligatórne obsahové náležitosti Zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi. V zmysle ust. § 2 ods. 1 Nariadenia, Zmluva obsahuje najmä (nie však výlučne):

 1. identifikačné údaje oprávnenej osoby, ktorá vlastní nehnuteľnosť alebo identifikačné údaje ďalšej oprávnenej osoby, ktorá vlastní alebo spravuje nehnuteľnosť,
 2. identifikačné údaje odídenca alebo odídencov, ktorým sa poskytuje ubytovanie podľa tejto zmluvy,
 3. označenie nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi,
 4. počet obytných miestností nehnuteľnosti alebo celkovú ubytovaciu kapacitu nehnuteľnosti,
 5. práva a povinnosti zmluvných strán,
 6. dohodnutú dobu ubytovania,
 7. počet nocí ubytovania odídenca do dňa uzatvorenia zmluvy, ak sa zmluva uzatvorila až po začatí poskytovania ubytovania odídencovi,
 8. číslo účtu v tvare IBAN oprávnenej osoby v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa jej poskytne príspevok, ak má takýto účet zriadený,
 9. vyhlásenie oprávnenej osoby o bezodplatnosti poskytovaného ubytovania,
 10. vyhlásenie oprávnenej osoby, že ide o nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie, ktorá spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu, alebo že ide o nehnuteľnosť, ktorá spĺňa požiadavky na ubytovacie zariadenia podľa osobitného predpisu,
 11. vyhlásenie oprávnenej osoby, že sa na ňu nevzťahujú obmedzenia poskytovania príspevku podľa § 36a ods. 2 šiestej vety a siedmej vety zákona,
 12. vyhlásenie odídenca, že sa mu neposkytuje ubytovanie v azylovom zariadení,
 13. vyhlásenie odídenca o tom, že berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje povinnosť podľa § 36a ods. 2 piatej vety zákona,
 14. dátum uzavretia zmluvy,
 15. podpisy zmluvných strán.

Na webovom sídle MV SR bola zverejnená Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi, pričom ide iba o vzor, ktorý je možné modifikovať na základe dohody zmluvných strán.
V prípade ak celá rodina (odídenci) je ubytovaná v jednom zariadení, u toho istého ubytovateľa stačí  s nimi uzatvoriť jednu zmluvu o poskytnutí ubytovania, pričom každý z týchto odídencov je zmluvnou stranou.

Na to, aby mala oprávnená osoba (ubytovateľ) nárok na príspevok za všetkých odídencov, ktorých ubytuje, každý z nich sa musí vedieť preukázať štatútom odídenca a doklad o ňom by mal byť prílohou zmluvy v takom počte, koľko je v rodine odídencov.

Za maloletého odídenca uzatvára zmluvu jeho zákonný zástupca (matka alebo otec). Vyplýva to z ust. § 36a ods. 2 zákona o azyle, „za odídenca, ktorý nenadobudol plnoletosť uzatvára zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi jeho zákonný zástupca, blízka osoba alebo súdom ustanovený opatrovník“.

Postup pri uzatváraní zmluvy s celou rodinou (odídencami):

   1. krok
V záhlaví Zmluvy treba vymedziť všetkých členov rodiny, ktorým sa poskytuje ubytovanie a majú status odídenca. Musia byť uvedené všetky identifikačné údaje odídencov.

   2. krok
v prípade maloletého odídenca, v rámci jeho identifikačných údajov treba uviesť „v zastúpení Matky – XY“ alebo „v zastúpení Otca – XY“.

   3. krok
je potrebné modifikovať aj jednotlivé definície a obsah Zmluvy tak, aby sa to vzťahovalo na všetkých odídencov, ktorí sú zmluvnými stranami (napr. namiesto jednotného čísla „Odídenec“ používať množné číslo „Odídenci“.

   4. krok
Zmluvu podpisujú všetci odídenci, pričom za maloletého odídenca Zmluvu podpisuje jeho zákonný zástupca.

   5. krok
K Zmluve treba priložiť:

 1. čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, že nájom nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi, nezanikol po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny výpoveďou prenajímateľa alebo odstúpením prenajímateľa od zmluvy, alebo čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, že výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy o nájme nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi, po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny je v súlade so zákonom a nedošlo pri výpovedi alebo odstúpení od zmluvy k porušeniu dobrých mravov a tento nájom nezanikol výpoveďou prenajímateľa podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2014 Z. z.o krátkodobom nájme bytu,
 2. kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“ (celej rodiny).

Mgr. Helena Laposová